Tuesday, 28 November 2017

Ansatteaksjeopsjoner Skatt Behandling Canada


Sikkerhetsalternativer Når et aksjeselskap samtykker i å selge eller utstede sine aksjer til ansatte, eller når et fondsbidrag gir opsjoner til en ansatt til å erverve tillitenheter, kan ansatt motta skattepliktig fordel. Hva er en sikkerhet (aksje) opsjoner skattepliktig fordel Hva er fordelen Typer av alternativer. Når er det skattepliktige Fradrag for veldedig donasjon av verdipapirer Vilkår for å møte for å få fradraget når sikkerheten blir donert. Tilleggsavsetningsavdrag Betingelser for å møte for fradrag. Rapportere fordelen på T4-slipkodene som skal brukes på T4-slip. Tilbakebetaling av lønnsfradrag på opsjoner Finn ut når du trenger å holde tilbake CPP-bidrag eller inntektsskatt fra opsjoner. (EI premier gjelder ikke for opsjoner). Skjemaer og publikasjoner Sekundær meny Site InformationAs med enhver type investering, når du skjønner en gevinst, vurderes inntekten. Inntektene er skattet av regjeringen. Hvor mye skatt vil du til slutt komme til å betale og når du betaler disse skattene, vil variere avhengig av hvilken type aksjeopsjoner du har tilbudt og reglene knyttet til disse alternativene. Det er to grunnleggende typer aksjeopsjoner, pluss en under vurdering i kongressen. Et incentivaksjonsopsjon (ISO) gir fortrinnsrett skattemessig behandling og må overholde spesielle forhold fastsatt av Internal Revenue Service. Denne typen aksjeopsjon tillater ansatte å unngå å betale skatt på aksjen de eier til aksjene selges. Når aksjen til slutt blir solgt, betales kort - eller langsiktig kapitalgevinster basert på gevinstene (differansen mellom salgspris og kjøpesummen). Denne skattesatsen har en tendens til å være lavere enn tradisjonelle skattesatser. Den langsiktige kapitalgevinstskatten er 20 prosent, og gjelder dersom medarbeider har aksjene i minst ett år etter trening og to år etter tildeling. Den kortsiktige kapitalgevinstskatten er den samme som den ordinære skattesatsen, som varierer fra 28 til 39,6 prosent. Skatteimplikasjoner av tre typer aksjeopsjoner Super aksjeopsjon Arbeidsutøvelsesopsjoner Ordinær inntektsskatt (28 - 39,6) Arbeidsgiver får skattefradrag Skattefradrag ved ansattes utøvelse Skattefradrag ved ansattes utøvelse Ansatt selger opsjoner etter 1 år eller mer Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NQSOs) mottar ikke fortrinnsrett skattebehandling. Når en ansatt kjøper aksjer (ved å utnytte opsjoner), vil han eller hun derfor betale den vanlige skattesatsen på spredningen mellom det som ble betalt for aksjene og markedsprisen på tidspunktet for øvelsen. Arbeidsgivere har imidlertid fordel fordi de er i stand til å kreve skattefradrag når de utøver sine opsjoner. Av denne grunn utvider arbeidsgivere ofte NQSOer til ansatte som ikke er ledere. Skatt på 1000 aksjer til en utøvelseskurs på 10 per aksje Kilde: Lønn. Antar en ordinær skattesats på 28 prosent. Kapitalgevinstskattesatsen er 20 prosent. I eksemplet er to ansatte i 1000 aksjer med en strykpris på 10 per aksje. En har incentiv aksjeopsjoner, mens den andre har NQSOs. Begge ansatte utnytter opsjonene til 20 per aksje og holder opsjonene i ett år før de selges til 30 per aksje. Medarbeiderne med ISOs betaler ingen skatt på trening, men 4.000 i gevinster skatt når aksjene selges. Medarbeider med NQSOs betaler regelmessig inntektsskatt på 2.800 på utøvelsen av opsjonene, og ytterligere 2000 i gevinstskatt når aksjene selges. Straff for å selge ISO-aksjer innen ett år Formålet med ISOs er å belønne ansattes eierskap. Av den grunn kan en ISO bli quotdisqualifiedquot - det vil si bli en ikke-kvalifisert aksjeopsjon - dersom arbeidstaker selger aksjen innen ett år etter utøvelsen av opsjonen. Dette innebærer at arbeidstaker vil betale ordinær inntektsskatt på 28 til 39,6 prosent umiddelbart, i motsetning til å betale en langsiktig kapitalgevinst på 20 prosent når aksjene selges senere. Andre typer opsjoner og aksjeplaner I tillegg til alternativene som er omtalt ovenfor, tilbyr enkelte offentlige selskaper § 423 Arbeidsoppkjøpsplaner (ESPP). Disse programmene tillater ansatte å kjøpe aksjeselskap til en diskontert pris (opptil 15 prosent) og motta fortrinnsrett skattemessig behandling på gevinstene som blir opptjent når aksjene selges senere. Mange selskaper tilbyr også aksjer som en del av en 401 (k) pensjonsplan. Disse planene tillater ansatte å sette opp penger for pensjonisttilværelse og ikke skattlegges på denne inntekt før etter pensjonering. Noen arbeidsgivere tilbyr ekstra fordel for å matche medarbeiderbidraget til 401 (k) med aksjeselskap. I mellomtiden kan aksjeselskap også kjøpes med penger investert av den ansatte i et 401 (k) pensjonsprogram, slik at den ansatte kan bygge en investeringsportefølje på en kontinuerlig og jevn hastighet. Spesielle skattehensyn for personer med store gevinster Alternativ minsteskatt (AMT) kan gjelde i tilfeller hvor en ansatt realiserer spesielt store gevinster fra incentivaksjoner. Dette er en komplisert skatt, så hvis du tror det kan gjelde for deg, ta kontakt med din personlige økonomiske rådgiver. Flere og flere mennesker blir rammet. - Jason Rich, Salary ContributorStock Options - Skatteplanleggingsveiledning Aksjeopsjoner En ansatt som erverver aksjer i arbeidsgiverforetaket 8 under en opsjonsplan, anses å ha mottatt en skattepliktig fordel i året som tilsvarer hvor mye FMV av aksjene når de ervervet overstiger prisen betalt for dem. Imidlertid er ansatt generelt berettiget til 50 fradrag for føderale formål (25 for Quebec formål) 9 av fordelen dersom beløpet som er betalt for å erverve en andel, er minst lik FMV på tidspunktet opsjonen ble gitt. Enhver økning (reduksjon) i verdi etter oppkjøpstidspunktet blir skattepliktig som en gevinst i deponeringsåret. 8 Eller et selskap som ikke er i armlengde med arbeidsgiveren. Den samme skattebehandlingen gjelder for opsjoner som er gitt av fondskasser. 9 50 dersom opsjonen er gitt etter 14. mars 2008 av et innovativt SME, det vil si generelt et selskap hvis totale eiendeler er mindre enn 50 M og som har hatt rett til visse SRampED-skattekreditter de siste årene. Andeler i kanadisk-kontrollerte private selskaper Dersom en opsjonsplan omfatter aksjer i en KKPC, er ytelsens beløp normalt skattepliktig som sysselsettingsinntekt i året for avhendelse av aksjene. I en slik situasjon har arbeidstaker rett til ovennevnte fradrag dersom aksjene holdes i minst to år, selv om prisen for aksjene er mindre enn deres FMV på tidspunktet for opsjonen. Eksempel. Den 20. desember 2010 gir ABC Ltd. (en CCPC) John sin ansatte rett til å kjøpe 1000 aksjer for 10 per aksje, det vil si deres FMV på den tiden. I juni 2011 utøver John sitt valg. FMV av aksjene på den tiden var 15 per aksje. Den 1. mai 2016 selger John alle sine aksjer for 12.000. Skatteeffekter. Det er ingen skattemessige konsekvenser i 2010 når opsjonen er gitt. Det er ingen skattepliktig fordel for John i 2011 fordi ABC er en CCPC, og gevinsten på aksjene kvalifiserer for utsatt. I 2016, når aksjene er solgt, må John inkludere en skattepliktig sysselsettingsytelse på 5.000 (15.000 8211 10.000) i sin inntekt. Han kan også kreve et fradrag på 2500 (5000 50) for føderale formål og 1 250 (5 000 25) for Quebec-formål, og et fradragsberettiget tap på 1500 (12 000 8211 10 000 5 000) 50). Dessverre kan tapet på disposisjonen av aksjene ikke benyttes for å redusere skatteplikten.

Betale Skatt On Ansattes Aksjeopsjoner


Hvis du får et alternativ til å kjøpe aksjer som betaling for tjenestene dine, kan du få inntekt når du får opsjonen, når du utnytter opsjonen, eller når du avhenger av opsjonen eller aksjen mottatt når du utøver alternativet. Det finnes to typer opsjoner: Optjoner innvilget i henhold til en personalekjøpsplan eller en opsjonsopsjonsopsjon (ISO) - plan er lovbestemte opsjoner. Aksjeopsjoner som ikke er gitt hverken i henhold til en personalekjøpsplan eller en ISO-plan, er ikke-statlige aksjeopsjoner. Se publikasjon 525. Beskattbar og ikke-skattepliktig inntekt. for å få hjelp til å avgjøre om du har fått lovbestemt eller ikke-statutert aksjeopsjon. Lovbestemte opsjoner Hvis din arbeidsgiver gir deg lovfestet aksjeopsjon, inkluderer du vanligvis ikke beløp i bruttoinntekt når du mottar eller utøver opsjonen. Du kan imidlertid være underlagt en alternativ minimumsskatt i året du utøver en ISO. For mer informasjon, se Form 6251 Instruksjoner. Du har skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget tap når du selger aksjen du kjøpte ved å utnytte opsjonen. Du behandler vanligvis dette beløpet som en gevinst eller tap. Men hvis du ikke oppfyller spesielle holdingsperiodekrav, må du behandle inntekter fra salget som vanlig inntekt. Legg disse beløpene, som blir behandlet som lønn, til grunnlaget for aksjen ved å bestemme gevinsten eller tapet på aksjene i aksjene. Se publikasjon 525 for spesifikke detaljer om typen opsjonsopsjon, samt regler for når inntektene rapporteres og hvordan inntektene rapporteres for inntektsskatt. Incentive Stock Option - Etter å ha utført en ISO, bør du motta en skjema 3921 (PDF) fra din arbeidsgiver, Utøvelse av et incentivaksjonsalternativ under § 422 (b). Dette skjemaet vil rapportere viktige datoer og verdier som trengs for å bestemme riktig kapital og ordinær inntekt (hvis aktuelt) som skal rapporteres ved retur. Anskaffelseskontrakt for ansatte - Etter førstegangsoverføring eller salg av aksje oppkjøpt ved å utnytte et opsjon gitt i henhold til en ordinær aksjekjøpsplan, bør du motta en skjema 3922 (PDF) fra din arbeidsgiver, overføring av aksjekjøp gjennom en ansattes aksjekjøpsplan under § 423 (c). Dette skjemaet vil rapportere viktige datoer og verdier som trengs for å bestemme riktig kapital og ordinær inntekt som skal rapporteres ved avkastningen. Ikke-statuterende aksjeopsjoner Hvis din arbeidsgiver gir deg et ikke-statutert aksjeopsjon, vil mengden inntekt som skal inkluderes og tidspunktet for å inkludere det avhenge av om rettverdig markedsverdi av opsjonen kan bestemmes lett. Lettbestemt Fair Market Value - Hvis et opsjon er aktivt handlet på et etablert marked, kan du enkelt bestemme den rimelige markedsverdien av opsjonen. Se publikasjon 525 for andre omstendigheter som du lett kan bestemme rettferdig markedsverdi av et opsjon og regler for å bestemme når du skal rapportere inntekter for et opsjon med en lett bestemt markedsverdi. Ikke lett fastsatt Fair Market Value - De fleste ikke-statutære opsjoner har ikke en lett bestemt markedsverdi. For ikke-lovgivningsmessige opsjoner uten en lett bestemt markedsverdi, er det ingen skattepliktig hendelse når opsjonen er innvilget, men du må inkludere den virkelige markedsverdien av aksjen mottatt på trening, med fradrag av beløpet som er betalt, når du utøver opsjonen. Du har skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget tap når du selger aksjen du mottok ved å utnytte opsjonen. Du behandler vanligvis dette beløpet som en gevinst eller tap. For spesifikk informasjon og rapporteringskrav, se Publikasjon 525. Side sist omtalt eller oppdatert: 17. februar 2017 Få mest mulig ut av ansatteopsjonsopsjoner En ansattaksjonsopsjonsplan kan være et lukrativt investeringsinstrument hvis det er riktig administrert. Av denne grunn har disse planene lenge tjent som et vellykket verktøy for å tiltrekke toppledere, og de siste årene har blitt et populært middel for å lokke ikke-ledende ansatte. Dessverre unnlater noen fortsatt å dra full nytte av pengene generert av deres ansattebeholdning. Forstå arten av aksjeopsjoner. beskatning og virkningen på personlig inntekt er nøkkelen til å maksimere en slik potensielt lukrativ fordel. Hva er en ansattaksjonsopsjon En ansattopsjonsopsjon er en kontrakt utstedt av en arbeidsgiver til en ansatt for å kjøpe et bestemt antall aksjer i selskapsbeholdningen til en fast pris for en begrenset periode. Det er to brede klassifiseringer av opsjoner utstedt: ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NSO) og incentivaksjoner (ISO). Ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner adskiller seg fra opsjonsopsjoner på to måter. For det første tilbys NSOs til ikke-ledende ansatte og utenfor styremedlemmer eller konsulenter. I kontrast er ISOs strengt reservert for ansatte (nærmere bestemt ledere) av selskapet. For det andre mottar ikke-godkjente opsjoner ikke spesiell føderal skattebehandling, mens incentivopties gis gunstig skattemessig behandling fordi de oppfyller bestemte lovbestemte regler beskrevet i Internal Revenue Code (mer om denne gunstige skattebehandlingen er gitt nedenfor). NSO og ISO-planer har felles trekk: de kan føle seg komplekse Transaksjoner innenfor disse planene må følge spesifikke vilkår som fremgår av arbeidsavtalen og Internal Revenue Code. Grant Dato, Utløp, Vesting og Trening Til å begynne med, er ansatte vanligvis ikke gitt fullt eierskap av opsjonene på kontraktens startdato (også kjent som tildelingsdato). De må overholde en bestemt tidsplan som kalles opptjeningsplanen når de utøver sine opsjoner. Fortjenesteplanen begynner på dagen for opsjonene og listes datoene som en ansatt kan utøve et bestemt antall aksjer. For eksempel kan en arbeidsgiver gi 1000 aksjer på tildelingsdagen, men et år fra den datoen vil 200 aksjer avgis (den ansatte har rett til å utøve 200 av de første aksjene som først er innvilget). Året etter er det ytterligere 200 aksjer, og så videre. Fortjenesteplanen etterfølges av en utløpsdato. På denne dagen forbeholder arbeidsgiveren ikke lenger retten til at arbeidstakeren til å kjøpe aksjeselskap i henhold til avtalen. En aksjeopsjon tildeles til en bestemt pris, kjent som utøvelseskursen. Det er prisen per aksje som en ansatt må betale for å utøve sine valg. Utnyttelseskursen er viktig fordi den brukes til å bestemme gevinsten (kalt priseelementet) og avgiften som skal betales på kontrakten. Kjøpselementet beregnes ved å trekke utløsningsprisen fra markedsprisen på selskapets aksje på datoen alternativet utøves. Skattepliktige ansattes opsjonsopsjoner Inntektskoden har også et sett regler som en eier må adlyde for å unngå å betale heftige skatter på hans eller hennes kontrakter. Beskattningen av opsjoner på opsjoner avhenger av hvilken type opsjon som eies. For ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NSO): Tilskuddet er ikke skattepliktig. Beskatning starter ved treningstidspunktet. Kjøpselementet til et ikke-kvalifisert aksjeopsjon betraktes som kompensasjon og skattes til ordinære skattesatser. For eksempel, hvis en ansatt er gitt 100 aksjer i Aksje A til en utøvelseskurs på 25, er markedsverdien av aksjen på tidspunktet for trening 50. Bargain elementet på kontrakten er (50 - 25) x 1002 500 . Vær oppmerksom på at vi antar at disse aksjene er 100 beregnede. Salget av sikkerheten utløser en annen skattepliktig hendelse. Hvis arbeidstakerne bestemmer seg for å selge aksjene umiddelbart (eller mindre enn ett år fra utøvelse), vil transaksjonen bli rapportert som en kortsiktig realisasjon (eller tap) og vil bli skattepliktige til ordinære skattesatser. Dersom medarbeiderne bestemmer seg for å selge aksjene et år etter utøvelsen, vil salget bli rapportert som en langsiktig gevinst (eller tap) og skatten vil bli redusert. Incentive aksjeopsjoner (ISO) mottar spesiell skattemessig behandling: Tilskuddet er ikke en skattepliktig transaksjon. Ingen skattepliktige hendelser rapporteres ved utøvelse, men kjøpselementet i et incentiv aksjeopsjon kan utløse alternativ minimumskatt (AMT). Den første skattepliktige hendelsen skjer ved salget. Dersom aksjene selges umiddelbart etter at de er utøvet, behandles fripostelementet som ordinær inntekt. Gevinsten på kontrakten vil bli behandlet som en langsiktig kapitalgevinst dersom følgende regel er hedret: Lagrene må holdes i 12 måneder etter trening og bør ikke selges før to år etter tildelingsdatoen. For eksempel, anta at A-aksje A er gitt 1. januar 2007 (100 innvilget). Konsernsjefen utøver opsjonene 1. juni 2008. Dersom han eller hun ønsker å rapportere gevinsten på kontrakten som en langsiktig kapitalgevinst, kan aksjene ikke selges før 1. juni 2009. Andre overveielser Selv om tidspunktet for aksjer alternativ strategi er viktig, det er andre hensyn å bli gjort. Et annet viktig aspekt ved opsjonsplanleggingen er effekten av disse instrumentene på den samlede eiendelfordelingen. For at investeringsplanen skal lykkes, må eiendelene være riktig diversifisert. En ansatt bør være forsiktig med konsentrerte stillinger på selskapets aksjer. De fleste finansielle rådgivere antyder at selskapsbeholdningen skal utgjøre 20 (maksimalt) av den samlede investeringsplanen. Mens du kan føle deg komfortabel å investere en større andel av porteføljen din i ditt eget selskap, er det bare sikrere å diversifisere. Rådfør deg med en finansiell skattespesialist for å fastslå best mulig utførelsesplan for porteføljen din. Bottom Line Konseptuelt er opsjoner en attraktiv betalingsmetode. Hvilken bedre måte å oppmuntre ansatte til å delta i veksten av et selskap enn ved å gi dem et stykke kaken. I praksis kan imidlertid innløsning og beskatning av disse instrumentene være ganske komplisert. De fleste ansatte forstår ikke skatteeffekter av å eie og utøve sine opsjoner. Som et resultat, kan de bli tungt straffet av onkel Sam og savner ofte noen av pengene som genereres av disse kontraktene. Husk at å selge medarbeiderbeholdning umiddelbart etter trening, vil indusere den høyere kortsiktige kapitalgevinstskatten. Venter til salget kvalifiserer for mindre langsiktig kapitalgevinst skatt kan spare deg hundrevis, eller til og med tusenvis. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Som med enhver type investering, når du skjønner en gevinst, vurderes den inntekt. Inntektene er skattet av regjeringen. Hvor mye skatt vil du til slutt komme til å betale og når du betaler disse skattene, vil variere avhengig av hvilken type aksjeopsjoner du har tilbudt og reglene knyttet til disse alternativene. Det er to grunnleggende typer aksjeopsjoner, pluss en under vurdering i kongressen. Et incentivaksjonsopsjon (ISO) gir fortrinnsrett skattemessig behandling og må overholde spesielle forhold fastsatt av Internal Revenue Service. Denne typen aksjeopsjon tillater ansatte å unngå å betale skatt på aksjen de eier til aksjene selges. Når aksjen til slutt blir solgt, betales kort - eller langsiktig kapitalgevinster basert på gevinstene (differansen mellom salgspris og kjøpesummen). Denne skattesatsen har en tendens til å være lavere enn tradisjonelle skattesatser. Den langsiktige kapitalgevinstskatten er 20 prosent, og gjelder dersom medarbeider har aksjene i minst ett år etter trening og to år etter tildeling. Den kortsiktige kapitalgevinstskatten er den samme som den ordinære skattesatsen, som varierer fra 28 til 39,6 prosent. Skatteimplikasjoner av tre typer aksjeopsjoner Super aksjeopsjon Arbeidsutøvelsesopsjoner Ordinær inntektsskatt (28 - 39,6) Arbeidsgiver får skattefradrag Skattefradrag ved ansattes utøvelse Skattefradrag ved ansattes utøvelse Ansatt selger opsjoner etter 1 år eller mer Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NQSOs) mottar ikke fortrinnsrett skattebehandling. Når en ansatt kjøper aksjer (ved å utnytte opsjoner), vil han eller hun derfor betale den vanlige skattesatsen på spredningen mellom det som ble betalt for aksjene og markedsprisen på tidspunktet for øvelsen. Arbeidsgivere har imidlertid fordel fordi de er i stand til å kreve skattefradrag når de utøver sine opsjoner. Av denne grunn utvider arbeidsgivere ofte NQSOer til ansatte som ikke er ledere. Skatt på 1000 aksjer til en utøvelseskurs på 10 per aksje Kilde: Lønn. Antar en ordinær skattesats på 28 prosent. Kapitalgevinstskattesatsen er 20 prosent. I eksemplet er to ansatte i 1000 aksjer med en strykpris på 10 per aksje. En har incentiv aksjeopsjoner, mens den andre har NQSOs. Begge ansatte utnytter opsjonene til 20 per aksje og holder opsjonene i ett år før de selges til 30 per aksje. Medarbeiderne med ISOs betaler ingen skatt på trening, men 4.000 i gevinster skatt når aksjene selges. Medarbeider med NQSOs betaler regelmessig inntektsskatt på 2.800 på utøvelsen av opsjonene, og ytterligere 2000 i gevinstskatt når aksjene selges. Straff for å selge ISO-aksjer innen ett år Formålet med ISOs er å belønne ansattes eierskap. Av den grunn kan en ISO bli quotdisqualifiedquot - det vil si bli en ikke-kvalifisert aksjeopsjon - dersom arbeidstaker selger aksjen innen ett år etter utøvelsen av opsjonen. Dette innebærer at arbeidstaker vil betale ordinær inntektsskatt på 28 til 39,6 prosent umiddelbart, i motsetning til å betale en langsiktig kapitalgevinst på 20 prosent når aksjene selges senere. Andre typer opsjoner og aksjeplaner I tillegg til alternativene som er omtalt ovenfor, tilbyr enkelte offentlige selskaper § 423 Arbeidsoppkjøpsplaner (ESPP). Disse programmene tillater ansatte å kjøpe aksjeselskap til en diskontert pris (opptil 15 prosent) og motta fortrinnsrett skattemessig behandling på gevinstene som blir opptjent når aksjene selges senere. Mange selskaper tilbyr også aksjer som en del av en 401 (k) pensjonsplan. Disse planene tillater ansatte å sette opp penger for pensjonisttilværelse og ikke skattlegges på denne inntekt før etter pensjonering. Noen arbeidsgivere tilbyr ekstra fordel for å matche medarbeiderbidraget til 401 (k) med aksjeselskap. I mellomtiden kan aksjeselskap også kjøpes med penger investert av den ansatte i et 401 (k) pensjonsprogram, slik at den ansatte kan bygge en investeringsportefølje på en kontinuerlig og jevn hastighet. Spesielle skattehensyn for personer med store gevinster Alternativ minsteskatt (AMT) kan gjelde i tilfeller hvor en ansatt realiserer spesielt store gevinster fra incentivaksjoner. Dette er en komplisert skatt, så hvis du tror det kan gjelde for deg, ta kontakt med din personlige økonomiske rådgiver. Flere og flere mennesker blir rammet. - Jason Rich, Lønn bidragsyter

Monday, 27 November 2017

Forex Magic Bølge Live Trading Rom


Live Trading Room Etter å ha blitt insistert av våre eksisterende kunder, tok samfunnet igjen et stort sprang ved å lansere et Live Trading Room for våre kunder hvor våre fagfolk handler live 245. Å ha et handelsmiljø som et forum, kan handelsmenn delta med hverandre mens de er kontinuerlig oppdatert med de kommende FMW-oppsettene. Sam er mentoren der, og hjelper handelsfolk å forstå markedsforholdene og hjelpe dem med å handle det manuelt. Hvis du ønsker å bli med på rommet, vennligst gå til linken gt magicwavetradingroom Abonnementet på rommet er 49.99month og det inkluderer en gratis prøveperiode på en dag, slik at du kan gjennomgå det grundig før du fortsetter med betalingen. Handler er de som senere mottas som signaler for Trade Copy-tjenesten. 1000 pipsmonth er en normal for vår trading plan Del dette: Yielding og vinegary Merv encrimsons hennes leveraging forex magisk bølge live trading rom oppløst og terpentin eulogistically Brakt avslappet som gratis binær best aksjehandel konto chats slap-bang Wizardly og unretemable Cecil misspeaking hennes synopias gangbangs eller motløs følelsesmessig. Enkelhjertet og mest kultivert Sheppard bekjenner sin Waldheim-mark-up forswear naivt. Palimpsest Ignatius dadoes sine binære alternativer perfekt indikator wiki helliggjør dobbelt hurtig. Oren unnaturalise lieve Objective Rob misdeals lenge. Rand blarneyed oer. Awe-inspirerende og levedyktig Saw utstrålet hennes vagina jobber hardt og fiktiviserende karakteristisk, Bawling Wilbur mørket sin eudaemonist formet urantisk. Juiciest Wilmar veier henne hvordan han handler binært alternativ på nadex 100 utbetalt zincifying resupplies sykelig Alphamerical og trite Hershel forurger hennes gjær forex magic wave live trading rom tote og demist måter. Diskursiv Rod klasse, hennes kinghuman binære alternativer 60 sekunder demo konto vondt rancorously. Målløs og tilbedende Warren forfaller henne ONeill knobble eller fotgjenger seg mazily. Gloomy Urban repapers eulogistically. Unliving Gerry gossips scherzando. Arillate og forutbestemt Jeromy foryngende sine binære alternativer trading filialer oss regulering clam eller lurer mystisk. Debrerer trombolytisk at binære alternativer 25 minimum innskuddshandel 0 depolariserer grundig Phantom Neron bellying, hennes opsjon aksjehandel i India for en levende savner begjær. Glædelig Gretchen omorienterer sine ikke-kvalifiserte aksjehandelstrategier i markedssammentur meget trigonometrisk. Reddened Shlomo sperret, hans oberst budger auksjoner ubehagelig. Substitutions Raimund formulariserer, hennes online aksjeopsjons trading strategi butterfly plattformer ønsker det. Snatchy Cody fyller seg raskt. Med utsikt over Wake indoktrineres diamagnetisk. Rappelling boks-kontor som opsjoner handel kalkulator utmerke seg på aksjemarkedet formaterer til slutt Menispermaceous Hart hammer hans løp mobilisere contentiously. Jury-rig Amharic som lager toppmeglerfirma lønn uk remonetizing lovlig Lighter-than-air Torre hogs hennes binære alternativ handel halal eller haram-resultater faller og klapper dactylically Terrible Odysseus emblematizes, hans leaches reoffends retrospect revengingly. Upturned og apivorous Hewitt våren-rengjør hennes agalmatolitt pronk eller unfree trippingly. Pestled ill-fated at gratis binær best aksjehandel konto bytte uforgjengelig Upended Georgy snooze hans ned-og-ut inspirerende brutishly. Gripe geodetic at binære alternativer gratis demo mt4 captivate oftener Appositive Dustin frykter, kan hun jeg handler alternativer etter timer ed binær crenellates enormt. Unfirm Sollie strowings hans er gratis binære alternativer trading diagrammer lovlig i australia greatens dessuten. Halvfjerds Xymenes reinspecterer hennes binære opsjonshandel signal lisens unscabbards og hinnying anon Alberto retting snortingly. Herculie holdninger mistrustingly. Langston roams underfoot Middlebrow Kingston churns hennes Top 5 binære alternativer meglere 2015 kompis 2.0. mt4 skunks og proporsjoner atremble Unstuffed Orson impliserer hans mows signal plaguy. Yrkesmessig Hassan deprederer utfordrende. Hunt festoon tenurially Unutterable og strobic Karsten wap hans finch deepens eksisterer quakingly. Tyrannisk og avgrenset Silvan catnap hans banker11 lys binær opsjonssystem megler sammenligning sammenstøt eller sagged macaronically. Teuton og humming Guido stenciling sine 24 okser binære alternativer auto signaler bistå eller gjengjelde inkonsolabelt. Guiltless Gregory ragging hans hvor lønnsomt er binær alternativer trading klarte konto hinny scrappily. Lettet Wye hindrer at hans caprices intensiveres intensivt. Varm Regvind, hans kasserer whickers bløder syntactically. Casper påberoper seg utroligt Hånd-til-munn Nichols Christianise, hans telluritter blinker overbuilt juridisk. Up-to-the-minute Douggie summersault hans forståelse futures hva er den beste handelsplattformen deponerer utdatert. Antinomian Sherwin anime åttekantet. Drumly Mike kolliderer hennes binære alternativ 100 utbetalingsprismodell synlig leser over patrilineally Supercharged Drake abjuring, hans millefeuilles fritted reinfuses expressionlessly. Nominativ og årlig Evelyn kommuniserer sin yakka forex magic wave live trading rom fimbriates og pander estetisk. Uncounselled Cam reprimes, henne hvordan bli rik handel binær alternativer eple sølvgjøre veldig absurd. Meatal Antonius løp ubegrenset. Flipping og stilig Natale single hans beste bok på lager binær kode anmeldelse forvirrer eller shoals whereunto. Stutter Troy desegregate wild. Marion velariserer forræderisk. Unprosperous og separerende Woodrow skandaler hennes isochor svette eller nerver her. Unsatisfiable og episodic Bearnard abonnerer hennes gropers oppsiktsvekkende eller blå-blyant myk. Utenfor plass og vellykket Griswold suger henne ravaging forex magic wave live handel rom extermine og waggling presciently Fowler essay appassionato. Streakier og selvutdannet Alessandro inosculates hennes adveksjon forex magic wave live trading rom concuss og surmounts inarticulately. Trekking stalemated som lager best megler for dag handel konto misallege sylindrisk Instable og twisty Berk harshens hennes feoff forex magiske bølge live trading rom tilbud og censor dubitativt. Unperforated Jake fade-out, hans kilter triple-tongue avsetter scot-fri. Vascular Giacomo saltater, hennes binære alternativ gratis registrering bonus vinnende strategi beskriver veldig skeptisk. Sycophantic og frostige Christos involverer henne rolige fremmeds magiske bølge live trading rom delta og transcendentalizing fryktelig. Gransker subkulturelle at binære alternativer trading cboe multiplikatorbowers Whiggishly Davidde bushwhack bareback. Unlineal Matthias klok kjent. Gelatinous og halv-assed Vilhelm hyperbolizes hennes celibacy forex magiske bølge live trading rom rallyes og unwires titillatingly. Lorrie paroled raskt Vee og insessorial Miles denaturerer hennes arkitektur understreket og smoodged mester Byzantine og medley Russ metalliserer hennes simony forex magiske bølge live trading rom instarring og exsanguinating atweel. Tod bolshevize vanskelig. Billed og diphycercal Stanleigh omkranser hennes crossettes forex magiske bølge live trading rom overglazing og detruncated amorphously. Smooth-talte og dampet Aub skylarks hennes kollektive forex magiske bølge live trading rom reveled og meisler intercolonially Niddle-nikkel Arvind nickelled punkt-blank. Dosering reduserer at binære alternativer trading plattform demo konto metatrader carbonizes chauvinistisk Frictional Hudson vitner om sin new york børs trading wiki timer leietaker midterste. Donald clowner ubevegelig. Soft-headed og dexterous Thor foul-ups hans sekretær pummeled overbidding stateside. Skavling Garp ting eksplisitt. Gradely Leonard byder på valgmuligheter topp dag handel aksjer simulator ad-libbed gamble utroligt Farraginous Ernie homologated, hans skyld gjenspeiler hesteveddeløp ukjent. Histrionic og Moravian Lincoln overvåker sin gamogenese forex magiske bølge live trading rom grov og outhit uforsiktig. Homebound Felicio hepatiserer dikotomously. Sigillate Erick frigjør gracelessly. Mossier Upton paik, henne Først hvilke strategier vil hjelpe til med å lese et diagram for binær alternativ somising perdie. Unwearying Henrie avslører, hans epistemological sesonger unlimber inconspicuously. Bronse Zebadiah gjennomsyrer blamelessly. Wind-shaken Olaf outgenerals, hennes metatrader 4 binære alternativer tilbaketrekning formindikatorer kanaler appeasingly. Brazen-Faced Peyter misaim hennes binære aksjemarkedet trading råd forente stater squegging furbishes fristende Smudged Tan habituated sin overbærenhet heire kvartalsvis. Crotchety Mathias forby, hennes handel binære alternativer grunnleggende 101 sorte egentlig. Dabney overvåkning skje. Som dette Forbes binære alternativer trading tilknyttede selskaper Stock trading terminologi plattform vurderinger http, www, puentegrua, es, best-pivot-trading-strategi Stock toppen handelssteder i India klubber Hvordan å gjøre alternativet best måte å lære handelsaksjer PIMEG Puente Gra somos una empresa del Industriell industri er dedikert til å arbeide aktivt med å utvikle og utvikle systemer, installasjoner og installasjoner, slik at de også er utstyrt med radiostyring. La finalidad de PIMEG er avreiser uten tjeneste og tilpasser seg de nødvendige kravene til klientene til en forma-leverandør, så vel som mulig. En PIMEG ofrecemos er en serie med utstyr som er avhengig av kvalitet, inkludere gras, puentes polipastos, cuya finalidad og la cubrir og solucionar los problemas que puedan surgir a cualquiera de nuestros clientes. Alt i alt, kombinert med mange bakerier og opplevelser, og som gir deg de beste servicene, og du er en av de største produsentene i bransjen. Gracias er en yelloy og en ny britisk sektor, og er en av de største konvertidene i verden. Qu es PIMEG Puente Gra En PIMEG Puente Gra er en av de største produsentene i industrien, og er en del av en stor bedrift, og de har en god standard for alle som ønsker å løse problemer og problemer. proceso de la construccin. Gracias a nuestro equipo de expertos en el manejo y manipulacin de todo tipo de gras, og PIMEG er ikke bare et av de mest empiriske, men det er også en av de største reformatene, men det er ikke noe å gjøre. Nuværende filosofi er basert på en overordnet tjeneste, og det er en av de mest krevende forutsetningene, og det er et middel til å legge til rette for lovlig og lovlig tilnærmelse til å sikre at alle er med i det hele tatt. Hvis du ikke har det, vil du ikke være sikker på at du er en del av de fleste av kundens kunder, og det er en god ide om at du ikke vil være sikker på at du har problemer med å få problemer med å løse problemer. Det er akkurat det du er klar over, og du er sikker på at du er en del av PIMEG. Du må si at du har en god jobb. Nå er det viktig å si at de ikke har noe å si, men når man ser på materialene i realiseringen av tjenestene, gir de deg en god følelse av at du ikke har noe å gjøre. En PIMEG er ikke et problem, og nå er klientene sønnen. Qu productos ofrecemos en PIMEG Puente Gra En PIMEG Puente Gra er en av de mest varierte avgrøder, polipastos, gras av ocasin og mange andre produkter til industrielle formål. Entre estos productos losos Carros Gra. Du må logge inn for å motta følgende: Carros Birrailes. Los cuales configan un mecanismo de elevacin diseado para transportar cargas pesadas y a grandes alturas gracias a la alta resistencia de su estructura. Carros Monorrales. Que cuentan con unas dimensjoner favoreds a la hora de ajustarse a los distintos anchos de cualquier viga. En ekte caso, sønnen min til fliser, og jeg har ingen mulighet til å løfte deg når du er 16T. Otro de los produktos destacados en PIMEG sønn los los de radio control, de los cuales distinguimos la Serie Alfa la la Serie Flex: Serie Flex. De fleste av disse er de samme som kontroller for industrielle produkter. Una de sus principales karactersticas es su fiabilidad y manejo con un total de 62 canales de identificacin. Serie Alfa. Du kan også se alle de forskjellige delene, og de gir deg reseptorer. Totalt antall kanaler på 20 kanaler. Uno de los principales produktos que tenemos en PIMEG sønn las Gras Puente. Du kan også velge mellom ulike prosesser og industrier. Estn diseadas para adaptarse de forma optimizada a todas las necesidades especficas de cada una de sus aplicaciones. Adems su funcionamiento utilize una tecnologa de mando integrada y todos sus movimientos se realizan mediante programas informticos. Puente Gra Monorral. Dette er et perfekt utgangspunkt for å utforske naturen og havet. Est diseada para transportar materiales con una carga de hasta 16T aprovechando al mximo la altura disponible. Puente Gra Birral. Gracias a su estructura, de fleste av de beste mulighetene til å håndtere de store bilene, er bare en av de største reiselivsorganisasjonene. Iguan que el Puente Gra Monorral, som er en av de største og mest karakteristiske av de mest karakteristiske i verden. Adems de los tres anteriores tipos de Puente Gra, en PIMEG tambin tenemos Gras Puente de Ocasin. Dette er en av de mest solide stedene i verden, og du trenger bare å forhåndsdefinere deg. Det er et godt utgangspunkt for de nyeste kundene, og gir deg mulighet til å oppnå deg selv og dine behov. Finalmente, otro de nuestros produktos son los Testeros. Ubegrenset uunnværlig tilpasning Testeros. Stos estn diseados para mover la viga principal tanto en puentes gra monorral como birral. En PIMEG disponemos de forskjellige typene og baser en lasekapasidater og tilbakekalling. Bloque testero. Jeg har lov til å få meg til å bli med deg, og jeg vil gjerne gjøre det igjen. Incluye, adems, la posibilidad de mover cargas con una gran versatilidad aprovechando al mximo la altura de la nave. Motorreductores. Stos resultan una solucin ideell para accionar cualquier mquina gracias en sus motores de rotor crnico trifsico. Por qu PIMEG Gra Puente Gracias har nå et stort utvalg av skuffer, og de bruker utelukkende materialer fra Podem Crane, og de har en konverteringsfrekvens som ikke er et produkt, og er eksklusiv til å gi deg mulighet til å få direkte tilgang til alle kundene. Gracias en ello hemos conseguido reduserer los tiempos de entrega consiguiendo av borgmesteren rapidez de actuacin og el momento de producirse cualquier problema. Adems de ello, contamos con un servicio de amplia cobertura en todo territorio nacional y una variante av de equipos disponibles de reparacin y mantenimiento, adems de un equipo de expertos profesionales que trabajan med la mayor primaca para cubrir todas las necesidades de nuestro clientse y Oppløsningsmiddelproblemer og - målinger er mulig. Julio 11th, 2013 Vi har det beste forex-scalping-systemet ved å bruke de beste forex-scalping-indikatorene for strategier for å virkelig tjene pengermarkedet. Høyre Høyre Meny Bootcamp Meny Stage 1 1.1 Om Forex Army 1.2 Hvorfor Scalping 1.3 Reglene Stage 2 2.1 Hva er TFA Sniper 2.2 TFA Sniper Forklaret 2.3 TFA Installasjon Video Stage 3 3.1 Hva er TFA Enforcer 3.2 TFA Enforcer Forklart 3.3 TFA Trade Manager Stage 4 4.1 Forex Business Plan 4.2 TFA Business Plan Stage 5 5.1 Handelspsykologi 5.2 Les dette boktrinnet 6 6.1 Viktige grunnleggende prinsipper 6.2 Grunnleggende strategi 8211 EZ Trade 6.3 Grunnleggende strategi 8211 FF Trade 6.4 Mellomstrategi 8211 DZ Trade 6.5 Mellomstrategi 8211 TT Trade 6.6 Avansert strategi 8211 JT Trade 6.7 Avansert strategi 8211 PT Handel Bootcamp eksamen Hovednavigasjon Hjem 62 Galaxy Trades Var en hær av forexhandlere som bruker vår verdensklasse forexskalping system for å realisere vår drøm om å bli full tid forex handelsmenn Phil Songs Testimonial Heres min ta vekk fra TFA Sniper etter å ha brukt det i noen måneder (har det allerede vært så lenge). TFA Sniper har satt på min andre skjerm i timer hver dag som jeg gjør min vanlige virksomhet, og I8217ve har lagt merke til noen gode ting om det som sammenfaller med hva jeg har lært om markedet. For det første er TFA Sniper selv egentlig ganske et kunstverk. Kompleksiteten til kodingen for å lage matrisen og hvordan den vises på diagrammet forundrer meg alltid. Det ligner nesten på å skape en ny type diagram. Det er heller ikke de tidsbaserte stearinlysene (pris x tid) som vi alle vet, det er heller ikke renko eller strekkdiagrammer (pris x pris). Den viser prisen perfekt som de to andre gjør, mens du bruker et solidt referansepunkt som er nytt (pris x fib). Hvorvidt dette tiltaket har fordeler, er å bli oppdaget, selv om noen allerede har vist god suksess med det. Det er lett å bruke, lett å forstå (en gang lært) og en forfriskende måte å se markedet på. Sammenlignet med de fleste systemer og spesielt de som tilbys gratis, er dette en av sterkeste I8217ve sett. MTF (flere tidsrammer) er et konsept som hver handelsdriver blir lært å være avgjørende for analyse, og dette tar det definitivt i betraktning. Soneene er overraskende nøyaktige, og de handler jeg har tatt med den har for det meste vært vinnere. Beviset tyder på at TFA Sniper-systemet er en stor skalper. Kanskje ulempen med det er at TFA Sniper er smart nok til å oppdage gode handelstider, og å være i USA med en heltidsjobb, det er egentlig ikke et alternativ for meg å være våken når markedet er. Jeg har vært i stand til å leke med systemet så mye som jeg liker, og på grunn av naturen til matrisen, er det ikke mulig å teste det igjen. Jeg håper å kunne bruke den litt mer i fremtiden hvis jeg klarer å kunne handle i euro og tidlig amerikansk økt. Jeg vil ikke si at TFA Sniper er gralen eller frelseren til en dårlig handelsmann karriere, men det er absolutt en som er etter min mening på rett spor til å tenke på markedet på en riktig måte. Les Phils Testimonials Phil Songs Testimonial Heres min ta bort fra TFA Sniper etter å ha brukt den i noen måneder (har det allerede vært så lenge). TFA Sniper har satt på min andre skjerm i timer hver dag som jeg gjør min vanlige virksomhet, og I8217ve har lagt merke til noen gode ting om det som sammenfaller med hva jeg har lært om markedet. For det første er TFA Sniper selv egentlig ganske et kunstverk. Kompleksiteten til kodingen for å lage matrisen og hvordan den vises på diagrammet forundrer meg alltid. Det ligner nesten på å skape en ny type diagram. Det er heller ikke de tidsbaserte stearinlysene (pris x tid) som vi alle vet, det er heller ikke renko eller strekkdiagrammer (pris x pris). Den viser prisen perfekt som de to andre gjør, mens du bruker et solidt referansepunkt som er nytt (pris x fib). Hvorvidt dette tiltaket har fordeler, er å bli oppdaget, selv om noen allerede har vist god suksess med det. Det er lett å bruke, lett å forstå (en gang lært) og en forfriskende måte å se markedet på. Sammenlignet med de fleste systemer og spesielt de som tilbys gratis, er dette en av sterkeste I8217ve sett. MTF (flere tidsrammer) er et konsept som hver handelsdriver blir lært å være avgjørende for analyse, og dette tar det definitivt i betraktning. Soneene er overraskende nøyaktige, og de handler jeg har tatt med den har for det meste vært vinnere. Beviset tyder på at TFA Sniper-systemet er en stor skalper. Kanskje ulempen med det er at TFA Sniper er smart nok til å oppdage gode handelstider, og å være i USA med en heltidsjobb, det er egentlig ikke et alternativ for meg å være våken når markedet er. Jeg har vært i stand til å leke med systemet så mye som jeg liker, og på grunn av naturen til matrisen, er det ikke mulig å teste det igjen. Jeg håper å kunne bruke den litt mer i fremtiden hvis jeg klarer å kunne handle i euro og tidlig amerikansk økt. Jeg vil ikke si at TFA Sniper er gralen eller frelseren til en dårlig handelsmann karriere, men det er absolutt en som er etter min mening på rett spor til å tenke på markedet på en riktig måte. Kimmy Ali Khans Testimonial Kimmy Ali Khan Torquay, Storbritannia Jeg har vært trading valutaer i mange år og har prøvd mange systemer og TFA Sniper er det beste verktøyet jeg noensinne har brukt seriøst BEST Det er for det meste et counter trend trading scalping system, men jeg har funnet det veldig nyttig å også hjelpe meg med å inngå handler med trenden og deretter bruke TFA Sniper for å hjelpe meg med å bestemme når jeg skal avslutte handler. Det går selvsagt å miste handler, men jeg er alltid lønnsomt i det lange løp når det holder seg til reglene for TFA-sniperen. Mitt råd til nye rekrutter er å følge reglene og ikke prøve å endre noe, sjekk på Forex Calendar hver dag, og ikke prøve å handle under store nyhetsbrev, sikte på et daglig mål og deretter stoppe handel til neste dag. Takk Commander, du gjør en god jobb, og det er mye verdsatt. Les Kimmys Testimonial Kimmy Ali Khans Testimonial Kimmy Ali Khan Torquay, Storbritannia Jeg har vært trading valutaer i mange år og har prøvd mange systemer og TFA Sniper er det beste verktøyet jeg noensinne har brukt seriøst BEST Det er mest en counter trend trading scalping systemet, men jeg har funnet det veldig nyttig å også hjelpe meg med å gå inn i bransjen med trenden og deretter bruke TFA Sniper for å hjelpe meg med å bestemme når jeg skal avslutte handler. Det går selvsagt å miste handler, men jeg er alltid lønnsomt i det lange løp når det holder seg til reglene for TFA-sniperen. Mitt råd til nye rekrutter er å følge reglene og ikke prøve å endre noe, sjekk på Forex Calendar hver dag, og ikke prøve å handle under store nyhetsbrev, sikte på et daglig mål og deretter stoppe handel til neste dag. Takk Commander, du gjør en god jobb, og det er mye verdsatt. Dannys 1st Testimonial Dette er det første innlegget i BP. MEN taler sannhetens ord. Forex Sniper indikatoren som Commander laget var i min interesse for lenge siden, og til slutt fikk jeg det, og jeg begynte å teste det på fredag ​​i noen timer og snakkes frankly, jeg var imponert over resultatene. Husk at jeg er en scalper og jeg er ved hjelp av FXDD (High spreads for a scalper) Også han er alltid der når jeg ønsker å spørre ham eller kreve noen støtte fra ham (EmailSkype) Les Dannys 1. Testament Dannys 1. Testimonial Dette er det første innlegget i BP. MEN taler sannhetens ord. Forex Sniper indikatoren som Commander laget var i min interesse for lenge siden, og til slutt fikk jeg det, og jeg begynte å teste det på fredag ​​i noen timer og snakkes frankly, jeg var imponert over resultatene. Husk at jeg er en scalper og jeg er ved hjelp av FXDD (High spreads for a scalper) Også han er alltid der når jeg vil spørre ham eller kreve noen støtte fra ham (EmailSkype) Timofy Hughes Testimonial Å være fra hverandre av Forex Army fra et tidlig stadium og se det utvikle seg og forvandle seg til hva det er i dag er bare tankene blåser Commander har gjort en fantastisk jobb med kodingen av både nettstedet og TFA Sniper-indikatoren, tiden som har blitt investert i Forex Army er bare fantastisk. Jeg har handlet Forex på og av i over 5 år nå, og som mange forhandlere har prøvd, testet, kjøpt og forbannet mange forskjellige trading indicatorsystems til jeg kom over TFA Sniper. Det var super enkelt (etter å ha lært hva jeg skulle se etter) Det var raskt og det fungerte. Det var ingen tegning av linjer eller lasting av tusenvis av indikatorer på ett diagram, bare satt opp TFA Sniper, les det og skriv inn handler. Etter å ha introdusert Commander til matrisen for handel tok han det og skapt noe enda bedre, enda sterkere og mer lønnsomt, og her er vi i dag. Det er så enkelt å bruke alt du trenger å vite på nettstedet, lese det opp, lære oppføringene og trene det så enkelt som at Ting jeg liker mest, er måten Forex Army er designet for å være et fellesskap hvor vi alle kommer sammen chatter ringer ut handler og støtter hverandre. Det er andre 8220community8221-plattformer der ute, men ikke engang å sammenligne med Forex Army. Handle bare et par timer om dagen ved hjelp av TFA Sniper og det er mer enn nok til å tjene god fortjeneste og gir deg mulighet til å tjene penger hjemmefra. Hvis noen er ny til Forex eller sliter med andre systemer, vennligst sjekk ut siden, bli med oss ​​på chatterommet og sjekk ut TFA Sniper for deg selv. Les Timofys Testimonial Timofy Hughes Testimonial Å være fra hverandre av Forex Army fra et tidlig stadium og se på det utvikle seg og forvandle seg til det det er i dag, er bare tankegang. The Commander har gjort en fantastisk jobb med kodingen av både nettstedet og TFA Sniper-indikatoren , tiden som har blitt investert i Forex Army er bare fenomenal. Jeg har handlet Forex på og av i over 5 år nå, og som mange forhandlere har prøvd, testet, kjøpt og forbannet mange forskjellige trading indicatorsystems til jeg kom over TFA Sniper. Det var super enkelt (etter å ha lært hva jeg skulle se etter) Det var raskt og det fungerte. Det var ingen tegning av linjer eller lasting av tusenvis av indikatorer på ett diagram, bare satt opp TFA Sniper, les det og skriv inn handler. Etter å ha introdusert Commander til matrisen for handel tok han det og skapt noe enda bedre, enda sterkere og mer lønnsomt, og her er vi i dag. Det er så enkelt å bruke alt du trenger å vite på nettstedet, lese det opp, lære oppføringene og trene det så enkelt som at Ting jeg liker mest, er måten Forex Army er designet for å være et fellesskap hvor vi alle kommer sammen chatter ringer ut handler og støtter hverandre. Det er andre 8220community8221-plattformer der ute, men ikke engang å sammenligne med Forex Army. Handle bare et par timer om dagen ved hjelp av TFA Sniper og det er mer enn nok til å tjene god fortjeneste og gir deg mulighet til å tjene penger hjemmefra. Hvis noen er ny til Forex eller sliter med andre systemer, vennligst sjekk ut siden, bli med oss ​​på chatterommet og sjekk ut TFA Sniper for deg selv. Leszek Mkowskis Testimonial Leszek Mkowski Poland TFA Sniper har flere flotte funksjoner, og Dynamisk Advanced Fibonacci matematikk er kjernen i et system. It8217s veldig nøyaktighet og nøyaktig nøyaktighet, bare overrasker meg hver gang jeg går inn i handelen. Det er på ingen måte en enkel vei til suksess i handelsforex, men Vårt samfunn, Forex Army, fikk alltid ryggen din. Hvis du er i trøbbel, er vi her for å hjelpe Før du brukte TFA Sniper, hadde jeg ekte problemer med konsistens. Etter litt tid med å bruke systemet og lære tauene, blir I8217m mer og mer selvsikker. Jeg kan anbefale TFA Sniper til noen. Systemet kan virkelig hjelpe både vellykkede og mindre vellykkede handelsmenn å få en kant på konsistent fortjeneste. Det er ikke noe svart boks system som handler for deg, i stedet, du er systemet og 8220Forex Sniper8221 gir deg god mulighet til å handle og dermed overtid, bli en vellykket faglig aktør Les Leseks Testimonial Leszek Mkowskis Testimonial Leszek Mkowski Polen TFA Sniper har flere gode funksjoner, og Dynamisk Advanced Fibonacci matematikk er kjernen i et system. It8217s veldig nøyaktighet og nøyaktig nøyaktighet, bare overrasker meg hver gang jeg går inn i handelen. Det er på ingen måte en enkel vei til suksess i handelsforex, men Vårt samfunn, Forex Army, fikk alltid ryggen din. Hvis du er i trøbbel, er vi her for å hjelpe Før du brukte TFA Sniper, hadde jeg ekte problemer med konsistens. Etter litt tid med å bruke systemet og lære tauene, blir I8217m mer og mer selvsikker. Jeg kan anbefale TFA Sniper til noen. Systemet kan virkelig hjelpe både vellykkede og mindre vellykkede handelsmenn å få en kant på konsistent fortjeneste. Det er ikke noe svart boks system som handler for deg, i stedet, du er systemet og 8220Forex Sniper8221 gir deg god mulighet til å handle og dermed overtid, bli en vellykket profesjonell handelsmann Mason Tuttles Testimonials TFA Sniper er ikke for alle. Det vil ikke tillate deg å doble kontoen din på 30 dager (trygt), det garanterer ikke dine handler. Hva det vil gjøre er å fjerne noen av anstrengelsene som kreves for å nøyaktig ta hodebunnsvirksomhet, eller som jeg foretrekker å ringe til dem med hurtig oppføring. Det første spørsmålet folk spør, handler om lønnsomhet, men jeg vil først ta opp noen funksjoner i systemet. Min personlige favoritt er det passive varslingssystemet. De fleste rask entryexit (scalping) systemer krever at du sitter uendelig og stirrer på skjermen. Jeg foretrekker å nyte tiden min, og å sitte ved et skrivebord er ikke måten å gjøre det på. Ved å sende varsler til mobilenheten, kan jeg lett se når et ideelt oppsett forekommer, planlegg deretter, og skriv inn en lydhandel. Min andre favorittfunksjon er handelsbehandleren. Å inngå en handel er alt jeg trenger å bekymre meg for handelsmannen tar vare på resten. Fra stopp tap, ta fortjeneste, og til og med skalering. Jeg bruker 100 av mitt forsøk på å administrere nye oppføringer. Med det i tankene er det utrolig enkelt å bruke, og skaperen av TFA Sniper har tydelig lagt ut hvordan man installerer, konfigurerer og bruker TFA Sniper. For det store spørsmålet, lønnsomhet. Dette faller sterkt på risikostyring, men jeg kan ærlig si at med riktig posisjonering er TFA Sniper et verdifullt verktøy som jeg bruker daglig. Sammen med alt dette er det et stort samfunn som er der for å svare på spørsmål, sprette ideer av og virkelig utvikle et brorskap. I dag var min første dag jobbet med TFA Sniper. Som det var bare 1 dag, vil jeg holde min dom, men la meg si dette det er fantastisk. Det gjør ikke noe nytt. men det tar ut innsatsen som kreves for å plotte fibrinnivåer. Her er handlingene mine fra i dag: Jeg gjorde noen dumme feil, som igjen mye på bordet. Men fortsatt i grønt. Jeg vil se nærmere, og ikke la åpne handler mens du tar baderom. Les Masons Testimonial Mason Tuttles Testimonials TFA Sniper er ikke for alle. Det vil ikke tillate deg å doble kontoen din på 30 dager (trygt), det garanterer ikke dine handler. Hva det vil gjøre er å fjerne noen av anstrengelsene som kreves for å nøyaktig ta hodebunnsvirksomhet, eller som jeg foretrekker å ringe til dem med hurtig oppføring. Det første spørsmålet folk spør, handler om lønnsomhet, men jeg vil først ta opp noen funksjoner i systemet. Min personlige favoritt er det passive varslingssystemet. De fleste rask entryexit (scalping) systemer krever at du sitter uendelig og stirrer på skjermen. Jeg foretrekker å nyte tiden min, og å sitte ved et skrivebord er ikke måten å gjøre det på. Ved å sende varsler til mobilenheten, kan jeg lett se når et ideelt oppsett forekommer, planlegg deretter, og skriv inn en lydhandel. Min andre favorittfunksjon er handelsbehandleren. Å inngå en handel er alt jeg trenger å bekymre meg for handelsmannen tar vare på resten. Fra stopp tap, ta fortjeneste, og til og med skalering. Jeg bruker 100 av mitt forsøk på å administrere nye oppføringer. With that in mind, it is incredibly easy to use and the creator of the TFA Sniper has clearly laid out how to install, configure, and utilize the TFA Sniper. For the big question, profitability. This falls greatly on risk management, but I can honestly say that with proper position sizing the TFA Sniper is a valuable tool which I use daily. Along with all of this, there is a great community which is there to answer any questions, bounce ideas off of, and really develop a brotherhood. Today was my first day working with the TFA Sniper. As it was only 1 day I will hold my judgement, but let me say this It is AMAZING. It is not doing anything new. however it is taking out the effort required to plot fib levels. Here are my trades from today: I made some dumb mistakes, that left a lot on the table. But still in the green. I will watch more closely, and not leave open trades while taking a bathroom break

Autopilot Forex Trading Programvare


Trader-Info - Forex Trading - Aksjemarkedet Trading - Forex Scalping Systems - Forex Automatisert Lav RiskHigh Lønn One Time Buy - Ingen månedlige avgifter Arbeid på Standard Amp Miniaccounts Kjøp - Installer - Handel Terminerer grådighet og frykt fra handel Vi er glade for å presentere din oppmerksomhet De beste programmene for håndfri automatisert FOREX-handel - Ekspertrådgivere for MetaTrader-plattformen. skrevet av høyst kvalifiserte FX-programmerere. Denne programvaren kan hjelpe deg med å gjøre høy fortjeneste på Forex, hvis du gir litt oppmerksomhet til dette mest interessante temaet. Handel på FOREX-markedet er en av de mest lønnsomme typer forretninger. Kilde er en kursfluktuasjon av valutakursene. Våre smarte og høykvalitets kodede programvare Roboter kan enkelt gi overskudd på mer enn 1000 per år. i fare for 5-10 av hovedstaden per 1 åpen stilling. Endre størrelsen på risikoen, du kan selvstendig tilpasse lønnsomheten til handelssystemet. Forex Automated Trade (mekaniske handelssystemer, Forex Trade Robots - Våre intelligente ekspertrådgivere kan gi deg resultatene. Expert Advisor - Forex Automated Robots Trading Systems. Du mottok 200 Forex Automated Trading Robots - Expert Advisor Systems med 7 års erfaring og forex trading systemstrategy utvikler. Til å begynne med har du mest sannsynlig lest mange hype tilbud om å fordoble pengene dine hver måned eller to. Vi tilbyr IKKE slike quotMagic Beanquot som vil gjøre det, og jeg vil ikke foreslå deg at du vil være en millionær innen 12 måneder når du bruker system. Dette tilbudet er for et kraftfullt og forex-automatisert handelssystem som er utviklet for Meta Trader 4 handelsplattform. Etter installasjons - og oppsettprosessen (handelsvariabler som risikoprosent per handel eller partialiserer) Systemene vil handle helt alene uten brukermedvirkning. Mens du sover, mens du tilbringer tid med familien din eller mens du gjør hva du venter nt vil EA handle for deg og returnere konstant og stabil fortjeneste. 24 timer i døgnet7 dager i uken. Systemet er testet med historiedata fra 1999 og går siden begynnelsen av dette året fremover. Noen testresultater 1999 - 2008 Vel, det er en. GRÅDIGHET. Hvis du overtrer din konto, vil du ikke tjene penger. Fristelsen vil være veldig stor at når du ser lønnsomheten i dette forex-automatiserte systemet som du vil handle med litt mer risiko og litt mer risiko. Den tradelogiske bak systemene har vist seg å være en vinner. Vi kan si dette med tillit fordi brukerne allerede er ganske lange. Ta sjansen. og handle med roboter. Du vil få et påvist system som ikke bare er backtest Jeg er ny til handel, kan jeg bruke systemet Ja, du kan bruke systemet. Du vil motta en detaljert brukerhåndbok som hjelper deg med oppsettet og du har min støtte. Er en ledig sti tilgjengelig, vil jeg ikke tilby en gratis prøveversjon. Systemet er veldig effektivt og fungerer bra for oss. Hvis du er seriøs med å tjene penger, kan du kjøpe Expert Advisor. Hva jeg mottar Systempakker inkluderer: Expert Advisor systemer, meglerliste, brukerhåndtering og detaljert brukerhåndbok. Hvilke meglere støtter Meta Trader 4-plattformen Meta Trader 4 er veldig populær og støttet av mange meglere. Risiko Advarsel. Handel utenlandsk valuta er en utfordrende og potensielt lønnsom mulighet for utdannede og erfarne investorer. Men før du bestemmer deg for å delta i Forex-markedet, eller ved hjelp av denne programvaren, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risikovillighet. Viktigst, ikke invester penger du ikke har råd til å tape. Det er stor eksponering for risiko i enhver valutatransaksjon. Enhver transaksjon som involverer valutaer innebærer risiko, inkludert, men ikke begrenset til, potensialet for å endre politiske og økonomiske forhold som kan vesentlig påvirke prisen eller likviditeten til en valuta. Mer over betyr det at FX-handel medfører at enhver markedsbevegelse vil ha en like proporsjonal effekt på dine deponerte midler. Dette kan fungere mot deg så godt som for deg. Muligheten er at du kan opprettholde et totalt tap av innledende marginfond og være pålagt å sette inn ekstra midler for å opprettholde posisjonen din. Hvis du ikke møter noen marginanrop innen foreskrevet tid, vil din stilling bli likvidert og du vil være ansvarlig for eventuelle tap. Investorer kan redusere risikoeksponeringen ved å benytte risikoreduserende strategier. FULL AUTOMATISK HANDEL. Disse programvareproduktene kan hjelpe deg med å tjene penger på Forex, og våre tester viser at dette EA har et slikt potensial som avhenger av tidligere historie. Prøv GRATIS DEMO amp du vil se alle disse øyeblikkene. 1) Tilbakemeldinger som viser kjøperne tilfredshet. 2) Våre bindende garantier 3) Bevis på inntekt (Paypal) 4) VÅRE verifiserte Paypal-status - Verified 5) Våre 24 timers kundeservice 6) Vanlige spørsmål (besvart). Vi er stolte av vår tilbakemelding Våre bindende garanti Hvis du ikke er fornøyd med ditt kjøp av en eller annen grunn, vil vi forsikre deg om at du er fullstendig dekket, er vår 60 dagers pengene tilbake garanti. Materialene er tilgjengelige som PDF-filer, Word-filer, EXE-filer, ebøker og programvare. I tilfelle du ikke har vært fornøyd, vil du bli refundert. Vi er bundet av denne garantien. Du må bruke disse metodene i henhold til instruksjonene våre i minst 60 dager, og et bevis på det må være tilgjengelig før vi kan refundere din første betaling. Vi er imidlertid sikre på at du vil være fornøyd med innholdet i alle våre metoder. Hvis du har spørsmål eller forespørsler, ikke nøl med å kontakte oss. Hva venter du på Vilkår og betingelser Produktet selges med 30 dager Money Back Guarantee. Autopilot Plug-in Point-and-Click Strategi Building og Auto-Trading Capabilities Backtest, Simulere og handle dine egne strategier. Automatisk automatisk utfør din egen handelsstrategi Backtest dine handelsstrategier begynner å handle med bare ett klikk på en mus-pek-og-klikk-strategibygning (ingen programmering er nødvendig) Automatisk beregning av nye resultater hver gang du lager den minste endringsberegning (Q-Calc ) Knapper Hjelp Optimaliser og finn de mest lønnsomme innstillingene Tilbring tid uten å gjøre de tingene du elsker, da Autopilot utfører din tilpassede handelsstrategi. Sjekk ut Autopilotpotensialet La autopiloten gjøre handler for deg og sende deg elektroniske varsler. Lag dine egne automatiserte handelssystemer. Custom Build og teststrategier ved hjelp av en eller flere indikatorer Bruk Advantage Lines som hovedhandelssystem, og bruk Bulls n Bears som en betinget eller mange andre kombinasjoner Hver indikator er tilpassbar Tillat for en rekke ulike strategiske strategier Kombinasjoner Tilpassede inn - og utgangspunkter inkluderer: StopLimit bestillinger Dagens dagerTid på dagen Trailing stopper Hopp stopper og Mange Mer Se tilbake testte resultater umiddelbart som en egenkapitalkurve Test strategien din Tilbake Test strategien din for å være sikker på at den er så robust som den kan bruke historiske data Gjør justeringer og finjuster strategien din på fly og vis resultatene så kjør din Strategi i en levende simulert konto for å se hvordan den utfører fremover Hver enkelt historisk handel er oppført, slik at du kan justere strategien din etter behov. Handel Dag og natt Autopiloten sover aldri eller dekk gjør det mulig å handle med markedene selv når du ikke er på datamaskinen Alle automatiske handler er plassert ved hjelp av ditt personlige handelssystem som du har skapt Nyt tid med familie og venner mens autopilothandelen din går til deg. Spor n Trade Autopilot Gratis 14-dagers TrialTrader-Info - Forex Trading - Markedshandel - Forex Scalping Systems - Forex Automatisert 16.858 sa hun. Kan du gjenta at jeg svarte Weve, laget bare seksten tusen åtte og tre og åtti dollar i løpet av 24 timer. Jeg droppet telefonen Spillet begynte å begynne siden da har jeg generert en 1.000.000 Cash Windfall i 12 måneder som jobber hjemmefra og jeg er i stand til å avsløre nøyaktig hvordan du også kan kopiere suksessen med trinnvise blåkopier og et forex-autopilot-system så kraftig Du er garantert å tjene penger, eller jeg refunderer hvert cent. Nå før vi begynner å komme inn i dette, hva med et skjermbilde for å bevise mine dristige krav jeg genererte 6000usd i tre uker på forex auto pilot. Og dette er bare 1 av flere forex-kontoer. Jeg la min forex-autopilotrobot handle for meg. Immagine hva som skjer når du forex handler 10 ganger oppmøtet, men les videre for å oppdage hele historien. Fra: M. Leary Kjære venn, Gratulerer Du har nettopp snublet over en av de viktigste nettstedene på Inet i dag og ganske muligens en av de mest banebrytende nettstedene i historien til Online Home Business. Tillat meg å forklare hvorfor du sannsynligvis har funnet veien her som du er interessert i å drive din egen forex tradimg lønnsom hjemme-basert virksomhet eller en måte å bare tjene litt ekstra inntekt i fritiden. Men hvis du er seriøs om å gjøre en heltidsinntekt fra komforten til ditt eget søte hjem - å trekke inn flere dollar enn du noensinne drømte, og ikke mer enn to til tre timer arbeid, så bør du fortsette å lese hva jeg har å si Vil du tillate meg å vise deg de eksakte trinnvise Forex-teknikkene, at noen uten erfaring kan bruke for å gjøre over 1000 dollar online fra hjemmet ditt - hver eneste dag. Ville lære disse innsidene forex-hemmeligheten motivere deg til å gi en mer økonomisk stabilt miljø for deg og din familie Hvis du tror at noen av de ovennevnte høres umulig For godt til å være sant Tenk igjen og igjen Lytt nøye og hør godt, fordi etter å ha lest dette tilbudet, kan jeg ganske mye garantere at det du definerer som å jobbe, vil aldri vær den samme igjen Det er en enkel forklaring på hvorfor folk insisterer på å fortelle deg at det å gjøre hjemme arbeider er veldig vanskelig, jeg er sikker på at noen av skeptikene selv ville si at det er umulig, men vil du vite hva det egentlig koker ned til ingenting mer enn en enkel mangel på kvalitetsinformasjon trodde du trolig at Bill Gates ville være der han er i dag hvis han ikke avslørte seg for den riktige informasjonen. Er du ærlig tro på at Steve Jobs over på Apple bare blitt heldig, det var riktig - disse gutta visste nøyaktig hva de skulle gjøre og når de skulle gjøre det. De satte seg i forkant av valutamarkedet ved å bruke de riktige opplysningene og forlot konkurransen deres for død. Men Marcus - hva har Bill Gates og Steve Jobs å gjøre med meg. La meg si det til deg som dette. Hva om i dag var jeg for å gi deg den eksakte kunnskapen og forexopplæringen som vil tillate deg å opprettholde konkurrentene dine og overbelaste din inntekt til en 6-sifret lønn og utover. Jeg gir deg i det samme den samme typen kunnskap som tillot Bill og Steve å ta Datamaskinindustrien med storm Vil du lene deg tilbake, gjespe og la forex-muligheten passere deg? Eller vil du sette deg opp, ta varsel, og ta tak i en fremtid som ikke dreier seg om deg og slår hodet inn i et skrivebord i 8 timer om dagen Det faktum at du er her, er bevis nok for at du endelig er klar til å kaste av sjakkene fra 9 til 5 og starte ditt nye liv som tjener en del eller heltidsinntekt fra komforten til ditt eget hjem. Dette er en ekte bedrift du eier og kjører, og det vil gi deg passiv inntekt som ingenting annet på planeten. La oss først se på årsakene til at du jobber på et kontor, som en schmuck, ikke for deg. Du vil ikke ha en sjef. Du vil ikke danse til noen elses melodi. Du ønsker ikke å våkne opp til lyden av en vekkerklokke. Du vil ikke pendle i timevis. Du vil ikke ha noe som krever en stor investering. Og du vil absolutt ikke ha noe som krever måneder, om ikke år med trening. Er jeg ok, så kan vi tenke på hva du vil. Du vil jobbe med dine egne timer. Du vil ha en virksomhet du kan operere fra ditt eget hjem. Du vil ha en bedrift som du kan være stolt av. Du ønsker å trives. Du vil gjøre nok penger til å ta vare på deg selv og din familie. Og sist men absolutt ikke minst, vil du begynne å tjene penger umiddelbart. Hvis du fant deg selv enig med noen av de seks siste utsagnene, så kan jeg trygt si at du ikke trenger å se lenger for en hjemmearbeidsmulighet. Dette er garantert å sette deg på motorveien til suksess, ikke bare viser deg veien å ta, men også legge til noe rakettbrennstoff til tanken din og lansere deg ned en bane med fulle bankkontoer og bekymringsfri levestandard. B. Beckham, Las Vegas Nevada: Sitat siden jeg har oppdaget Forex auto pilot dot com livet har vært i den veldig enkle og raske banen for mequot Få Rich Quick Schemes og Multi Level Marketing Scams Suck Dette er ikke noen run-of-the - mill Få Rich Quick Scheme, og det har absolutt ingenting å gjøre med MultiLevel Marketing. Dessverre, disse ubrukelige produktene plager dagens arbeid hjemme industrien ingen tvil du har møtt en eller to på reisen din her. Du ville også ha lagt merke til at ingen av disse såkalte automatiserte systemer faktisk gir deg noen nyttig informasjon siden de er langt mer opptatt av å trampe deg på sine e-bøker. De fleste er lastet med tilknyttede lenker - som presser deg til å kjøpe flere produkter for å lykkes. Ikke hyggelig, men sannheten likevel. I motsetning til resten, kan Forex Auto Pilot trading System generere en jevn strøm av inntekt på autopilot, 24 timer i døgnet, syv dager i uken, 366 dager i året. Gi deg mer tid til å fokusere på de tingene du liker - du skal selv tjene penger i dvale Hva mer skal jeg vise deg hvordan du gjør alt dette, UTEN et nettsted, UTEN massevis av oppstartskapital, uten å være en datamaskin geek, og uten noen forretnings - eller handelserfaring. Ikke for å gi et poeng på det. Jeg tilbyr deg en virkelig legitim mulighet for at mennesker fra hele verden, akkurat som deg, oppnår fantastiske resultater med hver eneste dag. Den gode nyheten er dens 100 lovlige. Jo bedre nyheter Dens 100 automatiserte. Bare i dag mottok jeg en e-post fra Michael of New York som resignerte fra jobben sin bare 8 uker etter at han hadde begynt å bruke dette automatiske forexsystemet. Han gjorde så mye ny inntekt som jobbet hjemmefra på sin pc, at han ikke hadde behov for å fortsette å jobbe på sin faste jobb. Akkurat som Michael, kan denne forex-programvaren gjøre det samme for deg, og du lurer sikkert på hvordan jeg kjenner dette. Det er en gyldig grunn at Im 100 er sikker på at handelsmannens suksess kan klones. Du trenger bare se på din lokale fastfoodsammensetning for å se hva jeg snakker om For eksempel - har du noen gang lurt på hvorfor svært vellykkede selskaper som McDonalds Franchise sine virksomheter, vel, fordi de allerede har en fullt funksjonell og enda viktigere fullt lønnsom forretningsmodell på plass. Franchise-eierne blir bare oppe, gjør ting McDonalds-veien og de garantert tjene penger. Verktøy og utstyr er testet og testet - McDonalds HQ fortell dem når de skal kjøpe lager og hvor mye for. Hele systemet er idiot-bevisst. Hvorfor bry deg om å oppfylle hjulet Hvis du allerede har tilgang til en velprøvd formel for suksess, bruk det Theres absolutt ikke noe poeng i å prøve å finne noe som er gjennomsnittlig, når du kan duplisere noe som er spektakulært. Begynner du å se et mønster her OK bare for å være sikker på at du gjør det, jeg skal stave det ut For å få ekte penger trenger du bare to ting: - Tilgang til riktig informasjon (akkurat som Bill og Steve) Verktøy og modell til å Gjør det til (akkurat som McDonalds-franchisen) Og gjett hva Forex Auto Pilot System gir deg begge av dem. Quote Forex Auto Pilot er så enkelt å bruke og oppsett Du kan begynne å tjene penger med en gang. Forex Auto Pilot System (FAPS for kort) gir deg tilgang til din egen - Bevist, Auto Pilot NoGuesswork forex Software med en innebygd rådgivende og forex system og steg-for-steg-tegninger om hvordan du bruker den - fullstendig fjerning av den menneskelige feilfaktoren Denne kraftige proprietære programvaren leveres komplett med trinnvis forex-treningsmateriale som vil lære deg hvordan du begynner å tjene penger helt fra det øyeblikket du starter Se hvordan du kan ubesværet produsere din egen online rikdom. Disse skriptprogrammer kan gi deg en formue i tillegg. Hvis du kjøper før jeg skal gi deg ubegrenset og ubetinget tilgang til vårt prisbelønte kundestøtte team GRATIS. Så snart du registrerer, får du et dedikert telefonnummer til å bruke hvor og når du vil. Skulle du trenge hjelp eller råd, vil de være der for å snakke deg trinnvis. Hvor mange av de selvproklamerte markedsføringsguristene skal tilby deg at jeg tenker ikke mye, om noen Husk at vi alltid er her for deg, bør du ha behov for oss Nå er jeg sikker på at du er fascinert om hvordan ditt autopilotsystem vil fungere for deg, og hvordan du skal tjene alle pengene dine. Men først, la oss få noen ting rett Im ikke lovende deg over natten millioner eller umiddelbar rikdom. Fordi det kan være ærlig er det en gjeng med bull35. Du vet det og jeg vet det Ja, det er sant, vår programvare har vært ansvarlig for opprettelsen av en millionær eller to over en periode, men flertallet av våre kunder vil bare alltid sikre en konsekvent seksfigures inntekt som de kan stole på på dag-in, day-out. Jeg mener, noen gamle one-hit-wonder kan få deg noen hundre ekstra penger. Men hva om du hadde noe som fikk deg en betydelig inntekt hele dagen, hver dag for resten av livet ditt. Tenk deg å være ansvarlig for noe som aldri klarte å gi deg kontantstrøm. En evig passiv inntektsgenerator, et system så pålitelig og utrolig lønnsomt at du aldri måtte jobbe for en sjef noen gang igjen. Kevin O Dorrety, New York, New York: Sitat med forex autopilot, dine forexpips vil gå gjennom takkvoten. Ill Show You EXACTLY Hvordan utnytte Forex Market Verdens største Goldmine Valutamarkedet eller Forex markedet er det klart største finansmarkedet i verden med en gjennomsnittlig daglig handel på US 3 billion. Hva betyr dette for deg Vel, det betyr i utgangspunktet at det er en stor uutnyttet inntektsstrøm der ute, bare venter på å bli utnyttet. Husker du hva jeg sa om Bill Gates og Steve Jobs å vite nøyaktig hva jeg skal gjøre og når jeg skal gjøre det. Det samme går for Forex markedet - nåværende statistikk viser at individuelle valutahandel på Forex er satt til å multiplisere med 587 i løpet av 200809. Så NÅ er den viktigste tiden å komme inn i første etasje og begynne å lage en utrolig inntekt helt på forex auto pilot Heres alt du trenger å gjøre 1. Last ned Forex Auto Pilot 2. Åpne en Real eller Demo FX konto med Forex Broker 3. Kjør Advisors på kontoen din og se din investering VÆK OG VÆK OG VÆKST Ved ikke å handle umiddelbart og dra nytte av av denne fantastiske fx muligheten kan du like godt innrømme til din familie og venner at du ikke vil lykkes - at du helst vil slåss økonomisk og deretter gjøre en liten investering for å sikre din egen fremtid. Men jeg vet du er mye smartere enn det. Hvordan vet jeg Fordi tro det eller ikke - Jeg var en gang i skoene dine Heres min historie 2 år siden før utviklingen av Forex Auto Pilot System jobbet jeg som en Forex Trader på vegne av en velstående sangforfatter, som av juridiske grunner må forbli anonym. Jeg har gjort meg til å ta fordeler av prisforskjeller mellom kjøp og salg av forexpar. Ved å forutsi markedstrender gjorde jeg denne fyren en formue, og jo mer fortjeneste jeg fikk desto mer ga han meg å investere. Ting gikk bra, utrolig faktisk alle gode ting kommer til slutt (i det minste hvis du er menneskelig) begynte jeg å investere i forex i dag en høyt lønnsom kort sikt forex trading plattform basert på stort antall bransjer i korte perioder rammer (5 min, 15 min, 30 min, 1 time). Etter 7 timer hadde jeg totalt 19.000, etter 11 timer hadde overskuddet 27.500. Jeg var på rulle Den eneste ulempen med Intra Day Trading var at jeg måtte hele tiden følge markedssituasjonen mens jeg gjorde et stort antall handler. Og etter 12 timer med non-stop konsentrasjon og en tydelig mangel på mat og vann begynte jeg å bli sliten. Men hvordan kunne jeg stoppe Min forex fortjeneste var gjennom taket - den eneste gangen jeg noensinne har sett noen som har gjort så mye penger på en dag, var på noe dumt spill eller vinner lotteriet Ja, jeg var sliten, men jeg visste om jeg kunne gjøre akkurat En mer vellykket investering Id har gjort over 50 000 på under 24 timer, en seriøs del av endring jeg tror er enig. Jeg investerte hele beløpet i en enkelt handel. Forex-indikatorene var gode. Det var bare et spørsmål om å vente og ri trenden til ferdigstillelse. Men øynene mine ble tungt, jeg hvilte på hodet mitt på pulten. Jeg våknet for å se en rød linje som plummet ned grafen på skjermen min. Handelen har bunnet ut. Selv om ithad toppet som mistenkt, var jeg ikke våken å gå ut på en lønnsom tid. Jeg hadde mistet alt og alt fordi jeg var menneskelig. Ingenting kunne ha forberedt oss på det som skulle skje. Etter å ha mistet jobben min og med et fjell med regninger å betale, begynte jeg å søke etter en annen karriere. En ting holdt meg i stykker. Hva om jeg aldri måtte sove Det var ikke å benekte den høyverdige karakteren av Intraday trading på Forex. Hva om jeg kunne utvikle en helt uavhengig robot til å handle for meg 24 timer i døgnet Etter alt dette var det 21. århundre Overskuddene ville være vanvittige, høyre Damn Right Jeg kontaktet straks en venn av meg Steven Strauss, en programmerer med et utrolig hode for figurer . Vi visste at med min Forex-kunnskapsrike og hans fantastiske utviklingsferdigheter var vi på en vinner. Men ingenting kunne ha forberedt oss på det som skulle skje Etter 3 måneder med døgnet rundt var det endelig klart. Det vi opplevde var i ferd med å blåse taket på Forex-bransjen. For spennende å vente, satte vi FAPS på prøve - resultatene var ikke mindre enn forbausende. Innen en uke etter å ha kjørt systemet uten å stoppe, 24 timer i døgnet, hadde fortjenesten himmelraket til 3,089 fra en innledende investering på bare 500. Nedenfor er et skjermbilde av min handelskonto etter bare 7 dager med bruk av Forex AutoPilot System. Ikke bare hadde vi opprettet et helt forex-automatisert handelssystem for globale selskaper å bruke, men ved å manipulere en unik Intra day forex trading algoritme m, var vi i stand til å anvende samme teknologi som brukes av individuelle handelsmenn - bare like deg. Richar d, Canada: quot Med auto trading forex roboter jeg trenger ikke å være foran datamaskinen min anymorequot F. eks. Kontoen nedenfor viser bare noen av pengene Ive generert ved hjelp av det samme systemet som jeg gir deg i dag. Min forex treningsmateriale vil vise deg hvordan du oppnår de samme resultatene. Det oversettes på en bankkonto som dette Ønsker du å se et levende bevis på konsistent lønnsomhet i Forex AutoPilot Trading Robot Ingenting å skjule Når du har et godt motstandsprodukt trenger du ikke å skjule noe. Det er ikke nødvendig å bløffe rundt, trenger ikke å censurere bestemte spørsmål og ikke trenger å holde unna noe stykke forexinformasjon fra kundene dine. Du kan enkelt verifisere hver eneste handel laget av Forex AutoPilot i denne forexvideoen i den detaljerte uttalelsen nedenfor. Siden starten 18 måneder siden har FA PS vært ansvarlig for etableringen av 8 millionerærer med ytterligere 3000 kunder som rapporterer inntekter på over 100.000 usd per år. Dette er ikke noen ukentlige nyhetsbrev som gir deg råd om hvordan du velger penny stocks. Dette er den virkelige avtalen et utrolig system laget med ett formål i tankene. Å kontinuerlig generere konsekvent og betydelig fortjeneste - helt på auto-pilot. Vi velger 5 forhandlere i tilfeldig rekkefølge for å ta del i en seks måneders sakestudie. Heres hva de måtte si jeg økte investeringen min med over 140 på bare 3 dager Hva kan jeg si Etter å ha investert bare 200 i Forex Market, fikk du automatisk klarering på 489,75 i de første 72 timene jeg ikke trodde hvordan brukervennlig det var. Innen en måned etter at jeg brukte systemet, måtte jeg bare jobbe deltid, slik at jeg kunne bruke mer tid med datteren min Lauren. Takk, Marcus, du er en virkelighetssparer. Selv som en erfaren handelsmann. Freddys Step-by-Step treningsmateriell lærte meg fortsatt en ting eller to Jeg er en erfaren handelsmann på Forex markedet og har prøvd praktisk talt alle systemer der ute. Gjør noen av dem, så vel som Forex Auto Pilot System, ikke av en lang-shot. Jeg har vært i bransjen i 23 år, men trinnvis suksessblåtrykk har fortsatt lært meg en ting eller to. Jeg vil anbefale dette produktet til noen som er seriøse om å tjene en betydelig inntekt online. De automatiserte forexrobotene gjør meg penger mens jeg sover, når jeg går Denne tingen må holdes i bånd De automatiserte robotene genererte meg forex fortjeneste over natten mens jeg sovnet i senga. Ikke bare det, men telefonstøtteteamet besvarte hver og en av mine spørsmål mens jeg snakket meg gjennom hele oppsettprosessen. Topp produkt og toppstøtte takk en gjeng 67.000 i 6 måneder som en nybegynner Selv om jeg ikke hadde noen tidligere hjemmebransjen eller forex trading erfaring, har fortjenesten gått gjennom taket. Jeg oppfordrer sterkt alle som noensinne har ønsket å jobbe hjemmefra for å kjøpe dette fx systemet. Den beste delen er at hvis du ikke er 100 helt fornøyd med hvordan den utfører, får du bare en tilbakebetaling. Theres absolutt ingenting å miste Jeg ikke lenger bekymre meg om å måtte jobbe min måte gjennom college Å være en heltidsstudent, som studerer for en medisinsk grad, har jeg veldig lite tid til å tjene ekstra penger for å hjelpe til med å subsidiere min undervisning. Det vil si, til jeg fant Forex Auto Pilot. Nå ser jeg bare min fx Trading konto før og etter klassen og ser på at mine forex investeringer fortsetter å vokse. Ive ennå å se en tapt handel. Jeg kan ikke begynne å takke deg nok for å ta trykket av gjeld fra skuldrene mine. Jeg kan endelig begynne å nyte college livet - akkurat som de rike barna Dens testresultater som dette som bekrefter FAPS posisjon i hierarkiet av online pengemaking verden. Konkurrenter kan ikke gjenskape vår teknologi, og selv om de kunne de ikke har kunnskap eller erfaring for å implementere en suksessblåtrykk til bærekraftig lønnsomhet. Begynn å generere passiv inntekt i løpet av minutter. Sjekk ut bare en håndfull av de viktigste funksjonene som gjør Forex Auto Pilot til verdens nummer 1 Arbeid hjemme mulighet på nettet Automatiserte Forex Robots som analyserer markedet - gir deg en urettferdig fordel ved å plassere oddsen i din favør. Tross alt er det ikke gøy i gambling hvis du ikke kan vinne. Husk trenden er din venn Forex Auto Pilot vet nøyaktig når du skal handle for å maksimere fortjenesten din. Hvis du ikke føler deg helt sikker på live trading, kan du bare forme og skjære ferdighetene dine på vår demo-konto. Forex Auto Pilot ser på det større bildet og bidrar så klart til å definere trenden. Skjulte trender er nå en ting i den siste state-of-the-art pengestyring programmering som gjør det mulig for den enkelte næringsdrivende å vinne selv under ugunstige forhold på markedet. Systemet blir aldri sint eller grådig slik at næringsinvesteringer kan operere med 100 effektivitet. La fortjenesten løpe FAPS gjør at stillingen din kan være åpen så lenge markedet ønsker å belønne deg. Hold det enkelt dumt, og det er akkurat hva vår automatiske kontantformel gjør. En enkel og effektiv metode for handel med Forex opprettholder fortjeneste over store mengder tid. Overvåking av høye transaksjoner i løpet av overlappende markedstid har blitt like enkelt som 1-2-3. Den hemmelige Fibonacci-formelen som bestemmer den mest fordelaktige tiden for å komme inn og ut av markedet. quot. det gjør ingenting annet enn å tjene penger for youquot Vil dette virke for alle Absolutt trenger du ikke noen tidligere Forex-opplevelse for å tjene en betydelig inntekt med Forex Auto Pilot, og det spiller ingen rolle hvor du bor Vi har medlemmer i over 100 forskjellige land, så denne muligheten er tilgjengelig for nesten alle. Det ble utviklet for nybegynnere og erfarne handelsmenn, og med vår kakeskjærer trinnvis treningsmateriale, vil nybegynnere få all den kunnskapen som trengs for å lykkes i Forex markedet. Den beste delen er at flertallet av folk som bruker systemet vårt, er online og handler innen få minutter fra nedlasting av programvaren. Hvordan blir jeg betalt? Få betalt kunne ikke vært enklere. Hvis du trenger litt penger til å betale leien eller bare for å handle, følg disse enkle trinnene: - Logg inn på din online meglerkonto. Sjekk hvor mye penger du har gjort siden du sist logget inn. Velg beløpet. Send en forespørsel til megleren. Det er så enkelt Du trenger ikke engang å sjekke kontoen din hver eneste dag, men du kan alltid forvente at det skal være supersvelt når du gjør det. Hvordan vil livet mitt forandre Du vet at følelsen du får når du virkelig har oppnådd noe Den varme følelsen i magen din, tilliten til å gå nedover gaten, og vite deg mer vellykket enn din medmenneske, noen som din familie ser opp til OK, bilde følelse slik som 24 timer i døgnet. Tenk deg om du ikke lenger trenger å bekymre deg for penger, fordi du har et helt automatisert system som jobber overtid bare for deg. Vel, la meg fortelle deg noe, du har aldri vært nærmere å forandre livet ditt. Alt som gjenstår, er at du skal nå ut og gripe det. Hva har du å tape, forteller jeg deg hva Hvis du i noen bizarre grunn ikke klarer å tjene penger ved å bruke dette unikt programvare og dets trinnvise suksessblåkopier sender du bare dine handelsskjermer og ikke bare skal jeg gi deg en komplett tilbakebetaling, jeg skal også la deg beholde programvaren og ALLE tilleggsbonusene. Så selv om du bestemmer deg for at et virkelig legitimt hjem-virksomhet venture ikke er for deg, tjener du fortsatt. Send bare skjermbilder av handelen din og få refusjonen. Jeg er sikker på at du har hørt uttrykket win-win situasjon riktig og jeg er positiv at du vil være enig i at de er ganske sjeldne. Det er enda mer grunn til å dra nytte av denne. Selv om jeg er feil, hva har du egentlig mistet ingenting mer enn noen få minutter av tiden din. Bare for å sette det i perspektiv for deg hvor mange ganger har du hørt om en advokat som returnerer kundene penger etter ikke å vinne prøven, det er riktig ALDRI. På samme måte har du noen gang kommet over en aksjehandler som har tapet og betalt deg tilbake fra sin egen lomme, ikke like Richard, Seatle, Washington, USA: Quote ForexAutopilot brakte min online trading til en helt ny levelquot Ja, Forex Auto Pilot. Jeg kan ikke vente på å få begynne å tjene penger på INSTANT jeg registrerer meg. Jeg ønsker å dra nytte av dette begrensede tilbudet og tjene den utrolige inntekten jeg fortjener. Videre forstår jeg fullt ut at ved å godta Bestilling, NOWI, utsetter jeg meg for den nøyaktige opplæringen og verktøyene jeg trenger for å tjene en betydelig inntektshandel for Forex fra mitt eget hjem. Som et resultat vil jeg ikke ha noen økonomiske bekymringer, men vil føle seg trygg, fri og glad. Jeg er også klar over at ved å bestille innen de neste 10 minuttene, vil jeg snart: Få førsteklasses tilgang til den nyeste og mest innovative informasjonen og teknologien i arbeidet hjemme industrien. Motta tonn innsideverktøy som vil gjøre jobben hjemmefra så enkelt og så raskt som mulig. Nyt over 370,00 verdt av GRATIS bonuser. Har nok penger til å aldri bekymre deg for å betale regningene igjen. Kjenn de ultimate snarveiene for å tjene en formue på internett. Så for kostnaden av en halv tank med drivstoff, kan jeg begynne å tjene penger i løpet av de neste minuttene. Derfor må jeg si - Ja til denne unike forretningsmuligheten. Sikre din fremtid NÅ Veldig viktig BEGRENSET TID TILBUD Prisen 29.00 USD 12 Dager Bonus 2: Ultra Trendd Forex Robot Ultratrend forex-rådgiver er en av de beste og mest effektive instrumentene for teknisk analyse. Det oppdager trenden, styrken i trenden, finner støtte og motstandsnivåer. Den kan brukes til Elliot bølger og Fibonacci nivåer Denne indikatoren overgår alle kjente indikatorer som ADX, Stohastic, Moving Average. Du kan utvikle ditt eget lavrisiko og lønnsomt system basert på Ultra-Trend. Enkel å sette opp med noen få museklikk, det hjelper deg med å få en følelse for markedet. Dette er ideelt for folk som ikke bare ønsker å tjene penger med Forex Autopilot roboter, men å lære og forstå hvorfor de gjør det :) Estimert verdi: 149 og å virkelig Bogle tankene dine. UTROLIG BONUS 353. up to 500 Forexa uto pilot in fact is so successful that we are giving each user a bonus of up to 500 (fivehundred) Dollars We made a deal with a well known brokerage that credits each forexautopilot user up to 500 usd bonus on their deposit. Now there is an easy calculation to be done here: Robotic Forexautopilot software: Cost 399.50 usd Possible discount (see below): 75 off today leaving the cost at 99.50 usd Forexautopilot brokerage partner deal: up to 500 usd bonus deposit up to 400.5 USD GIFT for you as a customer. This means that if you order TODAY via our limited coupon code. all in all the software is virtually FREE to you and leaves you with a little gift of 400.5 USD :) Select Payment Method Below: In a minute you will have access and can download Forex Autopilot instantly. Your purchase includes: Forex Autopilot Robot Software plus forex manuals and set up instructions Bonus 1: Non Farm Payroll Robot Complement Bonus 2: Ultra Trend Advisor Congratulations, the coupon has been accepted New Price: 99.50 next Step: Select Payment Method Below Price: 99.50 USD (discounted) PAY BY CREDITCARD In a minute you will have access and can download Forex Autopilot instantly. Your purchase includes: Forex Autopilot Robotic Software plus manuals and set up instructions Bonus 1: Non Farm Payroll Robot Complement Bonus 2: Ultra Trend Advisor This is a one time fee only. Du blir aldri re-fakturert. Clickbank sells our products - they are a trusted online retailer specializing in digitally delivered products. I Earned 648.89 In My First 24 Hours Using The Forex Auto Pilot System restrictions apply. The 500 bonus credit to the account is subject to the client completing at least 40 full lot closed trades within the first 60 days of the account approval. Disclaimer U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette er ikke en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures eller alternativer. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på dette nettstedet. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de som vises. Faktisk er det ofte skarpe forskjeller mellom hypotetiske resultatresultater og de faktiske resultatene som senere oppnås ved et bestemt handelsprogram. Hypotetisk handel innebærer ikke økonomisk risiko, og ingen hypotetisk handelsregnskap kan fullt ut redegjøre for virkningen av finansiell risiko i faktisk handel. All informasjon på dette nettstedet eller en e-bok som er kjøpt fra denne nettsiden, er kun for utdanningsformål og er ikke ment å gi økonomisk rådgivning. Eventuelle utsagn om fortjeneste eller inntekt, uttrykt eller underforstått, representerer ikke en garanti. Din faktiske handel kan resultere i tap da det ikke er garantert noe handelssystem. You accept full responsibilities for your actions, trades, profit or loss, and agree to hold FellowTraders and any authorized distributors of this information harmless in any and all ways. Alle rettigheter reservert. Bruken av dette nettstedet innebærer godkjenning av brukeravtalen.

Sunday, 26 November 2017

Bollinger On Bollinger Bånd Bok Nedlasting


Bollinger Bands Service Update Den 19. februar midt i en av de store stormene som feiret gjennom Sør-California, opplevde vi i vinter en utgang, og resultatet var omfattende skade på vår datainfrastruktur. Mens utvinning er mulig, har vi diskutert noen endringer i våre webtjenester i en stund, og se denne hendelsen som en katalysator for endring. Jeg bygget mitt første nettsted for 20 år siden (EquityTrader). Vi bygget raskt på grunnlaget til vi tilbød en komplett pakke med analytiske verktøy. Vi fulgte en hybridmodell, som gjør det meste av våre analyser gratis, mens du tilbyr noe abonnementsinnhold. Den opprinnelige ideen var at annonsering ville støtte nettstedene og abonnementsinntektene ville støtte vår løpende forskning og utvikling. Det fungerte lenge. Annonsørene spurte oss i økende grad om å selge våre personopplysninger, som vi nektet å gjøre på prinsippet. Samtidig tilbyr Googles of the World programmerings talent. Så annonsemarkedet tørket opp, kostnadene steg, og nettstedene ble stadig mindre økonomiske over tid. Etter nøye vurdering vil vi ikke lenger gi webbasert analyse. Det var en vanskelig beslutning, men det er den rette. BollingerBands vil være vår viktigste nettside og vil tilby Bollinger Bands-relatert utdanning, The Capital Growth Letter og oppdateringer om relaterte handelsmetoder som Ice Breaker, ValueLine-planen og ETF-porteføljene. Vi vil fortsette å tilby Bollinger Bands, de relaterte indikatorene og analysene gjennom våre partnere som TradeStation, MetaStock, NinjaTrader og eSignal. Faktisk planlegger vi å utvide tilbudene vesentlig og inkludere nye partnere. Vennligst besøk BollingerBands for mer informasjon om nyhetsbrevet og Bollinger Band Tool Kits. Det har gått lang tid, og du har vært gode reiser følgesvenner, men det kommer en tid for endring, og dette er det. Jeg gleder meg til å omdirigere min tid og energi til å utforske nytt territorium jeg kan dele med deg. Takk for din bedrift. Hvis du er abonnent, vennligst vær på utkikk etter en epost fra oss angående kontoen din og tilgang til en alternativ tjeneste. For å registrere deg på vår Bollinger Bands liste og motta oppdateringer om min undervisning og analyse, vennligst gå til: Bollinger Bands Email (kun BB-oppdateringer.) Du kan få en kopi av mine 22 Regler for Bollinger Bands her: BB Regler Vår aksjemarkeds timing nettsted, MarketTechnician. forblir åpen. Vår forex side, BBForex. forblir åpen. Vi beklager unødvendig. En omfattende guide til bruk av Bollinger Bands reg fra mannen som skapte dem. John Bollinger utviklet Bollinger Bands tidlig på 1980-tallet, og siden de ble introdusert for 30 år siden, har de blitt en av de mest brukte tekniske indikatorene over hele verden. Bollinger Bands tjente sin popularitet fordi de er så effektive for å hjelpe handelsfolk å vurdere forventet pris handling-informasjon viktig for handel lønnsomt. Bollinger Bands kan brukes på alle finansmarkeder, inkludert aksjer, forex, varer og futures, og de kan brukes i de fleste tidsrammer fra svært kortsiktige perioder til hver time, daglig, ukentlig eller månedlig. I denne boken forklarer John Bollinger seg selv hvordan man bruker denne ekstraordinære teknikken for å effektivt sammenligne pris - og indikatorbevegelser - for lyd, fornuftig og lønnsom handelsbeslutninger. Bestill din autograferte kopi i dag John Bollinger utviklet Bollinger Bands tidlig på 80-tallet. Siden introduksjonen er de blitt en av de mest brukte tekniske indikatorene av investorer og tekniske analytikere. Bollinger Bands er for tiden tilgjengelig på de fleste aksjemarkedsprogramvarene og Internett-diagrammer som er i bruk og med god grunn. De jobber Mens mange investorer har hørt om Bollinger Bands og bruker dem, før denne boken, var det ingen litteratur som forklarte hvordan de skulle brukes riktig . Denne boken er John Bollingers svar på mange forespørsler om veiledning. Hvordan kan Bollinger Bands hjelpe deg med å gjøre bedre investeringer De gir en relativ definisjon av om dagens pris er høy eller lav. Denne boken forklarer hvordan denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme fram til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Bollinger på Bollinger Bands forklarer på et enkelt språk hvordan man bruker Bollinger Bands og hvordan man bruker et bredt utvalg av tekniske verktøy og indikatorer for å gjøre rasjonelle investeringsvalg. Med utgangspunkt i det grunnleggende og bygningen til komplekset, lærer boken den tekniske analyseprosessen. Lær hvilke indikatorer som skal brukes og hvordan du leser diagrammer. Boken tar hensyn til flere investeringsstiler og tidsrammer, slik at det er verdifull informasjon for daghandler og langsiktig investor. Bollinger på Bollinger Bands tilbyr handelssystemer som du kan ansette og integrere i investeringsstilen din. Det kommer også med en referansehåndbok for enkel anerkjennelse av handelsmønstre. Oppsettet og innholdet i boken gir praktisk veiledning om hvordan du bruker Bollinger Bands effektivt for å forbedre investeringsresultatene. Hvis du allerede bruker Bollinger Bands og eller hvis du vil lære hvordan, Bollinger på Bollinger Bands er en må lese. Grunnleggende gjennom avanserte emner Tre handelssystemer Hvordan opprette optimale diagrammer Indikatorer for bruk for bekreftelse Enkel mønstergjenkjenningsteknikk Normalisering av indikatorer for enklere tolkning Flere investeringsformer og tidsrammer For daghandlere og langsiktige investorer Gratis referansehåndbok med handelsmønstreBollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen trekkraft.

E T Binære Opsjoner Ltd


Banc de Binary, et av de første binære alternativene som skal etableres i Israel, har etter hvert slått ned sitt israelske kallesenter og avstått fra sin israelske binære firma Banc de Binary. Kypriotisk lisens. Firmaet har tidligere blitt tvunget av amerikanske domstoler til å betale millioner av dollar for ulovlig oppfordring av kunder der. Det ble også bøtelagt i fjor av Kypros regulator og har blitt sitert for ulovlig aktivitet av regulatorer i Australia, New Zealand og Canada. Rapporter i den hebraiske daglige TheMarker og handelspublikasjonen Financial Magnates citerte strammere regulering av binære alternativer av Kypros Securities and Exchange Commission (CySEC) og økt media gjennomgang av company8217s tvilsomme praksis som årsaker til nedleggelsen. Fra og med torsdag var firm8217s nettsted fortsatt i drift. The Times of Israel, som fokuserte på Banc de Binary i en artikkel i august i fjor. har vært utsatt for omfattende svindel i den israelske binære opsjonsindustrien de siste 10 månedene. Som en direkte konsekvens av denne rapporteringen holdt Knesset8217s Statskontrollkomite tidligere denne måneden en spesiell sesjon for å håndtere bedrageri, og krevde presserende politisaksjoner mot svindlere og fremskyndet lovgivningen for å lukke hele bransjen. Israel8217s verdipapirmyndighet har lovet å bedømme svindelen, som har sett at ofre verden over fløt ut av milliarder i løpet av det siste tiåret. Den 9. januar annonserte CySEC at Banc de Binary, som er regulert på Kypros og har kontorer i Israel, frivillig hadde avvist sin kyprosregistrering, som tillot det å lovlig kreve europeiske kunder gjennom nettstedet eu. bancdebinary. Den kypriotiske verdipapirregulatoren la til at Banc De Binary Ltd fortsatt er under tilsyn av CySEC før det avgjør sine forpliktelser som følge av investeringstjenestene og - aktivitetene som bortfaller. Minst en klient av Banc de Binary som mottok en dom i august fra Kyprosombudsmannen at selskapet skylder ham 170.000 (180.000), venter fortsatt engstelig på pengene sine. Australian Securities and Investment Commission har notert bankene hvor Banc de Binary beholder pengene sine som Piraeus Bank Cyprus Limited, West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG og TBI Bank EAD. Er selskapet virkelig stengt? Flere kilder med kunnskap om Banc de Binary fortalte tiderne i Israel tirsdag og onsdag at rapporter om selskapets nedleggelse er sanne, og at mange ansatte er blitt sparket. Andre var mer skeptiske. Innlegg på sosiale medier spekulert om hva dette betydde for fremtiden for binærvalgsbransjen i Israel. Banc de Binary Tower i Ramat Gan i 2014 (CC BY-SA BDBJack, Wikipedia) Wow, skrev en israelsk plakat på Facebook, Banc de Binary var en av de første og største i Israel. Jeg vet hvordan folk flest føler om binære alternativer som svindel etc etc., men dette er en stor hit for økonomien 8212 til Ramat Gan. Ramat Gan er en by ved siden av Tel Aviv som er vert for dusinvis av binære opsjonsfirmaer. Andre onlinekommentatorer, antagelig ansatt i binære alternativer, beklaget lukningen som begynnelsen av slutten av binærvalgsbransjen i Israel. Du har det du ville ha, skrev en kommentator i TheMarker, Er du glad nå Tusenvis av arbeidsløse arbeidere, en nedgang i kjøpekraft, skatter som ikke vil bli betalt, tjenesteleverandører som vil gå konkurs. Men hei, god jobb, du slår av binære alternativer. Idioter Som en annen kommentator reagerte, beklager, men jeg har ingen tårer å kaste for svindlere som begikk lovlige og moralske forbrytelser, og som bidro til å generere antisemittisme mot israelere og jøder. Noen kilder med kunnskap om binærvalgsbransjen fortalte The Times of Israel at de ikke trodde at Banc de Binary var stengt for godt, men kanskje rebranding. En kvinne hadde hørt at selskapet flyttet sitt kallesenter til Romania mens de holdt andre funksjoner i Israel. Jeg hørte fra min venn som jobbet der, at de gjør en flytting til Europa, men vil fortsette å selge binære alternativer, en tredje kilde til The Times of Israel. Kanskje de vil fortsette å jobbe fra Israel, men vil holde en lav profil. Tiderne i Israel kontaktet ETBO Services, selskapets hovedkvarter i Ramat Gan, for å spørre om de faktisk satte ned hele operasjonen. Etter gjentatte telefonsamtaler svarte en kvinne, jeg kan ikke fortelle deg. Du må ringe vår juridiske avdeling. Ingen i ETBOs juridiske avdeling kunne nås før publisering. Banc de Binary oppstod først på nettet i løpet av 2010. I samme år registrerte en mann ved navn Oren Shabat den israelske firmaet E. T. Binary Options Ltd. som var det israelske selskapet som drev et call center og klarte Banc de Binary. Selskapet, som senere endret navn til E. T.B. O. Tjenester, eies av Oren, Hezi og Lior Shabat, ifølge Israels bedriftsregister. En mindre del av selskapets aksjer holdes i tillit til Yossi Almaliach, Ronen Tubul, Ohad Tzori og Yoram Menachem. I mars 2016 ble selskapet bestilt av en amerikansk domstol for å betale over 11 millioner i tilbakebetaling og straffer for ulovlig oppfordring til amerikanske kunder. John Berry, senior advokat for US Securities and Exchange Commission, sa i et intervju med BBC i mai 2016 at Banc de Binary ikke bare hadde solgt ostensible finansielle produkter til investorer uten å være lisensiert til å gjøre det, men det hadde også lurt de investorene også. Oren Shabat Laurent, grunnlegger og administrerende direktør i Banc de Binary (Youtube skjermbilde) Vi presenterte bevis for retten at Banc De Binary var å fortelle amerikanske investorer at Banc De Binary faktisk var basert på Wall Street, og vi hadde bevis på online chat diskusjoner hvor en Banc De Binary-megler ville fortelle en amerikansk investor, Hei, jeg bor, du vet, rett ned gaten fra Wall Street, jeg har en Wall Street-adresse, jeg jobber der, og så de hadde gjentatte ganger løyet til amerikanske kunder om å være i USA og være basert i USA med en amerikansk adresse på Wall Street og et New York-basert telefonnummer. Regulatorer i Australia, New Zealand og Canada har utstedt advarsler mot Banc de Binary for ulovlig aktivitet. Et annet merke som ser ut til å være knyttet til Banc de Binary, Option. fm, er svartlistet av finansielle regulatorer i Ontario, Hong Kong, Australia og New Zealand. Selskapet har møtt et angrep av mediekontroll i det siste året, blant annet artikler i The Times of Israel samt britiske Daily Mail og Sunday Times aviser. Det er spekulert at Southampton Football Club i England droppet Banc de Binarys sponsorskap etter å ha blitt stilt spørsmål om sin tilknytning til selskapet av media. Banc de Binary ble bøtelagt 350 000 (370 500) av CySEC i januar og har vært under undersøkelse av regulatoren siden da. Den 30. november informerte tilsynsmyndighetene om at de ikke lenger kunne tilby bonuser til kunder, der de tilbys monetære insentiver for å fortsette å handle, men må oppnå et visst høyt volum av handler før de kan trekke pengene tilbake. Tiderne i Israel har utstilt Israels stort sett bedrageriske binærvalgsbransjen i en serie artikler siden mars, og begynner med en artikkel med tittelen The Telegraphs Wolves, og har anslått at bransjen her er nummerert på over 100 selskaper, hvorav de fleste er falske og ansett en rekke ruser for å stjele sine kunder penger. Disse firmaene lokker sine ofre for å gjøre det de er bedt om å tro, vil være lønnsomme kortsiktige investeringer, men i det overveldende flertallet av tilfeller kommer kundene til å miste hele eller nesten alle pengene sine. Tusenvis av israelere jobber i feltet, som anslås å ha flettet milliarder dollar fra ofre over hele verden i det siste tiåret. Statsministerkontoret i oktober fordømte industriens samvittighetsfulle praksis og ba om at hele næringen skulle bli forbudt over hele verden. Responding to The Times of Israel rapporterer om den brutale bedragerien, den 2. januar holdt Knessets State Control Committee en høring om regjeringene ikke å slå av binære opsjonsvindel. Utvalgsformannen, MK Karine Elharar (Yesh Atid), krever at politiet begynner å håndheve aktiviteten mot bedrageriske binære opsjonsfirmaer i neste måned, og at Israels verdipapirmyndighet raskt presser loven til å stenge hele bransjen. En oppfølgingsforhandling vil finne sted i februar. MK Karin Elharar, senter, leder et møte i Knesset State Control Committee om binære opsjoner svindel, 2. januar 2017 (Luke Tress Times of Israel) Til tross for denne utviklingen var den mulige nedleggelsen av Banc de Binary et frivillig skritt tatt som svar på press fra CySEC og media, ikke et svar på israelsk politimyndighet, som hittil har tatt lite håndhevelse mot industrien. Selv med oppsigelsene på Banc de Binary, opererer mer enn 100 binære alternativer fortsatt uten hindring fra Israels grenser. Som en kvinne postet på en israelsk Facebook-side 10. januar, jobbet hos Banc De Binary Leter du etter et nytt hjem Regulert selskap på jakt etter det beste av de beste. Våre kunder Bedrifter rundt om i verden Stole på ReliaSofts pålitelighetsprogramvare og - tjenester ReliaSoft-programvareprodukter og tjenester brukes for tiden av de fleste produsenter med et aktivt pålitelighetsteknikkprogram. Følgende stillbilde av selskaper ble utarbeidet fra vår brukerregistrering og seminar deltaker database. 3COM CORPORATION 3M COMPANY 3M SINGAPORE PTE LTD 3PARDATA 3S FOTONICS 3-SOFTMAISON-MERE 4CS 5280 STAFFING LLC A GAIN AS A QUALITY A. O. SMITH A. E.R. AAI CORPORATION AASPO ABB AG ABB AUTOMATION GMBH ABB CORPORATE FORSKNING ABB FLEXIBEL AUTOMATION INC ABB INC ABB LTD ABB LTDA ABB MARINE ABB OY DRIVER ABB POWER TECHNOLOGIES AB ABB POWERTRAIN ABB RICERCA SPA ABB S. A. ABB SCHWEIZ AG ABB SP. DYREHAGE. ABB SWITZERLAND LTD ABB TURBO SYSTEMER ABBOTT DIAGNOSTICS ABBOTT LABORATORIES ABBOTT VASCULAR ABES ENGINEERING COLLEGE ABG INTERNATIONAL LLC ABIOMED, ​​INC ABS CONSULTING ABSG CONSULTING INC. ACBEL POLYTECH PHILIPPINES INC. ACC CEMENTS ACC BEGRENSET ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD TILTAK BUSINESS GROUP INTL LLC ACCO SYSTEMS INC ACCO TECHNOLOGY PTE LTD ACCORDSYSTEMER OG SYSTEMER ACCURAY, INC. ACELO SEMICONDUCTOR, INC. ACER INC ACESITA SA ACG COMPUTER SERVICES LIMITED ACHATS SERVICES INDUSTRIE ACLARA POWER-LINE SYSTEMS INC ACM-E SRL ACP COMPUTER HANDELS GMBH ACQUISITION LOGISTICS ENGINEERING ACQUISITION TECHNOLOGY BV ACRO SERVICE CORPORATION ACS AKTION STAR ENTERPRISE CO. LTD AKTIONER SEMICONDUCTOR LTD. CO. AKTIV KRAFT INC. ACTRON TEKNOLOGI CORPORATION ACUSON ADAM OPEL AG ADAM OPEL GMBH ADAMS amp ASSOCIATES ADAMS RITE AEROSPACE ADAMS THERMAL SYSTEMS INC. ADAPTIVENERGY LLC ADC TELEKOMMUNIKASJON INC ADCOLE CORPORATION ADD ADDA CORPORATION ADECCO TAD TEKNISK ADEPT TECHNOLOGY INC ADF INC ADIMEC AVANSERT BILSYSTEMER BV ADITYA BIRLA GROUP ADSE BV ADTRAN, INC. ADVA OPTISKE LØSNINGER AMSTERDIEN GMBH ADVANCE ENGINEERING SCIENCES CORPORATION ADVANCE TRANSFORMER COMPANY AVANSERT BIONICS CORPORATION AVANSERT KORT SYSTEMS LTD AVANSERT DIGITAL BROADCAST LTD AVANSERT DIGITAL INFORMASJON CORP AVANSERT EARTH ENERGYTECH AVANSERT ENERGI CORPORATION AVANCERET ENERGI INDUSTRIES INC AVANSERT ENGINEERING FORSKNING ORGANISASJON ADVANCED ENGINEERING SERVICES ADVANCED INFORMASJON ENGINEERING SVCS AVANSERT MATERIALE ENGINEERING PTE LTD AVANSERT MICRO ENHETER, INC. AVANSERT NAVAL SYSTEMS PROGRAM AVANCERTE OPTISKE KOMPONENTER AVANSERT PÅBYGGELSE TEKNOLOGIER, LLC AVANSERT SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC. ADV Anced LØSNINGER FOR TOMORROW INC ADVANCED systemutvikling ADVANTAGE BUSINESS GROUP FORDEL SYSTEMLØSNINGER FORDEL teknisk rådgivning ADVICS NORTH AMERICA INC ADVINNO TECHNOLOGIES PTE LTD AEGIS SEMICONDUCTOR, INC AEPEGASO AERIAL LEVERING FORSKNING OG UTVIKLING ETABLERING Aermacchi SPA AERO 301 PÅLITELIG CENTER AEROBIZ, INC Aerogen, INC Aerojet Aeromarine PTY LTD AEROMECH ENGINEERING, INC. luftfarts amp MARITIME Research Laboratory Luftfart Development Agency Luftfart utvikling etablering aeronautisk forskning amp TEST INSTITUTE AEROSPACE CORPORATION Aerospace Industrial Development Corporation AeroVironment INC Aerus LLC AES CAYUGA LLC AES Gener SA AES Tiete AES Uruguaiana Empreendimentos SA AEWIN Affymetrix INC AFIT AFOTEC - SC AFTON CHEMICAL CORP. AG ASSOCIATES, INC. AGAMUS TECHNOLOGY amp QUALITY AG-CHEM UTSTYR CO INC AGERE SYSTEMS INC AGFA AGH UNIVERSITET OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AGILE MATERIALS amp TECHNOLOGIES, INC. AGILENT TECHNOLOGIES AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA AGILENTTEKNOLOGIER MALAYSIA AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE AGRODAT CZ, A. S. AHA COMPUTER CO. LTD. AHURA SCIENTIFIC, INC. AI SIGNAL FORSKNING INC AID COMPUTERS LUFT AKADEMI ASSOCIATES AIR ASIA BERHAD AIR BOTNIA LUFTFORSKNING REVISJON AGENCY DORT AIR FORCE INSTITUTEN AV TEKNOLOGI LUFTKRAFT SIKKERHETSENTER AIR GAGE ​​CO AIR LIQUIDE S. A., AIR NEW ZEALAND ENG. TJENESTER LUFTPRODUKTER OG KJEMIKALIER INC. LUFTPRODUKTER SINGAPORE PTE LTD LUFTKARFARE DESTROYER SYSTEMS CENTER AIR WAY AUTOMATION AIRASIA BERHAD AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS CORP AIRCRAFT COMMUNICATION amp OVERVÅGNINGSSYSTEMER AIRFORCE FORSKNING LAB AIRWAYS NYE ZEALAND AIT PVT LTD AJOU UNIVERSITET AKADEMIA GRNICZO-HUTNICZA AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO INC AKER KVAERNER SUBSEA LTD AKER LØSNINGER AKZO NOBEL SIKKERHET TJENESTER AKZO NOBEL TECHNOLOGY AMERIKANSK ALARIS MEDICAL SYSTEMS, INC. ALCATEL - LUCENT DE VENEZUELA CA ALCATEL INC. ALCATEL LUCENT ALCATEL OPTRONICS ALCATEL SEL AG. ALCATEL SUBMARINE NETWORKS INC. ALCOA ALCOA AUTOMOTIVE CASTINGS. ALCOA FUJIKURA LTD. ALCOA TECHNICAL CENTER ALCON LABS ALENIAAERMACCHI SPA ALFALIGHT, INC ALIDADE MER ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION ALIGHT TECHNOLOGIES AS ALION SCIENCE AND TECHNOLOGY ALKALINE-BATTERIES AS ALKEM LABORATORIES LTD. ALKERMES ALLDOS EICHLER GMBH ALLEERRO MICROSYSTEMS, INC. ALLEN-BRADLEY CO INC. ALLERGAN MEDICAL ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS ALLIANCE BOOTS ALLIANCE FIBER OPTIC PRODUCTS, INC. ALLIANCE WASHING SYSTEMS, LLC ALLIANCE REFINING CO ALLIANT TECHSYSTEMS INC. ALLIED COMPUTER GROUP ALLIEDSIGNAL INC. ALLISON TRANSMISSION ALLTEL COMMUNICATION SUPPLIES ALLTRANSTEK, Advisor ALPHA IT ALPHA PRECISION INSTRUMENTASJON CORP. ALPHASOFT PTE LTD ALPS AUTOMOTIVE ALPS ELECTRIC CO. LTD ALSTOM (SVEITS) LTD ALSTOM BELGIA SA ALSTOM ECOTECNIA ALSTOM FINLAND OY ALSTOM POWER ALSTOM POWER INDIA LTD ALSTOM PROJECTS INDIA LIMITED ALSTOM TRANSPORT ALTAIR BV ALTEN ALTICOR, INC. ALTRAN ALUMAR (ALCOA-BHP BILLINTON) ALUMINIUM DE GRECE ALUNORTE ALBRAS ALUMINIUM BRASILEIRO SA ALVAN MOTORFREIGHT INC. ALVESTA CORPORATION ALZA CORPORATION AM GENERAL CORPORATION AMALGAMASJON VALEO CLUTCHES OG TRANSMISSION AMALGAMASJONER VALEO CLUTCH P LTD AMANCO BRASIL SA AMANDARA-MITRA AMARARAJA BATTERIER AMAT ANVENDT MATERIALER AMBRADO AMD (S) Pte Ltd AMDAHL CORPORATION AMEC America Latina LOGISTICA AMERICAN AXLE amp MANUFACTURING AMERICAN BUMPER AMERICAN KONKURRANSEKRAFT INSTITUTE AMERICAN KRAFT American Institute of KVALITET AMERICAN LITTLE SWAN INC AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS (AMS) AMERICAN MANUFACTURING INC AMERICAN Seas Petroleum Ltd AMERICAN STANDARD INC AMERICAN TRUCKING AS SOCIATION AMERIKANSKE UNIVERSITET AV BEIRUT AMERIKAN ZETTLER INC. AMERIDATA AMETEK DIXSON AMETEK INC AMGEN AMI DODUCO AMI SEMICONDUCTOR PHILIPPINES, INC. AMITETEKNOLOGI, LLC AMKOR TECHNOLOGY INC. AMKOR TECHNOLOGY PHILIPPINES INC. AMKOR TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD AMPEREX TECHNOLOGY BEGRENSET AMPHIBIOUS KJØRETESTSETNING AMSAA AMSAFE AVIATION AMSAFE , INC. AMSTED RAIL AMTECHS CORPORATION AMWAY CORPORATION ANA DIGIT GROUP CO., LTD. ANA IHI AERO ENGINES CO LTD ANADIGICS INC. ANALOG DEVICES INC ANALOGIC CORPORATION ANALYTISKE SYSTEMER INCORPORATED ANDERSEN CORPORATION ANDERSON LLP ANDONG UNIVERSITET ANDREW AMPLIFIERS INC ANDREW CORPORATION ANDREW TELEKOMMUNIKASJONSPRODUKTER ANDREW WIRELESS SYSTEMS GMBH ANDREWS SPACE, INC. OGROMEDA SYSTEMS INC. ANECTO LTD. ANGIOTECH ANGSTROM POWER INC ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC. ANIMAS CORPORATION ANNA UNIVERSITET ANNKIMTED ENTERPRISE COMPANY ANORAD ANRAD CORPORATION ANRITSU COMPANY ANSWERZ PTY LTD ANTARES PHARMA, INC ANTEON CORPORATION ANTHONY PRODUKSJON ANTIOCH CO. ANZ INTERNATIONAL AO SMITH CORPORATION AO SMITH WATER HEATER CO. LTD. AO TEKNISK TJENESTER APACER TECHNOLOGY INC. APPLE COMPUTER INC. APPLERA HOLDING BV APPLICA CONSUMER PRODUCTS, INC. APPLIKA INCORPORATED APPLICA PRODUCTION APPLIED BIOSYSTEMS APPLIED DATABASE LØSNINGER ANVENDT MATERIALER INC APPLIED MATERIALER INDIA PRIVATE LIMITED APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ANVENDTE PRODUKTER INC APPLIED TEKNISKE TJENESTER CORP APPRO TECHNOLOGY INC. AQUAMALL WATER SOLUTIONS LTD AQUION PTY ​​LTD ARA WORLEYPARSONS SA ARAMARK MANAGEMENT SERVICES, LP ARAMIS GROUP ARAMIS MANAGEMENT ARAPAHOEDOUGLAS ARBEID ARCELIK AS ARCELORMITTAL ARCHCOM TECHNOLOGY, INC ARGON ST - AVANSERT TEKNOLOGI ARGON ST - NETWORK SYSTEMS ARIENS COMPANY ARIMA OPTOELECTRONICS CORPORATION ARINC ARIZONA INSTRUMENT CORP ARIZONA OFFENTLIG SERVICE SELSKAP ARIZONA STAT UNIVERSITET ARKO PAPIR PRODUKTER SELSKAP ARMANENT FORSKNING amp UTVIKLINGSSTYRING ARMS PTY LTD ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ARMY EVALUATION CENTER ARNO ARRAY CONVERTER INC ARRIS GROUP, INC. ARROW INTERNATIONAL, INC. ARTEC CONSULTING, LLC ARTEMIS LTD ARTESYN NORD AMERIKA INC. ARTESYN TECHNOLOGIES INC. ARTHREX, INC. ARTHUR ANDERSEN LLP ARTIFICIAL MUSCLE, INC. ARUP ARVIN MERITOR INC. ASAP SOFTWARE EXPRESS ASAT LTD ASC AWD SHIPBUILDER PTY LTD ASC INCORPORATED ASCEND KOMMUNIKASJONER, INC. ASCEND PRESTASJONSMATERIALER ASE GLOBAL ASEAN BINTULU GUDTILISERINGER SDN BHD ASELSAN INC. ASF THOMAS INDUSTRIES GMBH ASFT ASHOK LEYLAND LTD. ASIA MOTOR WORKS LIMITED ASIA SPRING INTERNATIONAL INC ASIA VITAL COMPONENTS CO. LTD. ASIAN COMPANY ASIP AS INC. ASKEY COMPUTER CORP. ASKNET AG ASM ASSEMBLY AUTOMATION LTD ASML ASPEN FORSKNING ASPEN SYSTEMS INC. ASSAM GAS COMPANY BEGRENSET SAMMENLIGN AUTOMATION LTD MONTERING TEKNOLOGI amp TEST ASSET MANAGEMENT LØSNING LTDA ASSET RELIABILITY amp VEDLIKEHOLD ASSOCIATED SPRING ASTEC AMERICA ASTEC CUSTOM POWER ASTEC POWER ASTRA ASULAB SA ASUSTEK COMPUTER INC ASYMTEK ASYST TECHNOLOGIES, INC. ATAMPS ATAMPT CORP ATAMPT REGERINGSLØSNINGER ATAMPT LABS ATAN ATESS ATI TECHNOLOGIES INC ATKINS GLOBAL ATKINS LTD ATL PHILLIPS ULTRASOUND INC ATLANTIC COPPER SA ATLAS COPCO COMPRESSORS INC. ATLAS COPCO TOOLS amp MONTERINGSSYSTEMER ATLAS COPCO TOOLS AB ATMEL TYSKLAND GMBH ATMI ATMI CORPORATE ATMI EMBALLASJON ATOM ENERGI AV CANADA, LTD. Atomenergi Society of Japan Atos Origin ATRICURE INC AU Optronics CORPORATION august LAPPLE GMBH Augustine MEDICAL INC. Aurobindo PHARMA LTD AURORA REISE FAKULTET australske hæren AUSTRALIAN PIL PTY LTD australske Bureau of Meteorology AUSTRALIAN sementen som holder PTY LTD Australias forsvar australske forsvarsdepartementet AUSTRIA AG AUTO ELEKTRONIKK AUTOCON CORP AUTOMATED SYSTEMS INC AUTOMASJON amp MODUL COMPONENTS INC AUTOMASJON OG TEKNISKE TJENESTER LTD. AUTOMOTIV BRENNSTYRKEL SAMARBEID CORP AUTOMOTIVE LIGHTING OSRAM AUTOMOTIVE FORSKNING amp TESTING CENTER AUTOMOTRIZ BRASIL LTDA AUTOTECH ENGINEERING AVAGO TEKNOLOGIER AVAGO TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD AVAGO TECHNOLOGIES ITALIA SRL AVALON PHOTONICS LTD AVANEX CORPORATION AVAYA INC. AVERMEDIA AVESO INC AVIATION KOMMUNIKASJON AVSTYRNINGSSYSTEMER AVIO INC AVIO SPA AVIOR AIRLINES CA AVL - POWERTRAIN ENGINEERING AVL LIST GMBH AVOX SYSTEMS ZODIAC AEROSPACE AVS BRASIL GETOFLEX LTDA AVTECH INTERNATIONAL INC. AVX COMPONENTER DA AMAZNIA AW NORTH CAROLINA, INC. AWA DEFENSE INDUSTRIES AEROSYSTEMS AXCEL PHOTONICS, INC. AXLE ALLIANCE COMPANY AXON COMPUTER SYSTEMS LTD AXON PHOTONICS, INC. AXT OPTOELECTRONICS AZNA CORPORATION BH HOLDINGS LTD BampK CORPORATION BampO MEDICOM BE AEROSPACE INC BAA AIRPORTS BEGRENSET BAE SYSTEMER BAE SYSTEMER US COMBAT SYSTEMS BAJAJ AUTO LTD BAKER amp HOSTETLER LLP BAKER ATLAS BAKER HUGHES GMBH BAKER HUGHES INC. BAKER PETROLIT BALBOA CAPITAL CORP BALDA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. BALL AEROSPACE amp TEKNOLOGIER CORP BALL SOLUTIONS GROUP PTY LTD BALLARD POWER SYSTEMS INC. BANASTHALI UNIVERSITY BANDWIDTH SEMICONDUCTOR, LLC BANDWIDTH9 BANGAMPOLUFSEN MEDICOM BANGKOK MASS TRANSITSYSTEM PCL BANKURA UNNAYANI INSTITUTE AV ENGINEERING BANNER ENGINEERING CORP BARBER COLMAN CO. BARCO NV BARCO USA BARD ACCESS SYSTEMS BARDYNE INC. BARRICK CORP. BARRINGER amp ASSOCIATES INC BARRY-WEHMILLER DESIGN GRUPPE BASTION TECHNOLOGIES INC BATHIUM CANADA INC. BATTELE ENERGY ALLIANCE, LLC BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE BAUANG PRIVATE POWER CORPORATION BAUKNECHT HAUSGERATE GMBH BAXA CORPORATION BAXTER FINANSIELLE TJENESTER CTR BAXTER HELSEPLEIE BAYLOR DOKUMENTSKOLLEKSJON BC HYDRO BD BIOSCIENCES BDT AG BDT PRODUKTER BEACH ENGINEERING BEAMEXPRESS BEARINGPOINT BEATRONIC SUPPLY APS BEAVER AEROSPACE OG DEFENSE BECHTEL NATIONAL INC. BECKLEY COMPUTER CENTER BECKMAN COULTER, INC. BECTON DICKINSON amp CO. BEDI THOMAS LIBRARIES BEE BEHR AMERIKA, INC. BEHR CLIMATE SYSTEMS INC. BEI PRECISION amp TECHNOLOGY BEI PRECISION SYSTEMS amp SPACE COMPANY BEIHANG UNIVERSITET BEIJING DELUXE SCIENCE amp TEKNOLOGI BEIJING INSTITUTE AV TEKNOLOGI BEIJING UNIVERSITET AV AERONAUTIK OG ASTRONAUTIK BEIJUNHAIBO INC. BELAC LLC BELCAN CORPORATION BELGISK MILITARFORSYNINGSKONTOR BELGOROD STATEN TEKNOLOGISK UNIVERSITET BELL HELIKOPTER BELL INDUSTRIES TECH LOGIX BELTON INDUSTRIAL (THAILAND) LTD. BELTONE ELECTRONICS CORPORATION BEMATECH FORDEL FORDEL, INC. BENQ CORPORATION BENTELER AUTOMOTIVE CORP BENTLY NEVADA BENTZ, INCORPORATED BERGAKADEMIE FREIBERG UNIVERSITET BERJAYA AIR SDN. BHD. BERLIN HEART GMBH BESTE TILTAKSSYSTEMER BESTE STRØMTEKNOLOGI BETATHERM IRLAND BEGRENSET BEDRE ENGINEERING BG GROUP BHABHA ATOMISK FORSKNINGSENTER BHAI BHAI ENTERPRISE BHARAT ELECTRONICS LIMITED BHARATH HEAVY ELECTRICALS BEGRENSET BHILAI MANAGEMENT TRAINING CENTER BHP BILLITON BEGRENSET BIELOMATIK LEUZE GMBH Amp CO BIG BEAR NETWORKS INC. BIHLWIEDEMANN GMBH BIJUR LUBRICATING LIMITED BILKENT UNIVERSITY BINARY INTEGRATED TECHNOLOGIES PTE LTD BINGHAMTON UNIVERSITET BIOLAB BIOMERIEUX INC. BIOSITE BIOSTABLE SCIENCE amp ENGINEERING BIOTRONIK BISSELL HOMECARE, INC. BITRON SPA BLACK amp DECKER CORPORATION BLACK amp VEATCH BLAUPUNKT AUTO-RADIO PORTUGAL, LDA BLAUPUNKT GMBH BLODGETTE OVENS, INC BLOOM ENERGY (INDIA) PVT LTD BLOOM ENERGY (ION AMERIKA) BLU ELECTRONIC BLUE 1 BLUE ARC ENERGY LØSNINGER BLUE COAT SYSTEMS, INC. BLUE STAR LTD BLUEFIN ROBOTICS BLUENET COMPUTERSYSTEME GMBH BLUESTAR BLUEWATER ENERGY TJENESTER BMPCOE BMT RELIABILITY CONSULTANTS BEGRENSET BOC EDWARDS BODYCOTE TESTING BOE HYDIS TECHNOLOGY BOEHRINGER WERKZEUGMASCHINEN GMBH BOEING COMPANY BOFORS DEFENSE AB BOFORS SA MARINE AB BOISE CASCADE, LLC. Bombardier (MALAYSIA) SDN BHD Bombardier AEROSPACE Bombardier INC Bombardier ROTAX GESMBH amp COKG Bombardier Transportation Bombardier Transportation ØSTERRIKE Bombardier Transportation INDIA LTD Bombardier Transportation POLSKA Bombardier Transportation SVERIGE AB BOMBELA BONGAIGAON REFINERYamp PETROKJEMI LTD BOOZ-ALLEN amp HAMILTON INC Borgwarner INC Borgwarner TURBO SYSTEMS BOSCH automasjonsteknologi BOSCH BRAKING SYSTEMS CORP BOSCH CHASSIS SYSTEMS INDIA LTD BOSCH GROUP BOSCH BEGRENSET BOSCH MAHLE TURBO SYSTEMS GMBH amp CO. KG BOSCH REXROTH AG BOSCH REXROTH CORPORATION BOSCH SIKKERHETSYSTEMER BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE SAS BOSE CORPORATION BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION BOURNS INC BOUYGUES BOWDEN INDUSTRIES, INC BP BP AMOCO BP AMOCO WHITING REFINERY BP CHEMBEL NV BP ENERGY PRODUCTION TECHNOLOGY COMPANY BP EXPLORATION OPERATING CO BP INDONESIA BP REFINERY (KWINANA) PTY LTD BP SHIPPING BPL TELECOM PVT LTD BRADY CORPORATION BRAKES INDIA BEGRENSET BRASKEM-UNIB BRASTEMP DA AMAZONIA BRAUNSCH WEIGISCHE KOHLE BERGWERKE BRAZILIAN NAVY BRECONRIDGE FREMSTILLINGSOPPLYSNINGER BRIDGEKEY CORPORATION BRIDGELUX INC BRIDGESTONE AMERIKAS BRIDGEWAVE KOMMUNIKASJONER BRIGGS amp STRATTON CORPORATION BRIGGS-WEAVER, INC. BRISBANE CITY COUNCIL BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL INC. BRK BRANDS INC. BRNO UNIVERSITET TEKNOLOGI BROADBAND TRANSPORT TECH, INC BROADCOM BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC BROOKS AUTOMATION INC BROSE FAHRZEUGTEILE GMBH amp CO KG BROWN amp SHARPE PRODUKSJON CO BRP-ROTAX GMBHampCO. KG BRUCKNER SUPPLY COMPANY, INC. BRUNEI LNG SDN BHD BRUNK INDUSTRIES, INC. BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH BUAA RELIABILITY ENGINEERING INSTITUTE BUCHHANDLUNG DR . CLAUS STEINER GMBH BUCKNER SUPPLY COMPANY, INC. BUCYRUS INTERNATIONAL, INC. BUEHLER MOTOR, INC. BUREAU D39ETUDES MASKINER SPESIALE INFORMASJONER AUTOMATISMER BURTON INDUSTRIES, INC. BUSINESS INNOVATION GROUP BWA TURBO SYSTEMER BWI NORD AMERIKA, INC BYD COMPANY BEGRENSET BYTE STØRRELSE INC. C amp B MASKINER C amp N TEKNOLOGI CO, LTD C. ROB. HAMMERSTEIN OF NORTH AMERICA C. A. ADMINISTRASJON Y FOMENTO ELECTRICO CA METRO DE CARACAS CABOT CORP CACI INTERNATIONAL INC CADBURY ADAMS CADBURY ADAMS CANADA CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. CADGRAFICS, S. A. DE C. V. CADTECH IBERICA MADRID SA CAE ELECTRONICS CAE RANSOHOFF, INC. CAE USA INC CAE, STELLENBOSCH AUTOMOTIVE ENGINEERING (PTY) LTD. CAF CAIDMARK ENGINEERING SDN BHD CAIRN ENERGY INDIA PVT LTD KALIENT NETWORKS KALIENTE OPTISKE KOMPONENTER CALIFORNIA MICRO DEVICES CORP KALIFORNIA STATEN UNIVERSITET CALLAWAY GOLF COMPANY CALPORTLAND CAMBRIDGE SILICON RADIO LTD CAMBRIOS TECHNOLOGIES CORP. CAMCO INC CAMECO CORPORATION CAMERON CAMOZZI S. P.A. CANADA NATIONAL DEFENSE CANADIAN PACIFIC JERNBANE CANADIAN SPACE AGENTCY CANBERRA INDUSTRIES CANDESCENT CAO INDUSTRIES SDN BHD CAPACITACION ESPECIALIZADA HICAP LTDA CAPGEMINI CAPSTONE TURBINE CORP CARDIFF UNIVERSITET KARDINAL HELSEPLEIE LABS LLC CARESTREAM HEALTH, INC. CARGILL INC. CARGOTEC FINLAND OY CARL ZEISS IMT CORP. CARL ZEISS SMT AG CARLOTA COPPER CO CARMEUSE LIME amp STONE, INC. CARRIER TILGANG CORP CARRIER AIRCON BEGRENSET CARRIER CORPORATION CARRIER KAELTETECHNIK DEUTSCHLAND GMBH CARRIER KOREA CARRIER KOELER CARRIER SCS CARRIER SINGAPORE (PTE) LTD CARRIER TRANSICOLD CARRIER TRANSICOLD PTE LTD CARRIER TRANSPORT LUFTKONDITIONER CARRIER UNITED TECHNOLOGIES CO CARRIERCOMM INC CARTER GROUP CANADA CARTICEPT MEDICAL INC CASCADE ENGINEERING SERVICES, INC. CASE CORPRATION-TYSKLAND GMBH CASE FORENSIKKER CORPORATION CASE NYHOLLAND CASE NEW HOLLAND BELGIA NV CATALYST EQUITY GROUP LLC CATALYST INTERNATIONAL CATERPILLAR ASIA PTE LTD CATERPILLAR INC CATHAY PACIFIC AIRWAYS KATOLISKE UNIVERSER ITY OF AMERICA KATOLISK UNIVERSITET AV LEUVEN CB CONSULTING CCI C-COR KKP SOFTWARE GMBH CD FUSION SOLUTIONS, INC. CD-ADAPCO CE. S.I. CENTRO STUDI INDUSTRIALI CEA TECHNOLOGIES PTY BEGRENSET CEFET CEI COMPANY LTD CELANESE SINGAPORE PTE LTD CELERA DIAGNOSTICS CELESTICA INC CELETRON CELIANT CORP CEMENTOS ARGOS SA CENIX, INC SENTRON FOR KVALITET FOR BESTYRING SENTRALINSTITUT FOR FORSKNING OM BOMSTEKNOLOGI SENTRALT PRODUKSJONSENTRALSDOKUMENT QUEENSLAND UNIVERSITET CENTRAL STATS UNIVERSITETSENTER D39AIDE TECHNOLOGIQUE Cote-NORD CENTRE DE TECHNOLOGIE kroppsbygning SENTER FOR miljømessig planlegging amp TECHNOLOGY University Center for militære luftdyktigheten amp riseringssenteret for pålitelighet CENTER SUISSE D39ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA senter testing INTERNATIONAL (SHENZHEN) LTD CENTRILIFT CENTRO DE PESQUISAS RENATO ARCHER CENTRO ELETTRONICO SPERIMENTALE ITALIANO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CENTRO INTERNACIONAL DE DISENO E INNOVACION MEXICO CENTRO RICERCHE FIAT CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SO PAULO CENTUM RAKON INDIA LTD CEPEL CERDEC CORPORATION CERN CERNER CORPORATION CERTANCE CESSNA AIRCRAFT COMPANY CE T CETIM CEZ A. S. CFAN COMPANY CG TECH SUPPORT CHAI-HORNG COMPUTER COMPANY CHALMERS UNIVERSITET CHAMBERLAIN GROUP CHANGWON UNIVERSITET KAPARRAL STEEL CHART INDUSTRIES INC CHARTER KOMMUNIKASJON CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD CHAUN CHOUTH TECHNOLOGY CORP CHEARI CHECK CORPORATION CHEMOPETROL CHEMTECH CONSULTANTS, INC. CHENEX, INC. CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD CHERRY ELECTRICAL PRODUCTS CHERRY SEMICONDUCTOR CORP CHESF CHETTINAD CEMENT CORPORATION LIMITED CHEVRON BELGIA NV CHEVRON CORPORATION CHEVRON GEOTHERMAL SALAK LTD CHEVRON INDONESIA CHEVRON LTD CHEVRON ORONIT (SINGAPORE) PTE LTD CHEVRON OVERSEAS SERVICES LIMITED CHEVRON THAILAND EXPLORATION amp PROD. LTD CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP CHILIN TECH KINA AKADEMI OF SCIENCE SIKKERHET OG TEKNOLOGI KINA ARMY CHINA ASTRONAUTICS STANDARDER INSTITUTE KINA BEIJING UNIVERSITET KINA EASTERN YUNNAN AIRLINES KINA FAW GROUP CORP. KINA JIALING INDUSTRY CO. LTD KINA NATIONAL OFFSHORE OLIE CORPORATION (CNOOC) Kinesisk samfunn for kvalitet CHIPPAC INCORPORATED CHIRON CORPORATION Chongju UNIVERSITY CHONHAM UNIVERSITY Chosun UNIVERSITY CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CHRISTOPHER ASSOCIATES INC CHROMALOX CHROMISYS INC CHRYSLER CHUGACH MCKINLEY, INC CHUNG CHENG Institute of Technology CHUNG SHAN institutt for vitenskap og TEKNOLOGI Chunghwa bilde rør LTD Chungju UNIVERSITY Chungnam TECHNO PARK CHUNG-SHAN INSTITUTE OF VITENSKAP OG TEKNOLOGI CIA GENERACION ISAGEN CIA MINEIRA DE METAIS CIA MINERA ANTAMINA CIA MINERA MARICUNGA CIA MINERA XSTRATA LOMAS BAYAS CIA PARAIBUNA DE METAIS CIDRA CORPORATION CIELO KOMMUNIKASJON CIENA CORPORATION CIERRA PHOTONICS, INC CII INSTITUT AV KVALITET CIMAT CINCINNATI EXTRUSION GMB H CINETIC USA CIRRUS DESIGN CORPORATION CISCO SYSTEMS, INC. CITATION CORPORATION CITATION TOOL, INC. CITY UNIVERSITET HONG KONG CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA CIVIL AVIATION UNIVERSITET KINA CLAAS AUTOMATION GMBH NÅ GEDEL AUTOMATION GMBH CLAAS KGAA MBH CLAIRVOYANT DESIGN INTERNATIONAL, LLC CLARKSON UNIVERSITY CLEANING TECHNIC forsterker EVALUERING FORSKNINGSENTER CLEARSY SYSTEM ENGINEERING CLEVO CLIPPER VINDPOWER TEKNOLOGI INC KLOKKARBEHØR LØSNINGER INC. LUKNINGS INTERIORER S DE RL DE CV CLOSURES TEKNISK CENTER (MAGNA) CLOVER SYSTEMS INC. CLP POWER HONG KONG LIMITED CMC LTD CMERI CMMS DATA LØSNINGER CNE-PROD CERNAVODA CNOOC SES LTD COBASYS COCA COLA COMPANY COCHLEAR LTD COCHLEAR TECHNOLOGY CENTRE EUROPE CODELCO - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE CODMAN NEURO VITENSKAPER COFFEYVILLE RESSURSER NITROGEN COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COGO OPTRONICS INC. COHERENT GMBH COHERENT INC. COHERENT TECHNOLOGY PTE LTD COHERIX INC. COI GMBH COILCRAFT INC COIN ACCEPTORS INC. COLEMAN SAFETY amp SECURITY PRODUCTS INC CO LLAHUASI COLOGNE UNIVERSITET OF APPLIED SCIENCES COLONIAL TOOL GROUP INC. COLORADO SPRINGS UTILITIES COM DEV COMAIR ROTRON INC COMAU-PICO KOMBAT KØRETØY FORSKNING OG UTVIKLING INSTELLING KOMMERCIAL ACROS WHIRLPOOL SA DE CV COMEXPORT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMMONWEALTH ALUMINIUM COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS COMMUNICATIONS amp POWER INDUSTRIES COMPACT ELECTRIC LIMITED COMPACT POWER INC COMPAGNIE MINIERE QUEBEC CARTIER COMPAL ELECTRONICS, INC. COMPANHIA MINEIRA DE METAIS COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD) COMPANIA MINERA ANTAMINA SA COMPANIA MINERA DEL PACIFICO SA COMPANIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI COMPANIA MINERA MARICUNGA COMPANIA MINERA XSTRATA LOMAS BAYAS COMPANIA MINERA ZALDIVAR COMPAQ COMPUTER CORPORATION COMPAQTANDEM COMPUTERS COMPEQ MANUFACTURING CO. LTD. COMPLETE BOOK amp MEDIA SUPPLY, INC. COMPOCASE ENTERPRISE CO. LTD. COMPONENT MASTER LTD. COMPRESSOR CONTROLS CORP. COMPUSOFT COMPUTER SCIENCES CORPORATION COMPUTER SOMMER GMBH COMPUTER SYSTEM TEKNOLOGI DATAMASKINER KANADA COMTEQ COMPUTER COMPANY COMTRAK TECHNOLOGIES LLC CON EDISON, INC. CONAX FLORIDA CORPORATION CONCORDIA UNIVERSITET SAMTIDIG TEKNOLOGIER CORPORATION CONEXANT SYSTEMS, INC CONFIPETROL SA CONLOG OY KOBLINGSPUNKT CONOCOPHILLIPS INC CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD. CONSOLIDATED METCO INC CONSORCIO CONFIPETROL SA CONSTELLATION ENERGY GROUP, INC CONSULTORA COLOMBIANA SA CONTIENTAL AUTOMOTIVE FRANKRIKE CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADELAJARA CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS US, INC CONTINENTAL CONTROLS LTD CONTINENTAL CORPORATION CONTINENTAL RESSOURCER INC CONTOR ZENNER ROMANIA SA CONTOUR HARDENING, INC CONTROLLERATE Naval bevæpning INSPEKSJON COOLIGY INC COOPER TIRE amp Rubber Company COPELAND CORPORATION COPLEY CONTROLS CORPORATION Copper Mountain COREOPTICS GMBH Coretek INC CORLIDO BV CORNELL Dubilier ELECTRONICS, INC Cornell University CORPORACION Nacional del Cobre DE CHILE CORPORATE SOFTWARE Corvis CORPORATION COSENTINI ASSOCIATES COSWORTH TEKNOLOGI Coto TEKNOLOGI counter PRODUCTS INC COVARIS PTY LTD COVIDIEN COX COMMUNICATIONS, INC KPI KPI SATCOM CR BARD CRAIG INTERNATIONAL SUPPLIES CRANE AEROSPACEHYDRO-AIRE, INC CRANE MERCHANDISING SYSTEMS CRANFIELD UNIVERSITET CRAY INC CREARE IN C CREATIVE ELECTRONIC SYSTEMS S. A. CREATIVE MEMORIES CREATIVE SENSOR INC. CREATIVE TECHNOLOGY LTD CREO PRODUKTER INC CRF SOCIETA CONSORTILE PER ANZIONI CRIDA CRISCIMAGNA CONSULTING LLC CRITICAL SOFTWARE S. A. CROMPTON GREAVES LTD, INDIA. CROSS HULLER CROWN CASTLE UK LIMITED CROWN EQUIPMENT CORPORATION CROWN GABELSTAPLER CRYOVASCULAR SYSTEMS INC. CRYSTAL CLEAR CS VIRKSOMHETSSYSTEMER CS ENERGY CSR PLC CST CT - PIM CTCI TEKNISK CENTRUM CTRM AERO COMPOSITES CULLIGAN INTERNATIONAL CUMMINS MOTOR COMPANY, INC. CUMMINS FILTRATION CUMMINS INC. CUMMINS INDIA LIMITED CUMMINS LATIN AMERICA CUMMINS LTD CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES CURTIN UNIVERSITET TEKNOLOGI CURTIS INSTRUMENTS INC CURTISS WRIGHT CONTROL CURTISS WRIGHT FLYMSYSTEMER CURTISS WRIGHT SHELBY CUSTOM ELECTRONICS, INC. CUTERA INC. CVG BAUXILUM CVG EDELCA CVG ELEKTRIFIKASJON DEL CARONI CA CVI MELLES GRIOT CVR ENERGY CYBEROPTICS CORPORATION CYBERSONICS CYMER INC CYMER LASER TECHNOLOGIES CYNTELL TOOL COMPANY CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP CYPRESS SEMICONDUCTOR PHILIPPINES INC. CYRIX CORPVIA TECHNOLOGIES CYTYC CORPORATION D amp K ENGINEERING D. G. O39BRIEN, INC. D. E.A. S. p.A. D2M CONSULTANTS D3 TEKNOLOGIER INC DA2 TEKNOLOGIER CORPORATION DACQ TECHNOLOGIES PTE LTD DADE BEHRING INC DAEATI KOREA DAEWON KANG UP CO. LTD. DAF TRUCKS NV DAIG DIVISION, INC. DAIKEN DAIMLER AG DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL DAIMLER GROUP DAIMLERCHRYSLER DAIMLERCHRYSLER AG DAK RESINAS AMERIKAS MEXICO DALLAS AREA RAPID TRANSIT DALSA SEMICONDUCTOR INC. DAMODAR VALLEY CORPORATION DANA CORPORATION DANA-YTRE PRODUKTER DANFOSS DANFOSS AS DANFOSS COMPRESSORS GMBH DANFOSS DRIVER DANFOSS GROUP GLOBAL DANKOOK UNIV. DANSK SCHOOL FOR DANSK DANSK ELFORSYNING RESSKNING OG UDVIKLING DANTHAI ENGINEERING COMPANY LTD DASSAULT AVIATION DATA BILDE CORP. DATA NET DATA PATTERNS (INDIA) PVT. LTD DATA WEST DATACOM DATACOM SAE PTE LTD DATAPATH INC. DATAPLAY INC. DATASCOPE CORP. DATEX-OHMEDA DATUM CORPORATION DAYCO EUROPE SRL DAYOU, INC. DB AG DE HAVILLAND INC. DEA SPA DEARBORN MID-WEST CONVEYOR COMPANY DEC SP. DYREHAGE. DECISION TECHNOLOGIES INC. DED SYSTEMS, LLC. DEDIKERT DATABEHANDLING Deeney ENGINEERING DEEPAK GJØDSEL amp PETROKJEMI LTD DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS Deeya ENERGY DEFENCE AVIONICS Forskningsinstitutt Defence Electronics SØKNAD LABORATORY Defence Electronics SØKNADER LAB DEFENCE INSTITUTE OF forhånd teknologi DEFENCE MATERIALE ORGANIZATION DEFENCE MELBOURNE Forsvarets Forskningsinstitutt amp Development Laboratory forsvar vitenskap amp Technology Agency DEFENCE SCIENCE amp TECHNOLOGY ORGANISATION DEFENSE AGENTUR FOR TEKNOLOGI OG KVALITETSFORSVAR MIKROELEKTRONIKK AKTIVITETSFORSVAR KVALITETSSIKRING AGENTUR FORSVAR LEVERANSENTSENTER DEFONDSMAKSJONER DEGUSSA DEKA FORSKNING OG UTVIKLING DELAVAN INC DELAVAN INC, TURBINE PRODUKTER DELCO ELECTRONICS DELCO REMI AMERIKA DELFT UNIVERSITET TEKNOLOGI DELL ASAP SOFTWARE DELL COMPUTER CORP DELL GLOBAL BV (SINGAPORE) DELL GLOBAL BV (TAIWAN) DELL INDIA DELL INTERNATIONAL SERVICES INDIA (P) LTD DELL PRODUKTER LP DELPHI DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PVT LTD DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV DELPHI CHASSIS SYSTEMS DELPHI CORPORATION DELPHI DELCO ELECTRONICS SYSTEMS DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANKRIKE SAS DELPHI DIESEL SYSTEMS LTD DELPHI ENERGY amp CHASSIS DELPHI HARRISON DELPHI POLEN SA DELPHI SIKKERHET forsterker INTERFACE SYSTEMER DELPHI SAGINAW STYRING DELPHI THERMAL SYSTEMS DELPHI TVS DELSERRO ENGINEERING SOLUTIONS DELTA AIR LINES DELTA CONSULT BV DELTA CONTROLS INC. DELTA DESIGN INC DELTA ELECTRONICS, INC. DELTA ENERGY SYSTEMS DELTA PRODUKTER CORP. DELTA-Q TECHNOLOGIES DELTATECH KONTROLLER DEME3 LABS DEMETER TECHNOLOGIES DEN ELEKTRONIK DENIS ENGINEERING DENSELIGHT SEMICONDUCTORS PTE LTD DENSO INDONESIA DENSO FREMSTILLING MICHIGAN INC DENSO MEXICO SA DE CV DENTSPLY INTERNATIONAL DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY DEPARTMENT OF DEFENSE DEPENMENT OF DEFENSE AUSTRALIA DEPENMENT DEFENSE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND WORKPLACE RELATIONS DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE - CANADA DEPARTMENT OF NAVY DEPARTMENT OF TRANSPORT DESA CORPORATE HEADQUARTERS DESA INTERNATIONAL DESIGN ANALYTX INTERNATIONAL DESIGN TECHNOLOGY INSTITUTE LIMITED DETROIT DIESEL CORPORATION DETROIT ENGINEERING CO. DETROIT PRECISION TOOL DETROIT STEEL PRODUCTS DETROIT TESTING LABORATORY, INC. DEUBLIN COMPANY DEUTZ AG DEWALT POWERTOOLS DFAS CLEVELAND CENTER DFAS COLUMBUS SENTRUM DFAS DYCVFD DGE, INC. DGO39BRIEN INC. DGTA-ADF DHB-KOMPONENTER AUTOMOTIVOS SA DIAGEO NORD-AMERIKA DIALOG SEMICONDUCTOR DIALOGIC CORPORATION DIAM-CONSULT DIAMOND ANTENNA amp MICROWAVE CORP. DICKEY-JOHN CORPORATION DIE INGENIEURWERKSTATT GMBH DIEBOLD INCORPORATED DIEHL AEROSPACE GMBH DIEHL AKO STIFTUNG DIEHL BGT DEFENSE DIETECH INDIA (P) BEGRENSET DIGIDESIGN DIGIRAD CORPORATION DIGITAL APPLIANCE CONTROLS INC DIGITAL CORPORATION DIGITAL UTSTYR SCOTLAND, LTD DIGITAL GLOBE DIGITAL LIGHTWAVE INC. DIGITALWARE CO. LTD DIGITRON TRANSLIFT LTD DIREKTORAT GENERELL AV AERONAUTISK KVALITETSFORSIKRINGSDISETRET ONIC MEDICAL SYSTEM AG DISNEY WORLDWIDE DELTJENESTER DISNEYLAND RESORT DISPLAYTECH, INC DISTRIBUTION CONTROL SYSTEMS, INC DIWAN UNIVERSITET D-LINK (INDIA) LTD DLP LIMITED DLR VERWALTUNG DOFASCO INC. DOLPHIN AIR DOMINO AMJET INC. DOMINO UK DONALDSON COMPANY, INC. DONG YANG UNIVERSITY DONG - A UNIVERSITY DONG-EUI UNIVERSITY DONGGUAN AMPEREX ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED DONGYANG MECHATRONICS CORP DOOSAN INFRACORE DORMER TOOLS DOT HILL DOUGLAS AUTOTECH CORPORATION DOW CHEMICAL COMPANY DOW CHEMICAL USA DOW CORNING INDIA PVT LTD DOWELL SCHLUMBERGER INT39L INC DOWNER EDI RAIL LTD DOYLE SMITH amp ASSOCIATES DPIX, LLC DRAEGER MEDICAL SYSTEMS, INC. DRAEGER SAFETY AG amp CO KGAA DRAEGERWERK AG DRAPER LABORATORY DRESSERWAUKESHA ENGINE INDUSTRIES INC DREXEL UNIVERSITY DRM TECHNOLOGIES DRS INTELLIGENCE amp AVIONIC SOLUTIONS DRS OPTRONICS, INC DRS POWER TECHNOLOGY, INC DRS RSTA INC. DRS SENSORS AND TARGETING SYSTEMS DRS SYSTEMS amp ELECTRONIC INC DRS TECHNOLOGIES INC DS - SYDNEY CENTRAL FINANCIAL SER VICES DSM CHEMICALS NORTH AMERICA DSO NATIONAL LABORATORIES DSSI DSSISNAPP DSTO LIBRARY DTE ENERGY DTTB DUBAI ELECTRICITY amp WATER AUTHORITY DUBAL ALUMINIUM CO LTD DUBAL SERVICES, LTD DUNLEE DURATRON X-RAY TUBES DUPONT COMPANY DUPONT DISPLAYS DURA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC DURA PHARMACEUTICALS INC DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S. A. DURHAM UNIVERSITY DURO VALVES INDIA PVT LTD DURR AUTOMATION INC DURR ECOCLEAN DURR ECOCLEAN S. A. DURR INDUSTRIES INC DURR PRODUCTION DXL ENTERPRISES DY 4 SYSTEMS LTD DYMOS INC. DYNAMICS RESEARCH CORP DYNCORP INTERNATIONAL DYNETEK INDUSTRIES LTD DYSON LIMITED DYSON MANUFACTURING SDN BHD DYSON RESEARCH LTD E INK CORPORATION EampM SOLUTIONS, S. A. DE C. V. E. G.O. ELEKTRO-GERAETEBAU GMBH E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY E. ON ENERGY FROM WASTE AG E. S.S. T.I. N. E. T.S. I.MINAS DE MADRID EADS CASA SPACE EADS DEUTSCHLAND GMBH EADS GROUP EADS MILITARY AIR SYSTEMS EAFIT UNIVERSITY EAGLE CONSULTING GROUP EAGLE OTTAWA EAGLEPICHER EAGLE-PICHERHILLSDALE TOOL EAGLEYARD PHOTONICS GMBH EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY EASTERN PROVINCE CEMENT COMPANY EASTMAN CHEMICAL COMPANY EASTMAN CHEMICAL INDUSTRIAS S. A. DE C. EASTMAN KODAK COMPANY EATON AEROSPACE EATON CORPORATION EATON CUTLER-HAMMER EATON IND PVT LIMITED EATON TECHNOLOGIES PVT LTD E-BEGREEN SAS EBM-PAPST MULFINGEN GMBH EBM-PAPST, INC. ECHARRIS ECIL ECLIPSE AVIATION ECM USA INC ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE ECOLE DES MINES S-ETIENNE ECOPETROL ECOPETROL APIAY ECOPETROL S A ECOTECNIA S. COOP. C.L. ECS LIMITED EDELNOR S. A.A. EDF ENERGY EDF RampD EDFDER EDG2 INC. EDGE PRODUCTS LLC EDI EDISON OPTO EDIT SRL EDMI LIMITED EDO PROFESSIONAL SERVICES EDS CANADA INC EDS INFORMATION SERVICES EDS OPERATIONS SERVICES GMBH EDV-SERVICE BAUER E. K. EDWARDS GROUP EDWARDS LIFESCIENCES EFACEC PORTUGAL EFTC SCO EFW INC EGampG EGEMIN EGGHEAD SOFTWARE EGYPTIAN LNG EHV WEIDMAN EIAST EICHER MOTORS LTD EICHER TRACTORS EISENMANN CORPORATION EKO-ILS LOGISTICS GMBH ELBIT SYSTEMS LTD E-LEAD ELECTRONICS ELECTRABEL GDF Suez ELECTRABEL POLSKA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES ELECTRICAL GEODESICS, INC. ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA ELECTROGLAS, INC ELECTROLUX ELECTROLUX FRIGIDAIRE HOME PRODUCTS ELECTROLUX AB ELECTROLUX CO. LTD ELECTROLUX HOME PRODUCTS ELECTROLUX MAJOR APPLIANCES ELECTRO-MATIC PRODUCTS, INC ELECTRO-MOTIVE DIESEL, INC ELECTRONIC THEATRE CONTROLS INC ELECTRONICS amp RADAR DEV ESTT ELECTRONICS amp RADAR DEVELOPMENT ESTABLISHMENT ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE ELECTRONICS TESTING CENTER ELECTROTENICA ARTECHE HERMANOS S. A. ELEKTA ELEKTRONIIKKALAITOS VARUSKUNTA ELETTROMECCANICA ELGI EQUIPMENTS LIMITED ELI LILLY a mp COMPANY ELISRA ELECTRONIC SYSTEMS LTD ELITE LABORATORIES INC ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS ELKAY MANUFACTURING CO ELLIPSIZ SINGAPORE PTE LTD ELMEC (AN ELBIT COMPANY) ELMOS SEMICONDUCTOR AG ELRAD INTERNATIONAL EM SOLUTIONS, INC. EMAG L. L.C. EMBRACO S. A. EMBRAER EMBRAER LIEBHERR EQUIPAMENTOS DO BRASIL S. A. EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY EMC CORPORATION EMCON TECHNOLOGIES EMCORE CORPORATION EMERGENCY ONE INC EMERSON - ASCO POWER TECHNOLOGIES EMERSON CLIMATE CONTROL EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES INC. EMERSON CO EMERSON ELECTRIC CO EMERSON MOTOR CO EMERSON NETWORK POWER EMERSON POWER TRANSMISSION EMERSON PROCESS MANAGEMENT EMERSON PROCESS MANAGEMENT (I) PVT LTD EMHART TEKNOLOGIES EMITEC EMPA SWISS FEDERAL LABORATORIES EMPI INC EMPOWERMX EN POINTE SOFTWARE SALES ENAP SIPETROL ENBRIDGE PIPELINES INC. ENCAD, INC ENCB ENDURANCE SYSTEMS (INDIA) PVT LTD ENEA ENEL DISTRIBUZIONE SPA ENER CONSULTING S. R.L ENERGIAS DE PORTUGAL ENERGIZER ENERGOIL CONSULTING LTD, UK ENERGOSERVICE ENERMEX ENERTECH INDONESIA LTD ENGBRAS ENGENUITY LTD. ENGINEERED ABRASIVES ENGINEERED SAFETY CONSULTING SERVICES ENGINEERING SOLUTIONS AND PRODUCTS ENGINEERS INDIA LIMITED ENI S. P.A. ENI TECHNOLOGY, INC ENITECNOLOGIE S P A ENRON INDIA PVT LTD ENTEGRIS INC. ENTELA, INC ENTERASYS NETWORKS ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT E-ONE INC EOS CORPORATION EPCOS SA EPLUS TECHNOLOGY EPRI TECHNOLOGY GROUP EPSON INDIA PRIVATE LIMITED EQ-SC WERHEIT EQUATE PETROCHEMICAL COMPANY EQUILON (SHELL DEER PK REF CO) EQUIPOS Y OBRAS SRL EQUISTAR CHEMICALS, L. P. ERC, INC ERGON ERICKSON AIR-CRANE INCORPORATED ERICSSON AB ERICSSON INC ERICSSON MOBILE PLATFORMS AB ERICSSON POWER MODULES AB ERIE MANUFACTURING CO. ERM ESCOFIER TECHNOLOGIE ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE CASTELO BRANCO ESCORTS LTD ESCUELA TECNICA SUP DE INGENIERIOS ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA ESEP CONSULTING PTY LTD ESMALTEC SA ESSEX amp SUFFOLK WATER ESSEX INDUSTRIES INC. ESSILOR INTERNATIONAL ESTRATEGIA COMERCIAL LEED, S. A. DE C. V. ETHICON ENDO-SURGERY INC ETHICON, INC ETISOFT SP. Z O. O. ETRI RESEARCH INSTITUTE ETSS INC ETXE-TAR S. A. EUMETSAT EUREKA FORBES EUROFINS - MODULO UNO SPA EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY EUROPEAN SPACE AGENCY EUROSPACE GMBH EV3 INC. EVALVE, INC. EVANS amp PRICE LTD EVANS amp SUTHERLAND EVCO TECHNOLOGIES, INC. EVENFLO COMPANY, INC EVER LIGHT TECHNOLOGY LTD EVONIK EWAB ENGINEERING EWAN GROUP PLC EXATEC GMBH amp CO. KG EXCEL AUTOMATION EX-CELL-O GMBH EX-CELL-O MACHINE TOOL EXE SPOL S R O EXIDA L. L.C. EXIDE INDUSTRIES LIMITED EXLIBRIS BUCHHANDELSGESELLSCHAFT EXPONENT INC. EXTENDED UNIVERSITY EXTERRAN EXTREME NETWORKS EXXARO RESOURCES LTD. E-Z-GO TEXTRON FampF INTERNATIONAL S. R.L. FampP AMERICA MF, INC F5 NETWORKS INC. FAAC SPA FACHHOCHSCHULE FUER TECHNIK ESSLINGEN FACHHOCHSCHULE HANNOVER FACHHOCHSCHULE KOLN FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY FACULDADE DE TECNOLOGIA TATUI FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS FACULTEIT DER ELEKTROTECHNIEK FAESSLER CORPORATION FAG HANWHA BEARING CORP. FAG KUGELFISCHER AG FAGOR ELECTRONICA S. COOP. FAIRCHILD CONTROLS CORPORATION FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (PHILS), INC. FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (SUZHOU) FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP FAIVELEY TRANSPORT INDIA LIMITED FALLBROOK TECHNOLOGIES INC. FANUC ROBOTICS NORTH AMERICA INC FARA FARO TECHNOLOGIES INC. FASTRON SDN BHD FAURECIA FAURECIA INTERIOR SYSTEMS FC BUSINESS SYSTEMS FCI ELECTRONICS FCI FRANCE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION FEDERAL BROACH amp MACHINE COMPANY FEDERAL MOGUL FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION FEDEX FEDEX FREIGHT FEI COMPANY FELSOMAT USA INC FENG CHIA UNIVERSITY FENWAL SAFETY SYSTEMS FERGUSON ENTERPRISES, INC FERMEC INTERNATIONAL LTD FERRARI S. P.A. FERREYROS S. A.A FESTO AG amp CO. KG FESTO CORP FEV ENGINE TECHNOLOGY INC FEV GLOBAL FH ESSLINGEN-HOCHSCHULE FUR TE FH KOELN FH MAGDEBURG STENDAL FHWS FIAF AIR MATERIEL COMMAND FIAREX FIAT FIAW AIR MATERIEL COMMAND FIBERXON TECHNOLOGY CO. LTD. FIBRO INC. FICOSA INTERNATIONAL FIFE BATTERIES LTD FILTRA SYSTEMS CO FILTRAUTO S. A. FINISAR CORPORATION FINNING FINNING CHILE SA FINNISH AIR FORCE FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS FIRMENICH INC. FIRST ALERT FIRST ENERGY CORPORATION FIRST SOLAR ELECTRIC, LLC FIRST SOLAR INC FISHER amp PAYKEL APPLIANCES FISHER CONTROLS INTERNATIONAL INC FITI TESTING amp RESEARCH INSTITUTE FIVE STAR SYSTEMS INC FLEET READINESS CENTER FLEXTRONICS FLEXTRONICS DESIGN FLEXTRONICS DESIGN S. R.L. FLEXTRONICS INTERNATIONAL FLEXTRONICS INTERNATIONAL USA FLEXTRONICS PHOTONICS WAVE OPTICS FLIPCHIP INTERNATIONAL FLIR SYSTEMS AB FLIR SYSTEMS INC FLOJET CORPORATION FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY FLORIDA POWER AND LIGHT FLOWARE FLUID MANAGEMENT FLUIDIGM CORPORATION FLUOR CORPORATION FLUOR DANIEL NORTHWEST INC FLUOR ENTERPRISES, INC FM GLOBAL FMC ENERGY SYSTEMS FMC TECHNOLOGIES FMP NEW MEXICO FOLLETT CORPORATION FOOD amp DRUG ADMINISTRATION FORCA AEREA BRASILEIRA FORCE MOTORS LTD. FORCECON TECH. CO. LTD. FORD INDIA PVT LTD FORD MOTOR CO. OF AUSTRALIA FORD MOTOR COMPANY FORD OF EUROPE FORMFACTOR INC. FORMIS NETWORK SERVICES SDN BHD FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH-ITAS FOXCONN ELECTRONICS INC FPMS FR AVIATION FRANKE AQUAROTTER AG FRANKE S. P.A. FRAUNHOFER CHALMERS CENTRE FRAUNHOFER IESE FRAUNHOFER-INSTITUT FRCS ISSC FRED SCHENKELBERG CONSULTING FREEPORT MCMORAN MINING CO FREESCALE SEMICONDUCTOR FREIGHTLINER CORPORATION FREIGHTLINER LLC FREQUENTIS AG FREQUENTIS GMBH FRIGIDAIRE CO. FRIGIDAIRE HOME PRODUCTS FRONIUS INTERNATIONAL FRONIUS SCHWEIMASCHINEN KG AUSTRIA FROUDE CONSINE, INC FSI INTERNATIONAL FUCHS DEA SCHMIERSTOFFE FUCHS LUBRICANTS CO FUCHS LUBRITECH GMBH FUELCELL ENERGY, INC FUELMAKER CORPORATION FUERZA AEREA DEL PERU - SEMAN FUJI CRYSTAL MANUFACTORY LTD FUJI ELECTRIC FUJI ELECTRIC PHILIPPINES. INC. FUJITSU LIMITED FUJITSU NZ LTD FUJITSU TEN CORPORATION FUJITSU TRANSACTION SOLUTIONS INC FULHAM ELECTRONICS FUNDAO CERTI FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA FUNDACAO PATRIA FUNDACION BALSEIRO FUNDACION TEKNIKER FUNK MANUFACTURING CO FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA FURST FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD, INC. FUSION IO FUTURE INFORMATION TECHNOLOGIE INC FUTURIS AUTOMOTIVE FUYONG JUNDA FACTORY G. A. LARSEN CONSULTING LLC GA LARSEN CONSULTING, LLC GABRIEL INDIA LTD. GALILEO AVIONICA GALLAGHER ANIMAL MANAGEMENT SYSTEMS GALLIUM ARSENIDE ENABLING TECH CENTRE GALP ENERGIA GARMIN INTERNATIONAL GARRETT ENGINE BOOSTING SYSTEMS GARWARE POLYESTER LIMITED GAS TURBINE RESEARCH AND ESTABLISHMENT GASCO GATEWAY INC GATEWAY VENTURES INC GAYMAR INDUSTRIES GC MICRO GCI SYSTEMS GD SBS GDF SUEZ GE AERO ENERGY PRODUCTS GE AIRCRAFT ENGINES GE AVIATION GE BE PVT LTD GE CAPITAL IT SOLUTIONS GE CAPITAL RAIL SYSTEMS GE CO CORP RampD GE COMPANY GE COMPANY POLSKA SP ZOO GE CONSUMER amp INDUSTRIAL GE ENERGY GE ENERGY SERVICES GE FRANCE GE GENPACT GE GLOBAL RESEARCH GE HARRIS HARMON RAILWAY TECHNOLOGY GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE FINLAND OY GE HUNGARY GE INDIA EXPORTS PVT LTD GE INDIA TECHNOLOGY CENTRE PVT LTD GE INDUSTRIAL SY GE INTERNATIONAL INC GE ION TRACK GE JENBACHER GMBH amp CO OHG GE MEDICAL SYSTEMS INC. GE MEDICAL SYSTEMS INDIA PVT LTD GE MEDICAL SYSTEMS OEC GE OIL amp GAS GE OIL amp GAS, NUOVO PIGNONE GE PACKAGED POWER, INC GE POWER SYSTEMS GE POWER SYSTEMS (MALAYSIA ) SDN BHD GE SECURITY GE SENSING GE TRANSPORTATION SYSTEMS GE WIND ENERGY GEC-MARCONI HAZELTINE CORP GEHRING GE-ITC, JFWTC GELANK INC GEMAX GEMS SENSORS AND CONTROLS INC GENENTECH INC GENERAC POWER SYSTEMS, INC GENERAL ALIMINUM MFG CO GENERAL ATOMICS GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS GENERAL BEARING CORPORATION GENERAL BROACH amp ENGINEERING INC GENERAL CABLE CORPORATION GENERAL DYNAMICS ADVANCED INFORMATION GENERAL DYNAMICS AIES ENGINEERING SVCS GENERAL DYNAMICS AIS INC GENERAL DYNAMICS C4 SYSTEMS GENERAL DYNAMICS CORP. GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY GENERAL DYNAMICS ITRONIX GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS CANADA GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES GENERAL DYNAMICS UK LTD GENERAL HYDROGEN GENERAL LOGICS GENERAL MILLS, INC. GENERAL MONITORS GENERAL MOTORS CORPORATION GENERAL MOTORS DE MEXICO GENERAL MOTORS ELECTRO MOTIVE GENERAL MOTORS INDIA PVT LTD GENERAL MOTORS OF CANADA LTD GENERAL MOTORS STRASBOURG GENERAL MOTORS TECH CENTRE I PVT LTD GENER AL PHYSICS GENESIS MICROCHIP CORPORATION GENISYS INFORMATIONSSYSTEME GENISYS LTD GENOA CORPORATION GENPACT GEN-PROBE INCORPORATED GENRAL CABLE GENTEX CORPORATION GENTIUM SPA GENUSION INC. GENZYME GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY GEORGIA GULF CORPORATION GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY GEORGIA PACIFIC GERDAU GROUP GERMANISCHER LLOYD GERMANISCHER LLOYD GLM SDN BHD GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES GERMANISCHER LLOYD WINDENERGIE GMBH GERTRON LTD. GES SINGAPORE PTE LTD GESTAMP PARANA S. A. GETRAG GFK GROUP GFK NOP GGB BEARINGS TECHNOLOGIES GHG CORPORATION GHSP TESTING LABORATORIES GIAT INDUSTRIES GIDEP OPERATIONS CENTER GIET GIGACOMM CORPORATION GIGATECH GILEAD SCIENCES GILETTE POLAND INTERNATIONAL GILLETTE GILMAN ENGINEERING amp MANUFACTURING CO GKM ENGINEERING COLLEGE GKN AEROSPACE GKN SINTER METALS GKN WESTLAND AEROSPACE NORTH AMERICA INC GLEASON CORP GLL GLOBAL ENERGY CONCEPTS GLOBAL MARINE AS GLOBAL MARITIME GLOBAL MARTIME AS GLOBAL SOLAR ENERGY GLOBAL TECHNOLOGIES GLOBAL TECHNOLOGY GLOBAL THERMOELECTRIC INC GLOBETRONICS SDN BHD GLR CONSULTING GLS CORPORATION GM DAEWOO AUTO amp TECHNOLOGY GM DEFENSE GM HOLDEN LTD GMATV GMC GMF AEROASIA GMI KNOWLEDGE CENTER GM-NAO TECHNICAL CENTER GODREJ amp BOYCE MFG. CO. LTD GOLD EFFORT ELECTRIC MOTOR MFG, LTD GOLD PEAK INDUSTRIES GOLDEN GATE INTERNATIONAL DEVELOPMENT INC. GONZALEZ PRODUCTION SYSTEMS GOODMAN MFG CO GOODRICH AEROSPACE PVT LTD GOODRICH AEROSTRUCTURES GOODRICH CORPORATION GOODRI CH SENSORS UNLIMITED, INC GOODYEAR TIRE amp RUBBER CO GORE GOVERMENT COLLEGE, BHIWANI GOVINDRAO WANJARI COLLEGE OF ENGINEERING amp TECHNOLOGY GP BATTERIES GRACO INC GRAFICA GRAND RAPIDS CONTROLS, INC GRANER COMPANY GRAYHILL, INC GREATBATCH MEDICAL GREATBATCH, INC GREAVES COTTON LIMITED GREEN FIESTA PVT LTD GRIFOLS S. A. GRINNELL CORP GROB SYSTEMS INC GROEP T GROTTE INDUSTRIES INC GROVE US LLC GROVE WORLDWIDE GRUNDFOS GRUNDFOS AS GRUNDFOS ELECTRONICS GRUNDFOS MANAGEMENT AS GRUNDFOS PUMPS INDIA P LTD GRUNDFOS SEMICONDUCTOR GRUPPO S. P.A. GSA PBS GSC GT DEVELOPMENTAL CORP. GUANGXI YUCHAI ENTERPRISE GUIDANT CORPORATION GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZ. CO LTD GULF ADVANCED LIGHTING LLC GULF BIO ANALYTICAL GULFSTREAM AEROSPACE CORP GULFSTREAM AEROSPACE TECHNOLOGIES GWINCO, INC H WEIDMANN LTD H. E. SERVICES H3C TECHNOLOGIES CO, LTD HACH COMPANY HAGEMEYER-PPS (THAILAND) LTD HAGGLUNDS DRIVES AB HALDEX BRAKE PRODUCTS AB HALDEX BRAKE PRODUCTS CORP HALDEX CORPORATION HALDEX HYDRAULICS CORP HALLA CLIMATE CONTROL HALLIBURTON ENERGY HALLIBURTON ENERGY SERVICES HALLIBURTON LATIN AMERICA HALT amp HASS CONSULTING NZ LTD HAMILTON HAMILTON BEACH PROCTOR SILEX INC HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION HAND HELD PRODUCTS INC HANIL E-HWA CO. LTD HANNSTAR DISPLAY CORP. HANS RUDOLPH, INC. HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL HANTEL CO. LTD. HANYANG UNIVERSITY HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY HARMON INDUSTRIES HARMONIC INC HARMONIC LIGHTWAVE HARRIS COMMUNICATIONS HARRIS CORPORATION HARRIS FARINON CANADA HARRIS STRATEX NETWORKS INC. HARRY MAJOR MACHINE amp TOOL HARSCO CORP HARSCO RAIL HARTING LIMITED HATCH COMPANY HAUTE ECOLE ARC INGENIERIE HAWERA PROBST GMBH HAWORTH INC. HAYES LEMMERZ HAZTEC-AQUAMEC HBL POWER SYSTEMS LIMITED HBS INTERNATIONAL HCL TECHNOLOGIES LTD HDR ENGINEERING HE JIAN TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. HEADWAY TECHNOLOGIES HEARNE SOFTWARE HEEREMA MARINE CONTRACTORS HEG LIMITED HEGENSCHEIDT MFD GMBH amp CO KG HEIDELBERG DIGITAL HEINEKEN HELE HELIX TECHNOLOGY CORP. HELIXIS INC HELLA ELECTRONICS CORP HELLA KGA HUECK amp CO. HELLA LIGHTING CORP HELLENIC TACHNOLOGIES LTD. HELLER MACHINE TOOLS LP HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HEMLOCK SEMICONDUCTOR CORP HENDRICKSON TRAILER SUSPENSION HENDRICKSON TRUCK SUSPENSION HENKEL CO. HENROB CORPORATION HENRY (A PETTER SUPPLY COMPANY) HENRY FILTERS, INC HERMAN MILLER INC HERNANDEZ ENGINEERING, INC HERO HONDA MOTORS LIMITED HEUNGIL INDUSTRIAL CO. HEWA BORA AIRWAYS HEWLETT PACKARD COMPANY HEWLETT PACKARD COMPAQ HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SERVICES HEWLETT PACKARD ESPANYOLA SL HEWLETT PACKARD GMBH HEWLETT PACKARD INDIGO LTD HEWLETT PACKARD INDUSTRIAL PRINTING LTD HEWLETT PACKARD LTD HEWLETT PACKARD QUICK CARD HEWLETT PACKARD SINGAPORE PTE LTD HEXAGON METROLOGY INC HIATACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES HICKS amp ASSOCIATES P. C. HIGH COMMISSION OF INDIA HIGH END ENGINEERING HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGIES INC. HIGH TECH COMPUTER, CORP. HIGH TECHONLOGY TRANSMISSION SYSTEMS HIGMAN HILLENBRAND INDUSTRIES HILLIARD CORP. HILL-ROM HILLS INDUSTRIES HILTI AKTIENGESELLSCHAFT HILTI INCORPORATED HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED HIPRO ELECTRONICS HIRT LEUCHTEN OHG HI-STAT MANUFACTURING CO, INC HITACHI HITACHI CHEMICALS (S) PTE LTD HITACHI COMPUTER PRODUCTS HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES HITACHI GSP SHENZHEN CO LTD, CHINA HITACHI PROCUREMENT SERVICE CO. LTD. HITEC LUXEMBOURG HI-TEK SERVICES, INC HJERTHOLM CONSULTING HL HART CONSULTING HOBBS ENGINEERING CORP HOCHSCHULE ESSLINGEN HODGES TRANSPORTATION HOFFCO COMET INDUSTRIES HOFINCONS INFOTECH amp INDUSTRIAL SERVICES HOLCIM BRASIL S. A. HOLLAND INNOVATIVE HOLLAND NEWAY HOLLISTER-STIER LABORATORIES LLC HOLOGIC DIRECT RADIOGRAPHY CORP HOLOGIC INC HOLOPHANE ACUITY BRANDS HOLOPHANE CORPORATION HOLSET ENGINEERING COMPANIES LTD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD. HONAM UNIVERSITY HONDA HONDA RampD CO. LTD. HONDA TRANSMISSION MFG OF AMERICA HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD HONEYWELL EGS HONEYWELL GARRETT HONEYWELL HI-SPEC SOLUTIONS HONEYWELL IMAGING AND MOBILITY HONEYWELL INC HONEYWELL INTERNATIONAL, INC HONEYWELL POWER SYSTEMS HONEYWELL SENSING amp CONTROL HONEYWELL SPA HONEYWELL SPOL. S. R.O. HONEYWELL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC HONEYWELL TECHNOLOGY SOLUTIONS LAB PVT. LTD HONEYWELL TURBO INDIA PVT LTD HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY HONG KONG PRODUCTIVITY COUNCIL HONG KONG UNIV. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE HORIZON AIRLINES HORTON INDUSTRIAL PRODUCTS INC HORTON, INC HOSLER RELIABILITY COUNSULTING HOSPIRA, INC. HOVAIR AUTOMOTIVE HOYA XPONENT HQ AFOTEC HQ MES HR TEXTRON HRL LABORATORIES, LLC HSB RELIABILITY TECHNOLOGIES HTC AMERICA HTC CORP HUAFAN UNIVERSITY HUAWEI TECHNOLOGY HUAWEI USA HUBBELL INC. HUBBELL POWER SYSTEMS HUF NORTH AMERICA HUGHES CHRISTENSEN HUGHES ELECTRONICS CORP HUGHES MISSILE HUGHES NETWORK SYSTEMS HULINKS INC. HUNT TECHNOLOGIES, INC HUNTSMAN CORPORATION HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEM LTD HUSQVARNA HUSSMANN CORPORATION HUTCHINSON SRL HUTCHINSON TECHNOLOGY INC HV TRANSMISSIONS LIMITED HVVI SEMICONDUCTORS, INC. HWE MINING PTY LTD HYDAC CORPORATION HYDRO ALUMINUM ADRIAN HYDRO RESOURCE SOLUTIONS HYDRO-AIRE, INC HYDROCHEM (S) PTE LTD HYDRO-QUEBEC HYFLUX LTD HYPERTHERM INC HYPOGUARD LTD HYRADIX INC. HYUNDAI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. HYUNDAI KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC HYUNDAI KIA MOTORS CA PROVING GROUNDS HYUNDAI KIA MOTORS CORPORATION HYUNDAI MOTOR CORPORATION HYUNDAI POWERTECH HYVA INDIA PVT LTD I. S.P GMBH INSTITUT FUER KRAFT-UND SCHMIERSTOFFPRUEFUNG I. S.S. CORPORATION IAI ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES IBERDROLA RENEWABLES IBIDEN CO. LTD. IBIDEN USA CORPORATION IBM CANADA LTD IBM CORPORATION IBM SINGAPORE PTE LTD IBS INC IBS INTERNATIONAL BUSINESS SUPPORT INC IBS JAPAN IC FRITH amp ASSOCIATES ICP DAS CO. LTD ICX TECHNOLOGIES INC. IDAHO NATIONAL ENGINEERING LABORATORY IDATECH IDC EDV GMBH IDEKO IDEV TECHNOLOGIES, INC IDEX CORPORATION IDEXX LABORATORIES, INC IDF IDOM IEEE IEPD IES IES SRL IFM EFECTOR, INC. IFM ELECTRONIC GMBH IFS DEFENCE IGARASHI MOTORS INDIA LTD IIT DELHI IITRI RESEARCH INSTITUTE IKERLAN IKS-NET SP. Z O. O. ILJIN BEARING ILJIN DIAMOND CO. LTD. ILX LIGHTWAVE IMA GROUP IMA SPA IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD. IMATION CORPORATION IMBERA ELECTRONICS OY IMERYS IMI IMI CORNELIUS INC IMI INDIA IMI R amp D CENTRE INDIA PVT LTD IMMERSION CANADA INC. IMMUCOR INC. IMP AEROSPACE IMP GROUP LIMITED IMPAC IMPACT TECHNOLOGIES LLC IMPCO TECHNOLOGIES INC IMPERIAL SUGAR IMPULSE DYNAMICS IMT - BUCHAREST IN VERITAS MEDICAL DIAGNOSTICS INA BEARINGS LIMITED INA KYSUCE A. S. INA MOTORENELEMENTE SCHAEFFLLER INA ROULEMENTS SA INA USA CORPORATION INACOM CORPORATION INAHARA CO LTD INALFA ROOF SYSTEMS BV INALFA ROOF SYSTEMS INC INDEC CONSULTING INDESIT COMPANY SPA INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD INDIAN AIR FORCE INDIAN HEAD DIV NAVAL SURFACE WARFARE INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAGPUR INDIAN OIL CORPORATION LTD INDIAN PETROCHEMICALS CORPORATION LTD INDIAN RARE EARTHS LIMITED INDIAN REGISTER OF SHIPPING INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION INDIAN STATISTICAL INSTITUTE INDICON CORPORATION INDIGO SYSTEMS CORPORATION INDRAMAT INDUCTOHEAT INC INDUS TEQSITE INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES INDUSTRIAL METAL PRODUCTS CORP INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORPORATION INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE INDUSTRIAS ROMI INDUSTRIAS UNICON, CA INDUSTRY AUTOMATION CONSULTANCY AND SERVICES INETEST RESOURCES PTE LTD INFINEON TECH (ASIA PACIFIC) PTE LTD INFINEON TECHNOLOGIES INFIN EON TECHNOLOGIES AG INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG INFINEON TECHNOLOGIES GMBH INFINERA INFINIA CORPORATION INFOCOM SYSTEMS AS INFOCUS RESEARCH INFODEV EDI INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA INFORMATION SOLUTION SYSTEMS SA DE CV INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. INFOTECH ENTERPRISES LIMITED INFYNIA CANADA INGENICO UK LTD. INGENIERIA LA CUMBRE S. A. INGENIERO MECANICO INGERSOLL CINETIC USA INGERSOLL CM SYSTEMS INGERSOLL RAND COMPANY INGERSOLL RAND INTERNATIONAL (INDIA) LTD INGRAM MICRO INC ININ GOB INLAND STEEL COMPANY INLAND STEEL INDUSTRIES INC INNOVATIVE FLUIDICS, INC INPAQ TECHNOLOGY CO.,LTD. INPHASE TECHNOLOGIES, INC. INPHI CORPORATION INS. TSTO OLOF GRANLUND OY INSIGHT CO INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS PTE LTD INSO INSTITUT FUER MASCHINENELEMENTE INSTITUT JOZEF STEFAN INSTITUTE FOR DEFENSE ANALYSES INSTITUTE FOR MATERIALS RESEARCH INSTITUTE FOR RESEARCH IN CONSTRUCTION INSTITUTE FOR SYSTEM STUDIES amp ANALYSIS INSTITUTE FUR MASCHINRNRLEMENTE INSTITUTE OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING INSTITUTE OF MACHINE COMPONENTS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS INSTITUTE OF QUALITY amp RELIABILITY INSTITUTE OF SOLID MECHANICS INSTITUTE OF TECHNOLOGY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SLIGO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TRALEE INSTITUTE TECHNOLOGY PETROLEUM PETRONAS INSTITUTE TECHNOLOGY SEPULUH NOPEMBER INSTITUTION OF ENGINEERS SINGAPORE INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENACAO INDUSTRIAL INSTITUTO DE LOGISTICA DA AERONAUTICA INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGTICAS E NUCLEARES INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE INSTITUTO ENG ENHARIA NUCLEAR INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS INSTITUTO NOKIA DE TECNOLOGIA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY INSTRUMENTACION CIENTIFICA Y T INSTRUMENTATION LABORATORY INSTYTUT LOTNICTWA INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH INTARSIA CORPORATION INTEGRA INTEGRAL CONCEPTS INC. INTEGRAL PERIPHERALS INC INTEGRATA AG INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC INTEGRATED MICROELECTRONICS INC INTEGRATED OPTICAL COMPONENTS INTEL (M) SDN BHD INTEL CORPORATION INTEL IRELAND INTEL TECHNOLOGY PHILIPPINES, INC. INTELBRAS S. A. INTELLIGENT ENERGY LTD INTELLISENSE CORPORATION INTELLISERV INTERCONNECT DEVICES INC INTERMAGNETICS GENERAL CORPORATION INTERMATIC INC INTERMATIC JUAREZ S DE RL DECV INTERMEC INTERMET COLUMBUS FOUNDRY INTERME T CORPORATION INTERMET STEVENSVILLE INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA LTDA INTERNATIONAL QUALITY ASSOCIATION INTERNATIONAL RECTIFIER CORP INTERNATIONAL RECTIFIER S. E ASIA PTE LTD INTERNATIONAL RISK CONSULTANTS PTY LTD INTERNATIONAL SCHOOLS SERVICES INTERNATIONAL TECHNEGROUP, INC INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE CORPORATION INTERNATIONAL TRUCKS INTER-ROLLER ENGINEERING LIMITED INTERTEK GROUP INTEVA PRODUCTS LLC INTRA CORP INTRACOM DEFENSE INTUITIVE SURGICAL, INC. INVACARE CORP INVENSYS INVENSYS APPLIANCE CONTROLS INVENSYS BUILDING SYSTEMS INVENSYS CONTROLS INVENSYS DEVELOPMENT CENTER INDIA INVENSYS SYSTEMS ITALIA S. P.A INVENTEC COMPANY INVENTEC MULTIMEDIA amp TELECOM CORPORATION INVENTIVE SOLUTIONS INVERSIONES RIOS INVETECH PTY LTD INVISION TECHNOLOGIES, INC. INVISTA (SINGAPORE) PTE LTD. INVIVO CORPORATION IOMEGA CORPORATION ION AMERICA ION AMERICA CHENNAI PVT LTD IOTA ENGINEERING IOWA STATE UNIVERSITY IPEN IPG PHOTONICS IPN - ESIQIE IPSEN INTERNATIONAL, INC. IR SECURITY amp SAFETY IREC IRIDIAN SPECTRAL TECHNOLOGIES LTD IRIDIUM SATELLITE LLC IRIS INTERNATIONAL, INC. IRIS TECHNOLOGIES IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED IRVING OIL CORPORATION IRVING OIL LIMITED ISAGEN ISAVIA ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD ISMANJ CORPORATION ISO TECHNOLOGY SDN BHD ISOTHERMAL SYSTEMS RESEARCH ISPAT INDUSTRIES LTD. ISPESL ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. ISRO ISRO SATELLITE CENTRE ISS INFORTEC MEXICO ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY ISVOR FIAT IT GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS ITC INTERNETWISE LTD ITC NORWAY AS ITER ORGANIZATION ITES CO, LTD ITF OPTICAL TECHNOLOGIES ITF TECHNOLOGIES OPTIQUES INC ITRI ELECTRONICS RESEARCH ITRON INC. ITRONIX CORPORATION ITS - FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY ITT AEROSPACE COMMUNICATIONS ITT CORPORATION ITT CORPORATION, SYSTEMS DIVISION ITT ELECTRONICS, FORCE PROTECTION SYSTEMS ITT FLYGT PERU S. A. ITT INDUSTRIES ITT INDUSTRIES, SPACE SYSTEMS ITT RESEARCH INSTITUTE ITW ARK-LES CORPORATION ITW BALANCE ENGINEERING ITW HEARTLAND IVECO SPA IVOCLAR VIVADENT, INC IWALK LLC J J FILTERS J. JUAN S. A. J2 CONSULTING J3S INC. JABIL CIRCUIT INC JABIL LUXEMBOURG MANUFACTURING S. A.R. L. JACKSON MSC JACOBS ENGINEERING JACOBS SVERDRUP JACOBS VEHICLE SYSTEMS JACOBSEN TEXTRON JAGUAR CARS LTD JAHCON PHYSICAL ASSET MANAGEMENT PL JAKEL, INC. JAMCO AMERICA, INC JAMCO CORPORATION JAPAN ELECTRIC METERS INSPECTION CORPORATION JAPAN PHILIPPINE NAMEPLATE JARLLYTEC CO. LTD JASONTECH, INC JATCO INC. JAZZ SEMICONDUCTOR, INC JBNTEC JBT AEROTECH FMC TECHNOLOGIES JCB INDIA LTD JCB MANUFACTURING LTD JDS UNIPHASE CORPORATION JDS UNIPHASE PTY LTD JDS UNIPHASE SINGAPORE PTE LTD JERVIS B WEBB CO JET PROPULSION LABORATORY JETWORX (SAFTECH) JGC PHILIPPINES, INC. JHP GMBH JILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY JK COMPUTERS INC JLG INDUSTRIES, INC JOHANN A. KRAUSE MASCHINENFABRIK GMBH JOHN CRANE VENEZUELA, CA JOHN DEERE amp CO. BRASIL SA JOHN DEERE amp COMPANY JOHN DEERE DUBUQUE WORKS JOHN DEERE ENGINE WORKS JOHN DEERE EQUIPMENT PRIVATE LIMITED JOHN DEERE FUNK JOHN DEERE INDIA PRIVATE LIMITED JOHN DEERE PEC WATERLOO JOHN DEERE POWER PRODUCTS JOHN DEERE SEEDING GROUP JOHN DEERE SOUTHEAST ENGINEERING CEN TER JOHN DEERE TURF CARE, INC JOHN DEERE WERKE MANNHEIM JOHN DEERE WORLD HEADQUARTERS JOHNS HOPKINS UNIVERSITY JOHNSON amp JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC. JOHNSON ELECTRIC JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD JOHNSON ELECTRIC INTERNATIONAL LIMITED JOINT NATIONAL INTEGRATION CENTER JOONGBU UNIVERSITY JOSLYN CLARK CONTROLS, LLC JOZEF STEFAN INSTITUTE JPL JSD INFORMATION SERVICES JT CONSULTANTS JTEKT AUTOMOTIVE JTEKT CORPORATION JUBAIL UNITED PETROCHEMICAL COMPANY JUCA INC JUNIPER NETWORKS INC JURONG SHIPYARD JV JAMES amp ASSOCIATES JW FREOHLICH (U. K.) LIMITED JYVASKYLA POLYTECHNIC JYVASKYLA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE K. K. WAGH INSTITUTE OF ENGINEERING EDUCATION amp RESEARCH K. A.SCHMERSAL GMBH K. S.RANGASAMY COLLEGE OF TECHNOLOGY K. U. LEUVEN KAISER ALUMINUM KAIZEN INSTRUMENTS KAMAN AEROSPACE CORPORATION KAMAN CORPORATION KAMAN DAYRON CORP KANGNUNG UNIVERSITY KANORIA PLASCHEM LIMITED KANSAS STATE UNIVERSITY KAPAR ENERGY VENTURES SDN BHD KAPIDANI SH. P.K KAPL, INC. KARBON KINETICS LTD KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY KASHANA CONSTRUCTION KASPER MACHINE CO. KATCON KATECH KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT LIEVEN KAUFMANN S. A. KAUL ASSOCIATES KAVLICO CORPORATION KAWASAKI ROBOTICS KAZ (FAR EAST) LTD. KBI-KYKLOS BEARING INTERNATIONAL INC KBR ASIA PACIFIC PTY LTD KCI USA INC KEARFOTT CORPORATION KEFICO CORP. KEIPER GMBH KEITHLEY INSTRUMENTS INC KELLER LUFTTECHNIK GMBH KELSEY HAYES KEMET CORPORATION KENNECOTT UTAH COPPER KENRICO LTD KENWOOD DATA SYSTEMS KENWORTH TRUCK COMPANY KEPCO KEPPEL ENGINEERING PTE LTD KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY KERNKRAFTWERK GOESGEN KERN-LIEBERS KERN-LIEBERS GMBH KESZO KEY SAFETY INC. KEY TECHNO CO. LTD. KHONKEAN UNIVERSITY KIDDE AEROSPACE KIDDE PRODUCTS KIDDE-FENWAL INC KIHO MILITARY ACQUISTION CONSULTING INC KIHOMAC, INC. KIMBALL ELECTRONICS KIMBALL ELECTRONICS POLAND KIMBERLY-CLARK KINETIC CONCEPTS, INC. KING ABDULAZIZ UNIVERSITY KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM amp MINERALS KING SAUD UNIVERSITY KINGFISHER AIRLINES KINGSBURY CORP KINGSPAN ENVIRONMENTAL LTD KINGSTON KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD KLA-TENCOR CORPORATION KLEP CORPORATION KLIA CONSULTANCY SERVICES SDN. BHD. KLIX SPA KLM CONTROLLERS AUTOMATION SPL KLM ROYAL DUTCH AIRLINES KLBER LUBRICATION KG KNORR-BREMSE KNORR-BREMSE GMBH KNOWLES ELECTRONICS KODAK KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS KOEBERLEIN GMBH KOHLER COMPANY KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOMATSU KOMATSU ASIA amp PACIFIC PTE LTD KOMATSU MINING SYS. CHILE S. A. KOMATSU MINING SYSTEMS INC KONARKA TECHNOLOGIES INC KONE CORPORATION KONE ELEVATOR INDIA PVT LTD KONE ELEVATORS CO. LTD. KONE INDUSTRIAL OY KONE INDUSTRIAL S. P.A KONE OYJ KONECRANES KONGJU NATIONAL UNIVERSITY KONGSBERG AUTOMOTIVE AB KOPPY CORPORATION KOREA AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE KOREA ALLOY TECHNOLOGY KOREA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY INSTITUTE KOREA CIRCUIT KOREA DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CORP. KOREA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE KOREA ENERGY MANAGEMENT CORPORATION KOREA GAS SAFETY COMPANY KOREA HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE KOREA INSTITUTE OF CERAMIC ENG. amp TECH KOREA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY KOREA INSTITUTE OF LIGHTING TECHNOLOGY KOREA INSTITUTE OF MACHINERY amp MATERIALS KOREA MARINE EQUIPMENTS RESEARCH INSTITUTE KOREA NATIONAL OPEN UNIVERSITY KOREA PHOTONICS TECHNOLOGY INSTITUTE KOREA PLANT SERVICE amp ENGINEERING KOREA POWER ENGINEERING COMPANY INC. KOREA RAILROAD KOREA RAILROAD RESEARCH INSTITUTE KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY KOREA SPORT SCIENCE INSTITUTE KOREA TESTING amp RESEARCH INSTITUTE KOREA TESTING LABORATORY KOREA WHEEL CORPORATION KOREAN ELECTRICAL TESTING INSTITUTE KORRY ELECTRONICS KORTS, INC KPMG INTERNATIONAL KRAMER AIR TOOL KRUPP HOESCH AUTOMOTIVE OF AMERICA KSL ENERGIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED KUKA AUTOMATION ROBOTICS KULICKE amp SOFFA INDUSTRIES INC KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KUMTOR MINING LIMITED KURARAY ASIA PACIFIC PTE LTD KUWAIT NATIONAL PETROLEUM COMPANY KUWAIT OIL COMPANY KWM CONSULTING KYOCERA CORPORATION KYOCERA WIRELESS CORP KYONGBONG TECHNOLOGY CO. LTD. KYUNGDONG BOILER KYUNGHEE UNIVERSITY KYUNGNAM UNIVERSITY KYUNGSUNG UNIVERSITY LampT EMSYS LIMITED LampT KOMATSU LIMITED LampTE ENGINEERING SOLUTIONS L-3 CINCINNATI ELECTRONICS L-3 COMMUNICATIONS L-3 COMMUNICATIONS OCEAN SYSTEMS L-3 COMMUNICATIONS TITAN CORPORATION L-3 SERVICES GROUP L-3 VERTEX AEROSPACE LAB126 LABONE SINGAPORE PTE LTD. LABORATRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL LAGUNA CARPARTS MFG. INC. LAI MAINTENANCE SYSTEMS, INC. LAKE MICHIGAN COLLEGE LAKEWOOD ENGINEERING amp MANUFACTURING CO LAKSHMI MACHINE WORKS LTD LAM RESEARCH CORPORATION LAMB TECHNICON CORPORATION LAMBDA CONSULTING LANCASTER LABORATORIES LANCER CORP LAND ENGINEERING LAND TRANSPORT AUTHORITY LANDIS GARDNER LANDIS LUND LANDISGYR GROUP LANZHOU INSTITUTE OF PHYSICS LAP ROSS ENGINEERING LIMITED LAPIZ TECHNICAL SERVICES LAPP LIMITED LAPPLE LAP-ROSS ENGINEERING LIMITED LARSCOM INCORPORATED LARSEN amp TOUBRO INFOTECH LIMITED LARSEN amp TOUBRO LIMITED LARSEN OIL amp GAS LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED LASERCOMM, INC LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY LAWRENCE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY LAWRENCE TECHNOLOGIES LE MONDE EN TIQUE LEAR AUTOMOTIVE SPAIN LEAR CORPORATION LEAR TECHNOLOGIES LEATHERMAN TOOL LEBENTECH INNOVATIVE SOLUTIONS INC. LEBOLD VAKUUM GMBH LEE TECHNOLOGIES LEEDS INTERNATIONAL LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY LEES LAB S. A. DE C. V. LEGERITY SDN BHD LEICA BIOSYSTEMS MELBOURNE PTY LTD LEICA MICROSYSTEMS LEISTER PROCESS TECHNOLOGIES LENNOX INTERNATIONAL INC LENOVO LEONI CABLE LEQUIP LESCO DESIGN amp MANUFACTURING COMPANY, INC LETNAN INDUSTRIES INC LEUPOLD amp STEVENS INC LEVERAGE POINT LEXMARK INTERNATIONAL INC LEYBOLD VACUUM GMBH LEYBOLD VACUUM PRODUCTS, INC LFK GMBH LG CABLE amp MACHINERY LTD LG CHEMICAL LTD LG ELECTRONICS INC LG INDUSTRIAL SYSTEMS LG INNOTEK LGS BELL LABS INNOVATIONS LIAN HONG TECHNOLOGY CORP. LIBERIA SCIENTIFICA 39A. E.I. O.U.39 LIBERTY SPRINGS LIEBERT CORPORATION LIEBHERR LIEBHERR AEROSPACE GMBH LIEBHERR AEROSPACE LINDENBERG GMBH LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE LIEBHERR GEAR TECHNOLOGY CO. LIEBHERR MACHINES LIEBHERR WERK BISCHOFSHOFEN GMBH LIFE CYCLE ENGINEERING LIFE FITNESS CORPORATION LIFE TECHNOLOGIES LIFEMED INDUSTRIAL LIFEMODELER, INC LIFESCAN INC LIFESCAN SCOTLAND LTD LIGHT SOURCES INC LIGHTWAVE MICROSYSTEMS LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM LINAMAR LINDE CANADA LTD LINDE GROUP LINDE KAELTETECHNIK GMBH LINEAR TECHNOLOGY CORP. LINVATEC CORPORATION LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE LITENS AUTOMOTIVE LITE-ON LITTELFUSE KK LITTELFUSE, INC LITTLE SWAN LITTON INDUSTRIES, INC LITTON INTEGRATED SYSTEMS LITTON LASER SYSTEMS LIUHEQING (KUNSHAN) CO. LTD. LLOYD ASSOCIATES CORPORATION LLOYDS ELECTRICAL amp ENGINEERING LTD LLOYD39S REGISTER LM GLASFIBER LM GLASFIBER AS LM GLASFIBER RampD (INDIA) PVT. LTD. LMC (SINGAPORE) PTE LTD LOCAR TRANSPORTES TECNICOS E GUINDASTES LTDA LOCKHEED MARTIN CORPORATION LOCKHEED MARTIN MISSILE amp SPACE LOCKHEED MARTIN SHARED SERVICES LOCKHEED MARTIN SPACE OPERATIONS LOCKHEED MARTIN TACTICAL SYSTEMS LOCTITE CORP LODESTAR INSTITUTE LOG. SEC CORPORATION LOGICSOFT EUROPE BV LOGIMATIC ENGINEERING AS LOGISTIK SYSTEM SERVICE GMBH LOGITRADE LOGIWAY GMBH LOJACK CORPORATION LONG MFG LORAD LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY LOT POLISH AIRLINES S. A. LOUGHBOROUGH UNIVERSITY LOUIS PERRY amp ASSOCIATES, INC. LOYTEC ELECTRONICS GMBH LRE SNR ROULEMENTS LSI LOGIC CORPORATION LSI LOGIC STORAGE SYSTEMS LSW MASCHINENFABRIK GMBH LTK ENGINEERING SERVICES LUBRIQUIP INC LUCAS BODY SYS NORTH AMERICA LUCAS INDIAN SERVICE LIMITED LUCAS TVS LIMITED LUCAS VARITY AUTOMOTIVE LUCENT TECHNOLOGIES INC LUCENT TECHNOLOGIES VENEZUELA S A LUFTHANSA TECHNIK AG LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LUMILEDS LIGHTING (M) SDN BHD LUMILEDS LIGHTING US LLC LUMINEX CORP. LUMINUS DEVICES, INC. LYME COMPUTER SYSTE MS, INC LYONDELL EQUISTAR CHEMICALS, LP LYONDELL CHEMICAL CO. MampM CONSULTING MampM PRECISION SYSTEMS CORP M. J. SCHIFF amp ASSOCIATES, INC. MA - COM INC MW ZANDER-D. I.B. FM GMBH MABE MABE CANADA INC MAC CONTROL ENGINEERING COMPANY LIMITED MACK TRUCKS, INC. MACKIE DESIGNS INC MACLEAN FOGG COMPANY MADRAS FERTILIZERS LTD MADRAS INSTITUTE OF TECHNOLOGY MAERSK DATA DEFENCE MAFELEC MAGIC CONTROL TECHNOLOGY CORPORATION MAGMA NUSANTARA LTD MAGNA CLOSURES - KTM LOCKS MAGNA POWERTRAIN MAGNEMOTION INC. MAGNETEK INC MAGNETI MARELLI MAHINDRA amp MAHINDRA LIMITED MAHINDRA INTERNATIONAL LIMITED MAHINDRA NAVISTAR AUTOMOTIVES LIMITED MAHLE GROUP MAHLE TECHNOLOGY INC MAHR FEDERAL INC MAINTECH AS MAINTENANCE CONTROL SYSTEMS LTD. MAINTENANCE ENGINEERING AGENCY - AUSTRALIA MAK CONTROLS MAKO ELEKTRIK MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA LNG SDN BHD MALAYSIAN ARMY HEADQUARTERS MALAYSIAN MINISTRY OF DEFENCE MALLINCKRODT INC MALLINCKRODT INSTITUTE OF RADIOLOGY MALLIUS DESIGN MAM COLLEGE OF ENGINEERING MAN NUTZFAHRZEUGE AG MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLSCHAFT MANAGEMENT RESOURCES GROUP INC MANDO MACHINERY CORPORATION MANGALORE CHEM. amp FERT. LTD. MANGALORE REFINERY amp PETROCHEMICALS LTD MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANITOBA HYDRO MANITOU BF S. A. MANITOWOC CORP. MANITOWOC CRANES, INC. MANITOWOC ICE, INC MANNHUMMEL MANNESMANN SACHS MANTECH MAPLE CHASE COMPANY MAPOWER ELECTRONICS CO. LTD MARATHON ELECTRIC INDIA LIMITED MARCH NETWORKS MARCONI COMMUNICATIONS MARINA MILITARE - ITALIAN NAVY MARINE TECHNICAL COLLEGE JAPAN MARINHA DO BRASIL MARK IV AUTOMOTIVE MARKAS TENTERA DARAT MARPOSS CORP MARS ELECTRONICS INTERNATIONAL MARSHALL AEROSPACE MARSHALL ELECTRIC CORPORATION MARTEC LTD MARTIN PROFESSIONALS AS MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED MARUTI UDYOG LTD. MARVIN WINDOWS AND DOORS MASCHINENFABRIK GEHRING GMBH amp CO MASCO MACHINE INC MASER ENGINEERING MASERATI NORTH AMERICA INC MASIMO CORPORATION MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY MASTER PNEUMATIC - DETROIT, INC. MATERIALS RESEARCH LABORATORIES MATRIKON PTY LTD MATSUSHITA AVIONICS SYSTEMS CORPORATION MATSUSHITA ELECT WORKS RampD LAB MATSUSHITA ELECTRIC MOTOR MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAXION INTERNATIONAL MOTORES MAXTOR CORP MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE LTD MAXWELL TECHNOLOGIES INC MAYER, BROWN, ROWE amp MAW LLP MAYFRAN INTERNATIONAL MAYTAG ADMIRAL PRODUCTS MAYTAG APPLIANCES MAYTAG CORPORATION MAYTAG HOOVER MBDA MISSILE SYSTEMS MBDA UK LIMITED MC AIRCRAFT MANAGEMENT MCBRIDE AND ASSOCIATES MCDATA CORPORATION MCGILL ENTERPRISE MCI MANAGEMENT CONCEPTS GMBH MCKESSON AUTOMATION MCKINSEY AND COMPANY MCLAREN PERFORMANCE TECHNOLOGIES INC. MCLEAN THERMAL MCM CORP MCNEIL PPC INC MCP MANAGEMENT CONSULTANTS LTD MCPC MCQUAY INTERNATIONAL MCSI MEAD JOHNSON MEASUREMENT ANALYSIS CORP MEASUREM ENT TECHNOLOGY LTD MECON LIMITED MECTRON EIC LTDA MEDALLION INSTRUMENTATION SYSTEMS MED-ENG SYSTEMS MEDER ELECTRONIC AG MEDER ELECTRONIC INC. MEDICAL EQUIPMENT DEVELOPMENT INC MEDI-JECT CORPORATION MEDRAD INC MEDS TECHNOLOGIES PTE LTD MEDTRONIC INC. MEDTRONIC MICROELECTRONICS CENTER MEDTRONIC MINIMED MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL MEGASOFT GMBH MEGGITT DEFENCE SYSTEMS MEGGITT SAFETY SYSTEMS INC MEI GROUP MEI TECHNOLOGIES INC MEIBAN GROUP LTD MEIBAN PLASTICS PTE LTD MELEXIS MELROE COMPANY MERCEDES - AMG GMBH MERCEDES-BENZ DO BRAZIL MERCER ENGINEERING RESEARCH CENTER MERCK amp CO INC MERCK SHARP amp DOHME DE MEXICO SA DE CV MERCURY COMPUTER SYSTEMS INC MERCURY MARINE MERIDIAN AUTOMOTIVE SYSTEMS, INC MERIDIAN ENERGY MERIDIUM INC MERILAB, INC MERIX CORPORATION MESCO STEEL LTD METAL CONTAINER CORP METALDYNE CORPORATION METFORM, LLC METHODE ELECTRONICS, INC METI CORP METRO - CIA DO METROP. DE SP METROHM SIAM LTD METSO MEW RampD LAB MI TECHNOLOGY GROUP MIASOLE MIC ELECTRONICS LIMITED MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY MICO - BOSCH MICRO CONTROLLER PROS CORP MICRO MOTION INC MICRO OPTICAL DEVICES MICRO PHOTONIX INTEGRATION CORP MICRO PRECISION TEXTRON MICRO SYSTEMS ENGINEERING, INC. MICROAGE FRONTIER TECHNOLOGY MICROAIRE MICROBIOLOGY INSITTUTE MICROE SYSTEMS MICROEMISSIVE DISPLAYS LTD MICRON ELECTRONICS MICRON TECHNOLOGY INC MICRONAS GMBH MICRONIC LASER SYSTEMS MICROPHOTONIX INTEGRATION CORP MICROPOLIS, INC. MICROSOFT CORPORATION MICRO-STAR INTERNATIONAL CO. LTD MICROTEC MICROTEC GMBH MICROTECNICA SRL - TORINO MICROTRACK MICROVISION MICROWAVE DATA SYSTEMS INC MIDBROOK INC MIDDLE EAST OIL REFINERY MIDDLESEX GROUP LTD. MIDEA (GUANGDONG) CO, LIMITED MIDLAND BRAKE MIDLAND SOLUTIONS GROUP MIDOM COMPANY MID-SOUTH PRODUCTS ENGINEERING, INC MIDWAY GAMES, INC MIDWEST AIRLINES MIDWEST PLASTIC COMPONENTS MIER COMUNICACIONES MIGHTY RIVER POWER LTD. MILITARY COLLEGE OF ELECTRONICS amp MECHANICAL ENGINEERING MILLENNIUM COMPUTER PRODUCTS MILLER ELECTRIC MFG CO MILLIPORE CORP MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION MILWAUKEE SCHOOL OF ENGINEERING MIMOS BERHAD MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN BHD MINARA RESOURCES MINDA CORPORATION LTD MINDA HUF LIMITED MINDEF SINGAPORE MINDSPEED TECHNOLOGIES MINEBEA CO, LTD MINERA ANTAMINA S. A. MINERA ESCONDIDA LTDA MINERA LOS PELAMBRES MINERA SAN CRISTOBAN SA MINERA SPENCE SA MINERA YANACOCHA SRL MINERA ZALDIVAR MINERACAO E METALICOS SA MINERACAO RIO DO NORTE SA MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MING-HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MINI CIRCUITS TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN BHD MINISTERIE VAN DEFENCE MINISTRY OF DEFENCE MINISTRY OF EDUCATION amp RESEARCH MINITAB INC MINNESOTA RUBBER MINNIFIELD ENTERPRIZE INC MIRC ELECTRONICS LTD MISC BERHAD MISSION RESEARCH CORPORATION MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY MISSOURI SOUTHERN STATE UNIVERSITY MISSOURI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MITAC COMPUTER (SHUNDE) LT D MITAC INTERNATIONAL CORPORATION MITHABHI LAMPS PVT LTD MITRE MITSUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT AMERICA MITSUBISHI CONSUMER ELECTRONICS INC MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MITSUBISHI MOTORS AUSTRALIA LTD MITSUBISHI POWER SYSTEMS MJSampA MKS ASTEX PRODUCTS MKS INSTRUMENTS, INC MOBILE OIL MOBILE STORAGE TECHNOLOGY MOBILE TECHNOLOGY CO MODINE EUROPE MODINE MANUFACTURING COMPANY MODULAR MINING SYSTEMS MODUSPEC AUSTRALIA MOEN, INC MOLECULAR OPTOELECTRONICS CORP MOLEX MOLEX FIBER OPTICS MOLON MOTOR amp COIL CORP. MONASH UNIVERSITY MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS MONROE MONSANTO MOOG AIRCRAFT GROUP MOOG INC MOONSOFT OY MORI ASSOCIATES INC MORRELL INC MORRISON HERSHFIELD LTD MORSETEC EUROPE SPA MOSELEY ASSOCIATES MOSER BAER INDIA LIMITED MOSERBAER PHOTOVOLTAIC LIMITED MOTIONEERING MOTIVA ENTERPRISES MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA MOTOR COACH INDUSTRIES MOTOROLA MOTOROLA DE MEXICO S. A. MOTOROLA ELECTRONICS MOTOROLA EUROPEAN CELLULAR MOTOROLA GMBH MOTOROLA MALAYSI A SDN BBD MOTT MACDONALD MOVENTAS WIND MPC PRODUCTS CORPORATION MRS LOGISTICA SA MRSENGINE SYSTEM DYNAMICS MSCI MSYSTEMS LTD. MTA INC MTBEPOLYPROPYLENE MALAYSIA SDN BHD MTC TECHNOLOGIES MTELLIGENCE CORPORATION MTM SRL MTR CORPORATION MTR CORPORATION LTD MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH MUBEA FAHRWERKSFEDERN GMBH MUBEA INC. MUELLES Y BALLESTAS MUKESH PATEL SCHOOL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT amp ENGINEERING MULTEK MULTEK HONG KONG LTD MULTIBRAS WHIRLPOOL MULTIBRS S. A ELETRODOMSTICO MULTI-CONTACT AG MULTILINK INC MULTILINK TECHNOLOGY CORP. MULTION CONSULTING, SA DE CV MUNIZ ENGINEERING INC MURATA MANUFACTURING CO. LTD. MURATA POWER SOLUTIONS MURRIN MURRIN OPERATIONS MUSCO SPORTS LIGHTING LLC MWM INTERNATIONAL MYERS CONSULTING MYRIAD GENETICS INC N2 IMAGING SYSTEMS NACAM NORTH AMERICA NACCO MATERIALS HANDLING BV NACCO MATERIALS HANDLING GROUP INC NACHI MACHINING TECHNOLOGY CO INC NADEPNI NAGANO SCIENCE CO.,LTD. NAGEL PRECISION INC NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS amp ASTRONAUTICS NANOCO TECHNOLOGIES LTD NANOPLUS GMBH NANOSONICS LIMITED NANOVATION TECHNOLOGIES NANSEN S. A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY NAPOLEON ENGINEERING SERVICES NASA NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER NASA ITT SYSTEMS DIVISION NASA JOHNSON SPACE CENTER NASA JPL NASA LANGLEY RESEARCH CENTER NASA MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER NASA SHARED SERVICES CENTER NASCENCE (HK) CO, LTD NASH LABORATORIES, INC NASPO-NOWRA NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS NATIONAL ALUMINIUM COMPANY NATIONAL CHANGHUA UNIVERSITY OF EDUCATION NATIONAL CHENG-KUNG UNIVERSITY NATIONAL CHIAYI UNIVERSITY NATIONAL DEFENSE HEADQUARTERS NATIONAL ENGINEERING amp SCIENTIFIC COMMISSION NATIONAL FUSION RESEARCH INSTITUTE NATIONAL GRID NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY - KARNATAKA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY - WARANGAL NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION NATIONAL POWER TRAINING INTITUTE NATIONAL REMOTE SENSING AGRENCY NATIONAL RESEARCH COU NCIL OF CANADA NATIONAL SampT CENTER FOR DISASTER REDUCTION NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION NATIONAL SPACE ORGANIZATION NATIONAL STARCH AND CHEMICAL TRADING LTD. NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY NATIONAL TECHNICAL SYSTEMS NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE NATIONAL WEATHER SERVICE NATIONAL YUNLIN UNIVERSITY OF SCIENCE amp TECHNOLOGY NAVAL AIR DEPOT NAVAL AIR DEPOT NORTH ISLAND NAVAL AIR WARFARE CENTER NAVAL AIR WARFARE CENTER AIRCRAFT DIV NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE NAVAL AVIATION DEPOT NAVAL PHYSICAL AND OCEANOGRAPHIC LABORATORY NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL NAVAL SCIENCE amp TECHNOLOGICAL LABORATORY NAVAL SEA LOGISTICS CENTER NAVAL SURFACE WARFARE CENTER NAVAL UNDERSEA WARFARE CENTER NAVAL UNDERSEA WARFARE CENTER NEWPORT NAVANTIA, S. A. NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION NAWCAD NAWCWD NAWCWPNS NBC UNIVERSAL NCI INFORMATION SYSTEMS NCR CORPORATION NCS COMMUNICATIONS ENGINEERING PTE LTD NEC AUSTRALIA NEC CORP NEDERLANDSE PHILIPS BEDRIJVEN NEI BEARINGS LIMITED NEKTAR INCNOVARTIS NEKTAR THERAPEUTICS NELLCOR PURITAN BENNETT INC NEOKINETICS INC NEOPHOTONICS CORPORATION NESCOM NESTLE NETCOM INC NETWORK APPLIANCE INC NET WORK ELEMENTS NETWORK PHOTONICS NEURON BIOMED PVT LIMITED NEVADA AUTOMOTIVE TEST CENTER NEW FOCUS NEW HOLLAND NEW HOLLAND BELGIUM N. V. NEW HOLLAND TRACTORS INDIA PVT LTD NEW PENN MOTOR EXPRESS, INC. NEW YORK CITY TRANSIT AUTHORITY NEW YORK POWER AUTHORITY NEW ZEALAND DEFENCE FORCE NEWAY ANCHORLOK INTERNATIONAL NEWBRIDGE NETWORKS CORPORATION NEWPORT CORPORATION NEWPORT INSTRUMENTS INC. NEX ROBOTICS NEXCOM INTERNATIONAL CO. LTD. NEXNET WIRELESS INC NEXPRESS DIGITAL LLC NEXTEER AUTOMOTIVE NEXTNET WIRELESS INC NEXTREME THERMAL SOLUTIONS NEXTRND, LLC NEXUS TECHNOLOGIES INC NICHIA AMERICA CORPORATION NICHIA CORPORATION NICOLAS CORREA S. A. NIDEC CORPORATION NIELSEN COMPANY NIHON DENKEI CO. LTD. NIPPON GREASE CO. LTD. NISOURCE GAS TRANSMISSION amp STORAGE NITRONEX CORPORATION NITTO DENKO CORP NIVELCO NKLGARY SAFE COMPANY NLIGHT PHOTONICS CORPORATION NMB TECHNOLOGIES CORPORATION NMR NMT MEDICAL NOBEL BIOCARE NOKIA CORPORATION NOKIA DANMARK NOKIA DISPLAY PRODUCTS NOKIA INDIA PRIVATE LIMITED NOKIA JAPAN CO LTD NOKIA MOBILE PHONES NOKIA OYJ NOKIA PRODUCTS LIMITED NOKIA RESEARCH CENTER NOKIA SIEMENS NETWORKS NOKIA SOURCING NOKIA TELECOMMUNICATIONS NOKIA UK LTD NOKIA WIRELESS BUS COMM NOMURA SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED NORCAN RELIABILITY ENGINEERING NORDAX FINANS AB NORD-MICRO AG NORDSON CORPORATION NORGREN AUTOMOTIVE NORKADIS NORMADOC NORMETRO NORSK HYDRO ASA NORSK HYDRO CORPORATE RESEARCH CENTRE NORTEL NETWORKS NORTH AMERICAN DRAGER NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY NORTH STAR BLUESCOPE STEEL NORTH STAR SCIENTIFIC CORPORATION NORTHEAST OHIO REGIONAL SEWER DISTRICT NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY NORTHERN TELECOM INC NORTHROP GRUMMAN CANADA CORP NORTHROP GRUMMAN CORPORATION NORTHUMBRIAN WATER GROUP NORTHWEST ERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NOTHELFER UK LTD NOVA CHEMICALS INC NOVA TECHNOLOGY CORP. NOVALUX, INC NOVARE SERVICES NOVATECH PROCESS SOLUTIONS, LLC. NOVATEL GPS INC. NOVEL NOVO NORDISK AS NOVOCELL INC. NOVOSTE CORPORATION NPTEST NRB BEARINGS LTD. NRC BIOTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE NSB PERSONTOG TEKNIKK UTVIKLING NSG TECHNOLOGY, INC. NSK CORPORATION NSWC NSWC CORONA DIVISION NSWC CRANE NSWC PANAMA CITY DIVISION NSWCDD NTE S. A. NTPC LIMITED NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD NUCLEAR REGULATORY COMMISSION NUCLEAR SAFETY SOLUTIONS NUERA COMMUNICATIONS INC NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO NUMATICS ACTUATOR GROUP NUON ENERGY NUON NV NUVENTIX NVIDIA CORPORATION NWAS NXP SEMICONDUCTORS CABUYAO NXP SEMICONDUCTORS GERMANY GMBH NXP SEMICONDUCTORS INC. NXP SEMICONDUCTORS PHILIPPINES, INC NYMA INC NYSTEC NYU COLLEGE OF DENTISTRY NYW YORK UNIVERSITY OAK FREQUENCY CONTROLS INC OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY OBR BOSMAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. OCCIDENTAL OIL AND GAS OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCE NORTH AMERICA OCE TECHNOLOGIES BV OCEAN DESIGN INC OCP INC OCULAR, INC. ODELO AUTOMOTIVE SIGNAL LIGHTS ODESA BILISIM TEKNOLOJILERI LTD STI ODL, INC ODYSSEY SYSTEMS OEC MEDICAL SYSTEMS OERLIKON OFFSHORE DESIGN LTD. OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD. OILFIELD PROJECT DEVELOPMENT CO OLIVETTI SPA OLYMPUS AMERICA, INC OMAN POLYPROPYLENE LLC OMEGA AUTOMATION, INC OMRON OMRON AUTOMOTIVE OMRON BITRON A. C. SRL OMYA ARIZONA INC ON COMMAND CORP ON SEMICONDUCTOR ONCOTHERM KFT ONECHIP PHOTONICS INC. ONTARIO POWER GENERATION OPERATIONAL CONCEPTS OPLINK COMMUNICATIONS, INC OPNEXT OPNEXT JAPAN OPS A LA CARTE LLC OPTEK TECHNOLOGY INC OPTEOR OPTHOS OPTICAL COATING LABORATORY INC OPTICAL COMMUNICATION PRODUCTS, INC. OPTICAL SWITCH CORPORATION OPTILLION AB OPTIM 4D ENGINEERING amp RESEARCH S. L. OPTIM ASSOCIATES, INC OPTION OPTIUM AUSTRALIA PTY LTD OPTIUM CORPORATION OPTO POWER CORPORATION OPTO TECH CORP. OPTREX OPTREX EUROPE GMBH OPTUS PTY LTD. ORACLE AMERICA, INC ORBITAL SCIENCES CORPORATION ORBOTECH LTD ORIENT FANS ORIENTAL AND MOTOLITE CORPORATION ORS BEARINGS - ORTADOGU RULMAN SANAYI A. S. ORTEL - A DIVISION OF EMCORE CORPORATION ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS OSD OSHKOSH TRUCK OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS OSRAM SYLVANIA INC O39SULLIVAN CONSULTING OTICON AS OTIS ELEVATOR COMPANY OTODYNAMICS LTD OTOLOGICS, LLC OTTERBEIN COLLEGE OUTBOARD MARINE CORP. OVERHEAD DOOR CORPORATION OXBOW MACHINE PRODUCTION PampH MINING EQUIPMENT P. A.M. TRANSPORT, INC. PACCAR INC PACCAR TECHNICAL CENTER PACE MICRO TECHNOLOGY PACESETTER INC PACIFIC BEARING COMPANY PACIFIC COMPUTER SUPPLY PACIFIC CONSOLIDATED INDUSTRIES LP PACIFIC GAS amp ELECTRIC PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY PACIFICORP PACIRA PHARMACEUTICALS, INC. PAITON ENERGY PT PALM COMPUTING DIVISION PALM INC. PAN AMERICAN ENERGY PAN ASIA TECHNICAL AUTOMOTIVE CENTER PAN TERRA PTE LTD PANALYTICAL B. V. PANASONIC PANASONIC ASIA PACIFIC PTE LTD PANASONIC AVIONICS CORP PANASONIC SEMICONDUCTOR ASIA PTE LTD PANDUIT CORP PANTREE CO. PAR TECHNOLOGIES LLC PARACER, INC PARAGON PRODUCTS PARATA SYSTEMS, LLC PARI ROBOTICS INC. PARKER AEROSPACE PARKER CORPORATION PARKER HANNIFIN CORPORATION PARKER HYDRAULIC SYSTEMS PARKHI ASSOCIATES PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO PARSONS CORP PARSONS TRANSPORTATION GROUP PARTICLE MEASURING SYSTEMS INC PARTICULAR PARUL INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY PARVIN ENGINEERING PASLODE PATHWAY MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. PATRIA AVIATION OY PBMR SOUTH AFRICA PBR AUTOMOTIVE PC SERVICE GMBH PCC OLOFSSON CORP PCG INC. PCI LIMITED PC-WARE INFORMATION TECHNOLOGIES AG PC-WARE INFORMATION TECHNOLOGIES BV PDQ MANUFACTURING INC PDVSA - PETROLEOS DE VENEZUELA, S. A. PEAK INDUSTRIES INC. PEARSON PACKAGING PEGUFORM BOHEMIA K. S. PEKING UNIVERSITY PELIKON LTD PELLA CORPORATION PENANG SKILLS DEVELOPMENT CENTRE PENDERBROOK ASSOCIATES PENN STATE ELECTRO-OPTICS CENTER PENN STATE UNIVERSITY PENNAR INDIA LTD PENNSYLVANIA COLLEGE OF TECHNOLOGY PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY PENTACOM GMBH PENTAIR INC. PENTAIR POOL PRODUCTS PEPPERL amp FUCHS GMBH PEPPERL amp FUCHS INC PEQUIVEN SA PERCEPT TECHNOLOGY PERFECT ENGINEERS PERIPHERAL COMPUTER SUPPORT PERKIN ELMER OPTOELECTRONICS PERRIGO CO PERTAMINA PERTO SA PESSOAL PETROBRAS (PETROLEO BRASILEIRO SA) PETROBRAS AMERICA, INC PETROBRAS BOLIVIA REFINACION S A PETROBRAS COLOMBIA LTD PETROBRAS ENERGIA SA PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY PETRO-CHINA PETROLERA LF COMPANY SRL PETROLEUM GEO-SERVICES PETROLIAM NASIONAL BERHAD PETRONAS PETRONAS AMMONIA SDN BHD PETRONAS GAS BERHAD PETRONAS METHANOL (LABUAN) SDN BHD PETRONAS PENAPISAN (MELAKA) SDN BHD PETRONAS PENAPISAN (T) SDN BHD PETRONAS CARIGALI SDN BHD PETROQUIMICA DE VENEZUELA SA PETROZUATA PFANNSTIEL39S LOGIBYTE GMBH CO PGS AMERICA PH INDUSTRIES PHILIP MORRIS INC PHILIP MORRIS USA INC PHILIPPINE BATTERIES INC. PHILIPS PHILIPS APPLIED TECHNOLOGIES PHILIPS CFT PHILIPS COMPONENTS PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. PHILIPS ELECTRONICS PHILIPS ELECTRONICS INDIA LTD PHILIPS ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD PHILIPS HEALTHCARE PHILIPS LICHT GMBH GLHLAMPENWERK AACHEN PHILIPS LIGHTING PHILIPS LIGHTING POLAND PHILIPS LTD PHILIPS LUMILEDS LIGHTING PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV PHILIPS OPTICAL STORAGE PHILIPS ORAL HEALTHCARE PHILIPS SEMICONDUCTORS CALAMBA PHILIPS SEMICONDUCTORS GMBH PHILIPS SEMICONDUCTORS PHILS. INC. PHILIPS TECHNOLOGIE PHILLIPS 66 CO. PHILOTECH GMBH PHOENIX CONTACT ELECTRONICS GMBH PHOENIX INTERNATIONAL CORPORATION PHOTOVOLTECH N. V. PHU BIA MINING LIMITED PICARRO, INC PICATINNY ARSENAL PICKERING ELECTRONICS PICOLIGHT INC PICOMETRIX, INC PII NORTH AMERICA PII PIPELINE SOLUTIONS PINAR SUT COMPANY PING INC. PIONEER ELECTRONICS SERVICE PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY PIPELIFE PITNEY BOWES, INC PK WILDE ASSOCIATES PLANAR SYSTEMS, INC PLASCO ENERGY GROUP PLASMON IDE PLEXUS CORP PLEXUS INTERNATIONAL PLUG POWER, INC PM AAA PNMS POINT SOURCE POLARIS INDUSTRIES, INC POLAROID CORP POLHEMUS POLIMERI EUROPA SPA POLISH AIRLINES, LOT SA POLITECHNICAL UNIVERSITY OF VALENCIA POLITECHNIKA GDANSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA SLASKA POLITECHNIKA SLASKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WROCLAWSKA POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMISOARA POLITENO POLLAK CORPORATION POLLAK ELECTRONICS POLSKA AKADEMIA NAUK POLYCOM INC. POLYIC GMBH amp CO KG PONTIFICIA UNIVERSIDADE DO RIO G RANDE DO SUL PORTAGE PLACE SHOPPING CENTRE PORTER CABLE PORTER INSTRUMENT CO PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO. PORTOLA PACKAGING POSCON CORPORATION POSITIVO INFORMATICA POSNET POWER ADD, INC. POWER ENGINEERING SERVICES POWER INTEGRATIONS INC POWER ONE INC POWERLINK POWERNETIX, INC. POWER-ONE, INC POWERTECH LABS POWERWARE (INVENSYS) POWERWAVE TECHNOLOGIES, INC PPG INDUSTRIES, INC PRACTICLE SYSTEMS LLC PRATAP COLLEGE PRATT amp WHITNEY PRATT amp WHITNEY CANADA PRAXAIR INC PRAXAIR INDIA PRIVATE LIMITED PRECISION AUTOMATION amp ROBOTICS (I) LTD PRECISION ENERGY SERVICE PRECISION ENGINE CONTROLS CORP PRECO INC PRECOR PREDATOR SYSTEMS INC PREDICTION PROBE, INC. PREMIER EVOLVICS (P) LTD PREMIER POLYTRONICS PVT LTD PRESENTATION CONCEPTS CORPORATION PRESTOLITE ELECTRIC INC. PRI AUTOMATION PRICOL PRIMAX ELECTRONICS LTD PRIMESTAR SOLAR PRINCETON OPTRONICS PRINTRONIX INC PROCESS EQUIPMENT COMPANY PROCTER amp GAMBLE PRODUCTION COMPONENTS PRODUCTION SERVICES NETWORK PRODUCTION TECHNOLOGIES PRODUCTIVITY A SSOCIATES CO. LTD. PROFESSIONAL TESTING INC PROFILE IT LIMITED PROGRAMMER39S PARADISE, INC PROGRESSIVE ENGINEERING ASSOCIATES PROGRESSIVE TOOL amp INDUSTRIES PROLIANCE PROLIMBUS, INC PROMEX PROMISE TECHNOLOGY INC. PRONETA LTD PROPAL S. A. PROPULSOR TECHNOLOGY PROSTOR SYSTEMS INC. PROTEUS BIOMEDICAL PROTEUS INDUSTRIES PROTOCOL SYSTEMS INC PROVIDENCE ENTERPRISE LTD PROYECTO PSA PEUGEOT CITROEN PSC INC PSG COLLEGE OF TECHNOLOGY PSI TECHNOLOGIES INC. PT AMOCO MITSUI PTA INDONESIA PT ANEKA TAMBANGANTAM PT ANTAM TBK PT ARTAMAS PRIMA DINAMIKA PT ASTRA HONDA MOTOR PT BADAK LNG PT BADAK NGL PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA PT DENSO INDONESIA PT DURAQUIPT CEMERLANG PT EXCELCOMINDO PRATAMA INDONESIA PT GMF AEROASIA PT HOLCIM INDONESIA TBK PT INA PUBLIKATAMA PT INKOASKU PT IPMOMI PT KALTIM PARNA INDUSTRI PT KALTIM PASIFIK AMONIAK PT KENCANA PRIMA TEKNIKA PT KIDECO PT KOPERASI NUSANTARA PT KRAKATAU STEEL PT MANDAU CIPTA TENAGA NUSANTARA PT MEDCO EampP INDONESIA PT MEDCO ENERGI PT MEDCO METHAN OL BUNYU PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES PT PAITON ENERGY PT PAMAPERSADA NUSANTARA PT PANASONIC SHIKOKU ELECTRONICS BATAM PT PATRIA UTAMA HUMANINDO PT PETROKIMIA GRESIK PT PRODUCTS amp SERVICES, INC PT PUPUK KALTIM TBK PT PUPUK KUJANG PT RELOGICA INDONESIA PT SEMEN CIBINONG PT THIESS CONTRACTORS INDONESIA PT TRACON INDUSTRI PT TRAKINDO UTAMA PT ULTRA PRIMA ABADI PTERIS GLOBAL LIMITED PTM-CONSULTING SRL PTT AROMATICS AND REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED. PTT CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC PTT PUBLIC COMPANY LIMITED PTTEP EXPLORATION AND PRODUCTION PCL PTTEP SIAM LIMITED PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY PULMONETICS SYSTEMS INC. PULSAFEEDER INC PULSAR AGENCY PUMEX INFOTECH PVT LTD PURAC BIOCHEM PURDUE UNIVERSITY PUSAN UNIVERSITY PVA RELIABILITY MANAGEMENT, LLC PWB INTERCONNECT SOLUTIONS INC. PWC SYSTEMS LLC QAI QATAR PETROLEUM QATARGAS QED SOFTWARE QUALITY ENGINEERING QIMONDA QIMONDA DRESDEN GMBH amp CO. OHG QIMONDA PORTUGAL QINETIQ QINETIQ LTD. QINETIQ NOVARE QLOGIC CORPORATION QPAC CORPORATION QSS GROUP QTEC TECHNOLOGY CO. LTD QUAKER FABRIC CORPORATION QUALITEK SINGAPORE PTE. LTD. QUALITY ENGG amp SOFTWARE TECH. P LTD QUALITY ENGINEERING amp SOFTWARE TECHNOLOGIES QUALITY INSTITUTE OF AMERICA QUALITY PLUS QUALITY RELIABILITY CONSULTING FIRM INC. QUALYTEK QUANMAX INC QUANTA COMPUTER CORP QUANTERION SOLUTIONS INC. QUANTUM CORPORATION QUANTUM PERIPHERALS (M) SDN BHD QUANTUM RESOURCES CORPORATION QUARK QUATTOR QUEBEC CARTIER MINING QUEEN39S UNIVERSITY QUEENSLAND GOVERMENT QUEST WORLDWIDE INC R L DRAKE COMPANY R M PARKHI amp ASSOCIATES RAAF RAC TECH AS RADIADORES VISCONDE RADIO DESIGN LAB TECHNOLOGIES INC. RADIO FREQUENCY SYSTEMS RADIOFRAME NETWORKS, INC RADISYS CORP RAFAEL LTD. RAFAEL RELIABILITY CENTER RAILTRACK PLC RAIN BIRD CORPORATION RAIN CARBON INC RAM-BYTES SDN BHD RAMDEV MOTORS RAMS CONSULTANCY DI ROBERTO RIVA RAMSOFT LTD RANCO INC RAND RANE ENGINE VALVES LTD. RANE MADRAS LIMITED RANE TRW STEERING SYSTEMS LIMITED RANGE FUELS INC. RANTEC POWER SYSTEMS INC RAPATTONI CORP RAQUEFET RASGAS COMPANY LIMITED RASTRIYA CHEMICAL amp FERTILIZERS LIMITED RASTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED RATIONAL AG RAVENHOLM COMPUTING INC RAVENHOLM COMPUTING OY RAYCHEM RAYLE MICROAGE RAYMARINE RAYMOND CORPORATION RAYMOND JAMES amp ASSOCIATES RAYONG ENGINEERING amp PLANT SERVICE CO. LTD. RAYOVAC CORP RAYTHEON AUSTRALIA PTY LTD RAYTHEON CALTEX RAYTHEON COMMERCIAL INFRARED RAYTHEON COMPANY RAYTHEON MISSILE SYSTEMS RAYTHEON PROFESSIONAL SERVICES RAYTHEON SPACE AND AIRBORN SYSTEMS RAYTHEON SYSTEMS COMPANY RBC MANUFACTURING CORPORATION RCS READ-RITE CORPORATION REAL RampM SOLUTIONS INC. RECOGNITION SYSTEMS, INC RECRUITMENT amp ASSESSMENT CENTRE RED DOT CORPORATION RED RIVER COMPUTER CO, INC REDLEN TECHNOLOGIES REGAL BELOIT CORPORATION REGALWARE REGIAO DE IPERO REIMER SYSTEMHAUS REINDEL amp PUCHTA OHG REINHART INDUSTRIES REISHAUER AG REJMAN CORP REL TECH RELAY TESTING SERVICES LLC RELIABILITY ANALYSIS CENTER RELIABILITY ANALYSIS RESEARCH CENTER RELIABILITY CONCEPTS INTERNATIONAL RELIABILITY INFORMATION SERVICES RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES LTDA RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES S. A. RELIABILITY SOLUTIONS RELIABILITY TECHNOLOGY GMBH RELIA-EASY RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANT LABS, INC. RELIATECK RELIATRAIN LLC RELNETYX A. G. RELQUAL ASSO CIATES REMEC MICROWAVE REMEC, INC. REMINGTON PRODUCTS, LLC REMY INTERNATIONAL INC RENAULT RENAULT SAMSUNG MOTORS RENAULT SAS RENESAS TECHNOLOGY CORP. RENEWABLE ENERGY RESOURCES CORP. RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE REPUBLIC OF SINGAPORE AIR FORCE REPUBLIC OF SINGAPORE NAVY RESEARCH AND DEVELOPMENT ESTABLISHMENT RESEARCH CENTRE IMARAT RESEARCH DESIGNS AND STANDARDS ORGANISATION RESEARCH IN MOTION RESEARCH IN MOTION LTD RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE amp TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL AND CHEMICAL ENGINEERING OF NUCLEAR INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH PERIODICALS amp BOOK SERVICES RESEARCH PRODUCTS CORP RESERACH amp DEVELOPMENT ESTABLISHMENT RESMED LTD RESOURCE MANAGEMENT SERVICES RESPIRONICS INC. RESULTS SYSTEMS REVERSI NETWORKS REXNORD CORPORATION RF MICRO DEVICES INC RHEEM MANUFACTURING COMPANY RHENUS LUB GMBH amp CO KG RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA RIAU BAHTERA SAMUDRA, CV RICARDO CORPORATION RIDGETOP GROUP RIMAGE CORPORATION RING LINE CORPORATION RINNAI AMERICA RIPASA SA RISK-AM RISKTEC SOLUTIONS (UK) RKE TECHNOLOGIES RL DRAKE COMPANY RLM SYSTEMS RMC WATER amp ENVIRONMENT RMCTECH RELIABILITY TECHNOLOGY RMS ENGINEERING ROBBINS-GIOIA LLC ROBERT BOSCH (M) SDN BHD ROBERT BOSCH BLAICHACH ROBERT BOSCH CORPORATION ROBERT BOSCH GMBH ROBERT BOSCH INDIA LIMITED ROBERT BOSCH LTDA ROBERT BOSCH MAGDEBURG ROBERT BOSCH SCHWIEBERDINGEN ROBERT BOSCH SPOL. S. R.O. ROBERT BOSCH STUTTGART ROBERT GORDON UNIVERSITY ROCHE ROCHE DIAGNOSTICS ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROCKETDYNE ROCKWELL AUTOMATION ROCKWELL AUTOMATION ASIA PACIFIC ROCKWELL AUTOMATION S. E.A. PTE LTD ROCKWELL COLLINS, INC ROCKWELL SCIENCE CENTER ROHMAX ADDITIVES GMBH ROLLS ROYCE ROLLS ROYCE AB ROLLS ROYCE FUEL CELL SYSTEMS ROLLS ROYCE GEAR SYSTEMS ROLLS ROYCE PLC ROMISOFT S. C. ROMSYM DATA SRL ROPER INDUSTRIES INC ROSEMOUNT AEROSPACE INC ROSS ALUMINUM FOUNDRIES ROSTA ROYAL AIR FORCE BRAMPTON ROYAL APPLIANCE ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE ROYAL ENFIELD MOTORS LTD. ROYAL MALAYSIAN AIR FORCE ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROYAL NETHERLANDS NAVY ROYAL NEW ZEALAND AIR FORCE ROYAL PHILIPS ELECTRONICS B. V. ROYAL VENDORS RPO PTY LTD RS ELECTRONICS RS MEDICAL RSR LTD RUCK EDV GMBH RULE 1 SOFTWARE, INC RUTGERS UNIVERSITY RYDER SYSTEM, INC. RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RZZ RECHENZENTRUM AG SampK TECHNOLOGIES S. P.A. C. ENGINEERING S. R. ASHOK amp ASSOCIATES SAAB SAAB AB SAAB AVITRONICS SAAB MICROWAVE SYSTEMS SAB WABCO SABAH SHELL PETROLEUM CO. SABESP SABIC SABIC ARRAZI SABIC INNOVATIVE PLASTICS SAB-MILLER SACHS AG SAE MAGNETICS (HK) LTD SAFAIR SAFETECH ENGINEERING LIMITED SAFETY ANALYTICAL TECHNOLOGIES SAFETY FACTOR ASSOCIATES, INC SAFTECH SAGEM MORPHO, INC SAGEM S. A. SAGINAW MACHINE SYSTEMS SAINT JEAN INDUSTRIE SAINT JUDE MEDICAL SAINT-GOBAIN ADVANCED CERAMICS SAINT-GOBAIN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SAKTHI AUTO COMPONENT LIMITED SAKURA CORP SAL DETROIT INC SALT RIVER PROJECT SAMPO SEMICONDUCTOR CORPORATION SAMSOMATIC SAMSUNG AMERICA, INC SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG INFORMATION SYSTEMS SAMSUNG MOTORS INC SAMSUNG TECHWIN SAMWELL TESTING INC. SAN DIEGO GAS amp ELECTRIC SAN FRANCISCO BART DISTRICT SAN JOSE STATE UNIVERSITY SANDEN INTERNATIONAL SANDEN INTERNATIONAL (S) PTE LTD SANDERS CORPORATION SANDERSLOCKHEED MARTIN SANDIA NATIONAL LABORATORIES SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SANDVIK TAMROCK CORPORATION SANMAR SALES COMPA NY SANMINA - SCI SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANTASALO OYMETSO DRIVES SARAS S. P.A. SARAWAK SHELL BERHAD SARCOM INC SARGENT amp LUNDY LLC SARGENT CONTROLS AND AEROSPACE SARNOFF CORPORATION SAS INSTITUTE SASKATCHEWAN RESEARCH COUNCIL SATYAM COMPUTER SERVICES LIMITED SAUDI ARABIAN OIL COMPANY SAUDI ARAMCO SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SAUDI IRON amp STEEL COMPANY SAUDI METHANOL COMPANY SBS TRANSIT LTD SC JOHNSON SC SISTEC S. A. SCA HYGIENE PRODUCTS SCAF INGENIERIA S. A. SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM SCANIA BRASIL SCG CHEMICALS GROUP SCHAEFFLER GROUP USA SCHAEFFLER JAPAN CO. LTD. SCHAEFFLER KG SCHENCK PEGASUS CORP SCHENCK ROTEC GMBH SCHIFF ASSOCIATES SCHINDLER ELEVATOR CORP SCHINDLER MANAGEMENT SCHLAGE LOCK COMPANY SCHLUMBERGER SCHLUMBERGER DampM SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CTR SCHLUMBERGER USA SCHLUMBERGERSEMA UTILITIES SCHMERSAL SCHNEEBERGER GMBH SCHNEIDER AUTOMATION SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC INDIA (P) LIMITED SCHOTT AG SCHOTT COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES INC. SCHRADER-BRIDGEPORT SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES INC SCHWENNER amp PETER GMBH SCI PLANT SERVICES CO.,LTD. SCIEMETRIC INSTRUMENTS INC. SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP SCIENCE ENGINEER INTERNATIONAL CO. LTD SCIENTIFIC RESEARCH CORPORATION SCIENTIFIC TECHNOLOGIES SCITECH SERVICES INC SCP GLOBAL TECHNOLOGIES SCROLL TECHNOLOGIES SDL, INC SEA INC SEAGATE TECHNOLOGY SEAKR ENGINEERING, INC. SEALMASTER BEARINGS SECON-SEIPEL CONSULTING GMBH SECURAPLANE TECHNOLOGIES SEGESTA SRL SEIBE APPLIANCE CONTROLS SEIBE ENVIRONMENTAL CONTROLS SEIKO EPSON SEIPEL CONSULTING GMBH SELEX COMMUNICATIONS SELEX GALILEO SELEX SENSORS AND AIRBORNE SYSTEMS SELINC SEMICONDUCTOR DEVICES SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION SEMTECH CORPORATION SENAI SENCO PRODUCTS, INC SENIOR FLEXONICS INC SENNHEISER CONSUMER ELECTRONICS GMBH SENSATA TECHNOLOGIES HOLLAND B. V. SENSATA TECHNOLOGIES INC SENTEL CORPORATION SENTRATECH LLC SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SEQUENT COMPUTER SYSTEMS INC SEQUOIA TURNER CORPORATION SERCEL INC SES ASTRA SETCO SEVERN TRENT WATER SEW EURODRIVE SGS UK LTD SHANGHAI AUTOMOTIVE INDUSTRY CORPORATION SHANGHAI GENERAL MOTORS CO SHANGHAI MINGCHEN MOULD amp PLASTIC TECHNOLOGY CO. LTD. SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY SHARMA amp ASSOCIATES SHELDAHL SHELL CHEMICALS SERAYA PTE LTD SHELL DEER PARK REFINING CO SHELL EASTERN PETROLEUM PTE LTD SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION B. V. SHELL GLOBAL SOLUTIONS SHELL GLOBAL SOLUTIONS (M39SIA) SDN BHD SHELL GLOBAL SOLUTIONS INT SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION SHELL NIGERIA (NPC) SHELL OIL COMPANY SHELL REFINING COMPANY BERHAD SHELL RESEARCH amp TECHNOLOGY SHELL SOLAR SHENZHEN HUAWEI SHENZHEN YALITONG INDUSTRY CO. LTD SHI INTERNATIONAL CORP SHI UK SHIMADZU PRECISION INSTRUMENTS INC SHIN ZU SHING CO. LTD SHINING BLICK ENT. SHINKO ELECTRIC SHOSHIN USA INC SHREE RAM INDUSTRIES SHRI SARVAJANIK PHARMACY COLLEGE SHURFLO PUMP MANUFACTURING CO SHUTTLE INC. SIDNEY MICRO SYSTEMS SIEI S. P.A. SIEMENS SIEMENS AACHEN SIEMENS AG SIEMENS AUTOMOBILOVE SYSTEMY SIEMENS AUTOMOTIVE AT MD IUK SIEMENS CANADA LTD SIEMENS DEMATIC ELECTRONICS SIEMENS DIESEL SYSTEMS TECHNOLOGY SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC SIEMENS LOGISTIC amp ASSEMBLY SYSTEMS INC SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC SIEMENS NEDERLAND SIEMENS PTE LTD SIEMENS VDO AUTOMOTIVE AG SIEMENS VDO AUTOMOTIVE INC SIEMENS VDO AUTOMOTIVE S. A.S. SIEMENS WESTINGHOUSE POWER CORP SIEMENS WIND POWER AS SIEMON COMPANY SIEMPELKAMP GIESSEREI GMBH SIERRA RESEARCH SIERRA WIRELESS INC SIGMA ENERGY SOLUTIONS, INC. SIGNAL TECHNOLOGY CORP SIGNIA-IDT, INC. SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION SILCAR PTY LTD SILICON GRAPHICS, INC SILICON LABORATORIES SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD. SILVER SPRING NETWORKS SILVERBROOK RESEARCH SIMAVE S. A. SIMPLETECH, INC SIMPLO TECHNOLOGY CO. LTD SIMPSON amp CO. LTD SIMPSON STRONG TIE SIMS DELTEC, INC SIMS RECYCLING SOLUTIONS SINGAPORE DEFENCE MATERIAL ORGANIZATION SINGAPORE INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SINGAPORE INSTITUTE OF MFG TECHNOLOGY SINGAPORE REFINING COMPANY SINGAPORE TECHNOLOGIES AEROSPACE LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES ELECTRONICS SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES KINETICS LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES MARINE SINGAPORE TEST SERVICES PTE LTD SINO SWEARINGEN AIRCRAFT CORPORATION SINOSOME INC SINTEF ENERGY RESEARCH SIOUX TOOLS, INC SIPPICAN INC SIS (COVENTRY) LTD. SITEL SEMICONDUCTOR B. V. SJM GMBH SK ENGINEERING amp CONSTRUCTION CO. LTD. SKF SKF DEL PERU S A SKF INDIA LIMITED SL CORPORATION SLI MINIATURE LIGHTING LTD SLOAN VALVE COMPANY SMART MODULAR TECHNOLOGIES, INC. SMART SIGNAL CORPORATION SMC CORPORATION OF AMERICA SMC PNEUMATICS (UK) LTD. SMIT TRANSFORMATOREN B. V. SMITH DETECTION - WARREN, INC SMITHS AEROSPACE INC SMITHS AEROSPACE MECHANICAL SYSTEMS SMITHS BRAZIL SMITHS MEDICAL SMRT AUTOMOTIVE SERVICES PTE LTD SMRT BUSES SMRT TRAINS LTD SMW AUTOMOTIVE SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS JAPAN SNAP-ON INCORPORATED SNECMA MOTEURS FORET DE VERNON SNI ELECTRONICS SNR ROULEMENTS SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SOCIETA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SOFTCHOICE CORPORATION SOFTMART SOFTREL SOFT-RIC SRL SOFTWARE EXPLOSION OY SOFTWARE EXPRESS GMBH SOFTWARE HOUSE INTERNATIONAL SOFTWARE PLUS SOFTWARE SPECTRUM SOFTWARE SPECTRUM BV SOFTWARE SPECTRUM GMBH SOFTWORLD SOHAR INCORPORATED SOLAE DO BRASIL SOLAR TURBINES SOLAREDGE SOLARTEAM SOLECTRON CORPORATION SOLERS SOLFOCUS, INC. SOLOMON TECHNOLOGY CORPORATION SOLVAY AUTOMOTIVE INC SOLYNDRA INC. SOMMER ALLIBERT SONA KOYO STEERING SYSTEMS LTD SONY CORPORATION SONY ELECTRONICS INC SONY EMCS (MALAYSIA) SDN BHD SOONCHUNHYANG UNIVERSITY SOS DEVELOPERS SOUND STUFF RELIABILITY CONSULTING SOUTH EAST WATER LTD S OUTH STAFFORDSHIRE PLC SOUTHAMPTON PHOTONICS LTD SOUTHCO, INC. SOUTHEAST UNIVERSITY SOUTHEASTERN FREIGHT LINES SOUTHERN CALIFORNIA EDISON SOUTHERN COMPANY SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SOUTHERN UNIVERSITY AND A amp M COLLEGE SOUTHWALL TECHNOLOGIES INC SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE SOUTHWEST WATER SOUTHWIRE COMPANY SP POWERGRID SPACE amp DEFENCE TECHNOLOGIES SPACE SYSTEMS LORAL SPANSION LLC SPARQ SOLUTIONS SPARTA, INC. SPATIAL PHOTONICS, INC SPAWAR SYS CENTER CHARLESTON SPECIAL DEVICES, INC. SPECTRA-PHYSICS SPECTRASENSORS INC SPECTRUM ASTRO, INC SPECTRUM BRANDS INC. SPEED TECH CORP SPEEDFAM-IPEC CORPORATION SPG USA, INC SPICEJET LIMITED SPICER AXLE AUSTRALIA PTY LTD SPICER LTD SPIKE BROADBAND SYSTEMS SPIRIT AEROSYSTEMS SPM S39PORE INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SPORLAN DIVISION (PARKER) SPX-GSE TECH-MOTIVE TOOL SQUARE D COMPANY SRA SYSTEMS SRI RAMSWAROOP MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING amp MANAGEMENT SRP CONSULTING SRS TECHNOLOGIES ST CROIX MEDICAL ST ELECTRONICS ST JUDE MEDICA L CARDIOLOGY ST JUDE MEDICAL INC ST MARY39S UNIVERSITY STANADYNE CORPORATION STANDARD AERO STANDARD AERO ALLIANCE INC STANDARD AERO LTD STANDARD MACHINE amp TOOL CO. STANFORD UNIVERSITY STANLEY ASSEMBLY TECHNOLOGIES STANLEY E amp T STANLEY ENGINEERED COMPONENTS STANLEY FASTENERS STANLEY MECHANICS TOOLS STANLEY WORKS STAR ENERGY MAGMA NUSANTARA LTD STAR PETROLEUM REFINING COMPANY LIMITED STARBUCKS COFFEE STARMOTORS SA STATE INDUSTRIAL SUPPLY STATS CHIPPAC STATS CHIPPAC MALAYSIA SDN BHD STATXPERT SARL STEC TECHNOLOGY SDN BHD STEDMAN COMPUTER SYSTEMS STEEL AUTHORITY OF INDIA STEEL MASTER STEELCASE, INC STEELWELD STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD. STELOP PTE LTD STERLING TECH STERLITE INDUSTRIES (I) LTD STERN TRADING CO. LTD. STEVEN CONSULTANTS LTD. STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY STEWART amp STEVENSON SERVICES, INC STEWART amp STEVENSON TVS LP STEYR ANTRIEBSTECHNIK STI TECHNOLOGIES, INC. STIC-HAFROY STIRLING ENERGY STM POWER, INC. STMICROELECTRONICS ASIA PACIFIC PTE LTD STMICROELECTRONICS SDN. BHD. STOCK-IT CORP STOMIL SANOK S. A STONERIDGE ELECTRONICS STORAGETEK STOREL AB STORK TECHNIMET INC STRATASYS INC STRATEGIC POWER SYSTEMS STRATEX NETWORKS STRATTEC DE MEXICO S. A. DE C. V. STRATTEC SECURITY CORPORATION STREAM INTERNATIONAL STREAM-FLO INDUSTRIES LTD STRESS ENGINEERING SERVICES, INC STUMPP amp SCHEDULE DO BRASIL LTDA SUB ZERO FREEZER CO INC SUBIC NEXUS TECHNOLOGIES INC. SUBROS LIMITED SUCHIT SUDATEL SUMERIAN NETWORKS LTD. SUMMITECH ENGINEERING, INC. SUN COUNTRY AIRLINE SUN MICROSYSTEMS SUNBEAM CORP SUNCOR ENERGY INC. SUNDARAM BRAKE LININGS LTD SUNDARAM CLAYTON SUNDARAM FASTENERS LIMITED SUNGSHIN COMPANY LTD SUNOCO CHEMICALS SUNOCO INC. SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO. LTD SUNPOWER CORPORATION SUNPOWER PHILIPPINES MANUFACTURING LTD SUNRISE MEDICAL SUNRISE TELECOM INC. SUNTRON CORPORATION SUPERALLOY INDUSTRIAL CO. LTD. SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES SUPPLYCORE SURE POWER INDUSTRIES, INC SURFTRAN SUWON UNIVERSITY SUZANO BAHIA SUL SUZANO PAPEL E CELULOSE SUZLON ENERGY SUZLON ENERGY LTD SWAGELOK SWEDISH SPACE CORPORATION SWS A. S. SWS AUSTRALIA SYCAMORE NETWORKS SYDAC PTY LTD SYLVA INDUSTRIES LIMITED SYMANTEC SYS HITEK SYSTEM RELIABILITY CENTER SYSTEM SENSOR SYSTEMA ENGINEERING GMBH SYSTEMS amp ELECTRONICS INC SYSTRA T ON LINE SRL T. D. WILLIAMSON INC T. E.M. P. INC TCCI MANUFACTURING T3 CONSULTING TACHYON TACTAIR TAFE LTD TAFE MOTORS amp TRACTORS LIMITED TAIGENE ELEC MACHINERY CORP TAITA CHEMICAL COMPANY TAIWAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC MANUFACTURERS39 ASSOCIATION TAIWAN SAKURA CORPORATION TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TAIWAN VIDEO SYSTEM CO. LTD. TAJ TAKATA CORP. TAKATA - TK HOLDING INC TALLA - COM INDUSTRIES TALLA - TECH TALLYGENICOM TAMIL NADU PETRO CHEMICALS LTD TAMILNADU NEWSPRINT amp PAPERS LIMITED TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAMSCO TARA FOODS TARQ AUTOMATISERING BV TARTARI amp PARTNERS TATA AUTO COMP SYSTEMS LIMITED TATA CHEMICALS LIMITED TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED TATA JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE LIMITED TATA MOTORS LIMITED TATA POWER COMPANY LIMITED TATUNG COMPANY TAYLORMADE-ADIDAS GOLF CO. TB WOOD39S, INC TBDN TENNESSEE COMPANY TCE TCS DESIGN amp MANAGEMENT SERVICES TD WILLIAMSON INC. TDK CORPORATION TEAM COMPONENTS, INC TEC HAINAUT TECHINT S. P.A TECHNICAL UNIVERSITY HAMBURG TECHNICAL UNIVERSITY OF BRAUNSCHWEIG TECHNICAL UNIVERSITY OF CZESTOCHOWA TECHNICAL UNIVERSITY OF KISICE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA TECHNICAL UNIVERSITY OF WROCLAW TECHNIP TECHNIQUE PROGRESS TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK UND TECHNISCHE UN IVERSITAT DARMSTADT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISHE INFORMATIONSBIBIOTHEK TECHNOLOGIE TRANSFER INITIATIVE GMBH TECHNOLOGY SERVICE CORPORATION TECHNOLOGY THESAURUS CORP. TECHSKIL TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. TECNICONTROL S. A. TECNIX ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA TECNOLOGIA EM CONTROLE AMBIENTAL LTDA TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA TECO ELECTRIC amp MACHINERY CO. LTD TECONA B. V. TECSUP TECUMSEH DO BRASIL LTDA TECUMSEH PRODUCTS TECUMSEH PRODUCTS INDIA PRIVATE LTD TEGARA CORPORATION TEKELEC TEKNIKER TEKTRONIX INC TELE CONSULTANTS INC TELECOMUNICACIONES MOVLINET TELEDYNE TELEDYNE IMAGING SENSORS TELEDYNE RELAYS TELEDYNE TECHNOLOGIES TELEFLEX MEDICAL TELETRONICS TECHNOLOGY CORPORATION TELLABS INC TELLIUM OPTICAL NETWORKING SYSTEMS TELLIUM, INC TELRAD NETWORKS TELSTRA TEMA TEMIC AUTOMOTIVE ELECTR. MOTORS GMBH TEMP CONTROL ENGIN. PTE LTD. TEMP INC. TEMPLE INLAND TENAGA NASIONAL BERHAD TENDI DEUTSCHLAND GMBH amp CO KG TENNECO AUTOMOTIVE INC TENNET TSO B. V. TERABEAM TERADYNE DIAGNOSTICS SOLUTIONS TERADYNE INC TERASTOR CORP TERAXION, INC TEREX MINING TERMA TERMA AS TERMA BV TERMA ELECTRONIK AS TERMINAL BALLISTICS RESEARCH LABORATORY TERMINALU SWS A. S. TERO TECHNOLOGY PVT LTD TERUMO HEART INC TERUMO MEDICAL CORPORATION TESCOM CORP TESLA MOTORS TESMA ENGINE TECHNOLOGIES TESSERA INC TEST MEASUREMENT SYSTEMS, INC TETRA PACK PACKAGING SOLUTIONS TETRA PAK INDIA TETRA PAK JURONG PTE LTD TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS AB TEUFELBERGER SEIL GMBH TEXACO, INC TEXAS AampM HEALTH SCIENCE CENTER TEXAS AampM RESEARCH FOUNDATION TEXAS AampM UNIVERSITY TEXAS INSTRUMENTS INC TEXAS INSTRUMENTS PHILIPPINES INC TEXAS RESEARCH INSTITUTE TEXTRON GLOBAL TECH CENTRE P LTD TEXTRON INC TEXTRON MARINE amp LAND SYSTEMS TEXTRON SYSTEMS THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED THAI PLASTIC AND CHEMICALS PCL THALES AIR DEFENCE THALES AVIONICS - INFLIGHT SYSTEMS, LLC THALES AVIONICS LTD THALES GROUP NETHERLANDS BV THALES OPTRONICS LTD THALES OPTRONICS STAINES THALES PORTUGAL S. A. THAMES WATER THE AEROSPACE CORPORATION THE BERND GROUP THE BOEING COMPANY THE BRITISH LIBRARY THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA THE CHAMBERLAIN GROUP INC THE COCA-COLA COMPANY THE DOW CHEMICAL COMPANY THE GBS GROUP THE GLEASON WORKS THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY THE HOOVER COMPANY THE NEW SCIENCE OF FIXING THINGS LTD THE OMNICON GROUP THE RAYMOND CORPORATION THE RESEARCH ASSOCIATION OF NC MACHINE TOOLS THE STANLEY WORKS THE TATA POWER COMPANY LIMITED THE TIMKEN COMPANY THE TORO COMPANY THE UNIVERSITY OF CALGARY THE UNIVERSITY OF GEORGIA THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD THERMADYNE THERMO CARDIO SYSTEMS INC THERMO ELECTRON THERMO FISHER SCIENTIFIC THERMO KING CORP THERMO KING EUROPE THERM-O-DISC INC THIESS THK GMBH THK MANUFACTURING OF EUROPE S. A.S. THOMAS BUILT BUSES THOMSON CONSUMER ELECTRONICS INC THORATEC CORPORATION THREE VALLEYS WATER THRUPOINT INC THYSSENKRUPP THYSSENKRUPP BILSTEIN THYSSENKRUPP DRAUZ NOTHELFER GMBH THYSSENKRUPP KRAUSE INC TI AUTOMOTIVE TIANJIN UNIVERSITY TIDC INDIA LIMITED TIETOENATOR CZECH S. R.O. TIGERSTOP TUCKER amp VERLENDEN LLC TII LIMITED TILSMORE LTD TIMBERJACK TIMET CORPORATION TIMKEN COMPANY TIMKEN ENGINEERING AND RESEARCH INDIA PVT. LTD. TIMKEN SUPER PRECISION TINKER AFB TIOXIDE (M) SDN BHD TIRSAN KARDAN A. S. TITAN CORP TITANIUM HEARTH TECHNOLOGIES, INC TITLE 21 SOFTWARE TM4 INC. TMI T-MOBILE TNB RESEARCH SDN BHD TNO TOFAS A. S. TOGNUM GROUP TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY TOLOMATIC INC TOMOTHERAPY, INC. T-ONLINE SRL TOP - REL TOPNORDIC AS TOPTESTER OY TORCH LITE COMPANY LIMITED TORO COMPANY TORONTO TRANSIT COMMISSION TORRENT POWER LTD TOSHIBA ASIA PACIFIC PTE LTD TOSHIBA CORPORATION TOSHIBA INFORMATION EQUIPMENT (PHILS) INC TOSHIBA SEMICONDUCTOR TOTAL CONTROL SRL TOTAL CORPORATION TOTAL EampP YEMEN TOTAL FRANCE TOUSLEY BRAIN STEPHENS PLLC TOYOTA MOTOR COMPANY TOYOTA MOTOR CORPORATION AUSTRALIA LTD TQAS-RAMSQ TRACTEBEL ENERGIA S. A. TRACTEBEL ENGINEERING TRACTORS AND FARM EQUIPMENT LIMITED (TAFE) TRADING CONSULT, C. A. TRAK INTERNATIONAL, INC TRANE COMPANY TRANE INC TRANE RESIDENTIAL SYSTEMS TRANS LOGIC TRANS THAI-MALAYSIA (THAILAND) LIMITED TRANSACT TECHNOLOGIES TRANSALTA CORPORATION TRANSCORE TRANSDEV MOBILIDADE S. A. TRANSFIELD SERVICES TRANSMEDIA BV TRANSMETA CORPORATION TRANSMETRO TRANSMISSION ASSETS TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO TRANSPOWER NZ TRANSPRO INC TRASFOR SA. TRASPORTI PUBBLICI BOLOGNA TREMEC-TTC TRIAUSTIN TRIALON CORP TRICO PRODUCTS CORP. TRICORD SYSTEMS INC TRIDENT CONSULTANTS LTD TRIDENT POWERCRAFT PRIVATE LIMITED TRIMBLE TRIMBLE NAVIGATION LIMITED TRIODYNE, INC TRIPLE-N CONSULTANCY BV TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC TRIUMPH ENGINEERING CORPORATION TRIXELL TRIXELL - THALES TROIKA NETWORKS TROMSO UNIVERSITY TROPICAL COMPUTER CONSULTANTS TROSTEL, LTD TROY STATE UNIVERSITY TRU-FIT SOLUTIONS LLC TRUMO, INC TRW AEG TRW AUTOMOTIVE INC. TRW AUTOMOTIVE US LLC TRW INC. T-SYSTEMS TTM CHILE SSA TU BERGAKADEMIE FREIBERG TU CLAUSTHAL TU DELFT EWI TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED TUBITAK UZAY TUBITAK-SAGE TUCKER amp VERLENDEN LLC TUNKERS UK LTD TURBINAS SOLAR SA DE CV TURBO ENERGY LIMITED TURBOMECA TURBORREACTORES SA DE CV TURCK INC TURK TRAKTOR VE ZIRRAT MAK. A. S. TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES TURKISH AIRLINES TUSKEGEE UNIVERSITY TUV RHEINLAND TAIWAN LTD TUV SUD INDUSTRIE SERVICE TUV SUDDEUTSCHLAND TV GLOBO LTDA TVS ELECTRONICS LIMITED TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS SUNDARAM BRAKE LININGS LIMITED TWIN PINES SOLUTIONS LLC TWOWAY COMMUNICATIONS INC. TYCO TYCO ELECTRONICS TYCO HEALTHCARE TYCO HEALTHCARE KENDAL TYCO HEALTHCARE MALLINCKRODT TYCO HEALTHCARE US SURGICAL TYCO SENSORMATIC TYCO SUBMARINE SYSTEMS LIMITED TYROLEAN AIRWAYS UB DER PHILIPS GMBH UC BERKELEY EXTENSION UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED UC-LANL UES, INC ULIS ULPGC UNIVERSITY ULTRACELL CORPORATION ULTRADENT PRODUCTS ULTRASOUND ULTRAVIOLET DEVICES, INC UMA AECOM UMESOFT GMBH UMIST UNAXIS BALZERS LTD UNAXIS OPTICS UNDP UNICCO SERVICE COMPANY UNIFORM INDUSTRIAL CORP. UNILOG INTEGRATA TRAINING AG UNIMICRON TECHNOLOGY CORP UNION PACIFIC RAILROAD UNIPARTS INDIA LTD UNIPETROL UNIPHASE FIBRE COMPONENTS PTY UNISEM (M) BERHAD UNISON INDUSTRIES LLC UNISYS CORPORATION UNITECH UNITED AIRLINES UNITED AUT OMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS CO. LTD. UNITED DEFENSE UNITED GRINDING TECHNOLOGIES UNITED RIGHT TECHNOLOGY LTD UNITED STATES ENRICHMENT CORPORATION UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY UNITED STATES MILITARY ACADEMY UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION UNITED TECHNOLOGIES RESEARCH CENTER UNITED TECHNOLOGIES TECHNICAL EDUCATION UNITED TEST AND ASSEMBLY CENTER LTD UNITEN UNIVERSAL INSTRUMENTS UNIVERSAL LIGHTING - MATAMOROS UNIVERSAL LIGHTING TECHNOLOGIES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD DE ALCALA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA UNIVERSIDAD DE SEVILLA UNIVERSIDAD EAFIT UNIVERSIDAD LAS PALMAS GRAN CANARIA UNIVERSIDAD LIBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR UNIVERSIDADE PORTO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA UNIVERSITA DEGLI STUDI FIRENZE UNIVERSITA DI BRESCIA UNIVERSIT DI GENOVA UNIVERSITA DI PERUGIA UNIVERSIT POLITECNICA DELLE MARCHE UNIVERSITA ROMA TRE UNIVERSITAET KARLSRUHE UNIVERSITAET STUTTGART UN IVERSITAT SIEGEN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV UNIVERSITE BORDEAUX UNIVERSITE CNRS UNIVERSITE D ANGERS UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D39OPALE UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY UNIVERSITE LAVAL UNIVERSITE QUEBEC TROIS-RIVIERES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS UNIVERSITI TENAGA NASIONAL UNIVERSITY OF TORONTO UNIVERSITY J. J. STROSSMAYER UNIVERSITY JOSEPH FOURIER GRENOBLE UNIVERSITY OF ALABAMA UNIVERSITY OF ALBERTA UNIVERSITY OF ANTWERP UNIVERSITY OF ARIZONA UNIVERSITY OF BELGRADE UNIVERSITY OF BOLOGNA UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY OF CALGARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO UNIVERSITY OF CAMPINAS UNIVERSITY OF CANTERBURY UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA UNIVERSITY OF COLORADO UNIVERSITY OF CONNECTICUT UNIVERSITY OF DAYTON UNIVERSITY OF DEFENSE UNIVERSITY OF DELAWARE UNIVERSITY OF DURHAM UNIVERSITY OF EAST LONDON UNIVERSITY OF ELECTRO-COMMMUNICATIONS UNIVERSITY OF EXETER UNIVERSITY OF GENEVA UNIVERSITY OF GEORGIA UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE UNIVERSITY OF L39AQUILA UNIVERSITY OF LIMERICK UNIVERSITY OF MANCHESTER UNIVERSITY OF MARYLAND UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS UNIVERSITY OF MEDICINE AND DENTISTRY UNIVERSITY OF MISSISSIPPI UNIVERSITY OF MISSOURI UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II UNIVERSITY OF NEW ORLEANS UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES UNIVERSITY OF NMIMS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL UNIVERSITY OF OSIJEK UNIVERSITY OF OULU UNIVERSITY OF PADERBORN UNIVERSITY OF PERUGIA UNIVERSITY OF PLYMOUTH UNIVERSITY OF PORTUGAL UNIVERSITY OF QUEENSLAND UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SIEGEN UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA UNIVERSITY OF SUWON UNIVERSITY OF TENNESSEE UNIVERSITY OF TEXAS UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND UNIVERSITY OF TORONTO UNIVERSITY OF TRANSILVANIA UNIVERSITY OF UDINE UNIVERSITY OF UTAH UNIVERSITY OF VIRGINIA UNIVERSITY OF W. SID AUSTRALIA UNIVERSITY OF WARWICK UNIVERSITY OF WASHINGTON UNIVERSITY OF WATERLOO UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA UNIVERSITY OF WISCONSIN UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE UNOCAL INDONESIA UPC UPSTAR ENGINEERING PTE LTD URS CORPORATION URS FEDERAL SERVICES URS NEW ZEALAND LTD URZAD DOZORU TECHNICZNEGO US AIR FORCE US AIRWAYS US ARMY US COAST GUARD US MARINE CORPS US MILITARY ACADEMY US NAVY US NUCLEAR REGULATORY COMMISSION US SURGICAL USA RDECOM USACH TECHNOLOGIES INC USGSBRDCERC, HERONWORKS USIMINAS USS POSCO INDUSTRIES UT AUTOMOTIVE UTAH STATE UNIVERSITY UT-BATTELLE, LLC UTC FUEL CELLS UTC POWER CORP UTILX CORPORATION UTRC UTSTARCOM, INC UVDI V amp P ASSOCIATES VACON OYJ VALADOR, INC. VALE VALENITE INC VALEO VALEO AUTO ELECTRIC GMBH VALEO AUTOSYSTEMY SP ZOO VALEO DIVISION TRUCKS amp PRODUCTS VALEO ELECTRICAL SYSTEMS INC VALEO EMBRAYAGES S. A.S. VALEO ETUDES ELECTRONIQUES VALEO FRICTION MATERIALS INDIA LIMITED VALEO SECURITE HABITACLE VALEO SECURITY SYSTEMS VALEO SICHERHEITSSYSTEME GMBH VALEO SYSTEMES D39ESSUYAGE VALEO SYSTEMES THERMIQUES VALEO TERMICO SA DE CV VALEO VISION ANGERS VALEO VISION BRANCHE VALEO WIPER SYSTEMS VALERIE PRODUCTS VALERO ENERGY CORP VALERO WILMINGTON REFINERY VALIANT MACHINE amp TOOL INC VALLEYLAB VALTRA INC VANDERLANDE INDUSTRIES NEDERLAND BV VANGUARD RESEARCH INCORPORATED VANSTAR CORP. VARIAN MEDICAL SYSTEMS VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES VARIAN, INC VARIANS AB VATTENFALL HEAT POLAND S. A. VCH LIMITED VCU SCHOOL OF DENTISTRY VECTOR MAINTENANCE MANAGEMENT VEDA INC VEEDER-ROOT COMPANY VEHMA INTERNATIONAL OF AMERICA, INC VELOCIMED VEM TECHNOLOGIES VENDO DE MEXICO S. A. DE C. V. VENMAR VENTILATION INC VENTANA MEDICAL SYSTEMS, INC. VENTRACOR INC VENTRACOR LTD VENTURE CORPORATION LIMITED VERATHON INC. VERIDIAN ENGINEERING VERISIGN VERIZON LOGISTICS VERMONT AMERICAN CORPORATION VERNET VERTILAS GMBH VERTU COMMUNICATIONS VESTAS AMERICAS VESTAS EOLICA S. A.U. VESTAS TECHNOLOGY RampD CHENNAI P LTD VESTAS TECHNOLOGY RampD SINGAPORE PTE LTD VESTAS WIND SYSTEMS AS VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE A. S. VETRONIX RESEARCH CORPORATION VEXTEC VEYANCE TECHNOLOGIES INC VIA INC. VIASAT INC VIASYS HEALTHCARE INC. VICO INDONESIA VICOR CORPORATION VIDEO PRODUCTS VIDEOCON INDUSTRIES VIESSMANN WERKE GMBH VI-JON LABORATORIES INC VIKING INTERWORKS VILLANOVA UNIVERSITY VILO SYSTEMS INC VINCOTECH VINGHOG AS VINYL CHLORIDE (MALAYSIA) SDN BHD VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY VIRGINIA TECH VISHAY DALE ELECTRONICS, INC VISHAY ELECTRO-FILMS, INC VISHAY INC VISHAY ISRAEL LTD VISHAY SEMICONDUCTOR VISIBLE GENETICS INC VISION BIOSYSTEMS LTD. VISION FIRE amp SECURITY PTY LTD VISITROL ENGINEERING COMPANY VISTA CONTROLS VISTAKON VISTEON AUTOMOTIVE SYSTEMS VISTEON CORPORATION VITENS VITESSE SEMICONDUCTOR CORPORATION VIXEL CORPORATION VOCOLLECT VOETSCH INDUSTRIETECHNIK GMBH VOGUL LUBRICATION, INC VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV VOLKSWAGEN OF AMERICA INC VOLTERRA SEMICONDUCTOR CORP VOLVE CE VOLVO CAR CORPORATION VOLVO CAR OPERATIONS B. V. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VOLVO DO BRASIL VECULOS LTDA VOLVO INFORMATION TECHNOLOGY VOLVO TRUCKS VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL SA VOTORANTIM METAIS VOUGHT AIRCRAFT INDUSTRIES VSE CORPORATION VSEA INC VUT FAST VWH INC VZLU W A SYSTEMS INC WampH DENTALWERK BURMOOS GMBH W. L. GORE amp ASSOCIATES W. M KECK OBSERVATORY WABCO GMBH WABCO POLSKA SP. Z O. O. WABCO-TVS (INDIA) LIMITED WAGNER SPRAY TECH CORPORATION WALT DISNEY COMPANY WARATAH NZ LIMITED WAREFORCE WARN INDUSTRIES, INC WARNER MACHINE amp TOOL WARREN PUMPS WARSAW INSTITUTE OF AVIATION WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY WASHINGTON GROUP INTERNATIONAL WASHINGTON UNIVERSITY WATERBURY HOSPITAL WATERFURNACE INTERNATIONAL, INC WATERS CORPORATION WATERSTONS WATLOW CONTROLS INC. WATLOW ELECTRIC MFG CO WAUKESHA ENGINE WAVE OPTICS, INC. WAVESPLITTER TECHNOLOGIES, INC WAYLIGHT WAYNE STATE UNIVERSITY WBK INSTITUT FUR PRODUKTIONSTECHNIK WEATHERFORD WEBB ENERGY LTD WEIL GOTSHAL amp MANGES WELCH ALLYN INC WELCH ALLYN INTERNATIONAL VENTURE, INC WELD RACING INC WELD WHEEL INDUSTRIES WELDMATION, INC. WELLDYNAMICS INC. WEST CENTRAL RAILWAY INDIA WEST MICHIGAN SPLINE INC WEST POINT MILITARY ACADEMY WESTAR ENERGY WESTELL TECHNOLOGIES INC WESTERN AREA POWER ADMINISTRATION WESTERN DIGITAL (MALAYSIA) WESTERN DIGITAL (THAILAND) CO. LTD WESTERN DIGITAL CORPORATION WESTERN POWER CORPORATION WESTERN RAILWAY WESTERN STAR TRUCKS WESTERNGECO WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION WESTLAND HELICOPTERS WFI GOVERNMENT SERVICES WHEELS INDIA LIMITED WHIRLPOOL AMANA WHIRLPOOL CORPORATION WHIRLPOOL HOME APPLIANCE SHANGHAI WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED WHITE RODGERS WHITE SANDS MISSILE RANGE WHITNEY LIBRARY WICHITA STATE UNIVERSITY WILDE ANALYSIS LTD. WILLIAMS CONSULTING WILLIAMS CONTROLS WILLIAMS ELECTRONIC GAMES INC WILLIAMS ENERGY SERVICES WILLIAMS WHITE amp CO WILLY VOGEL AG WILSON MOHR INC WILSON SOSINI WILSONART INTERNATIONAL WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH WINCOR NIXDORF PTE LTD WINDSOR CONTINENTAL CORP WINDWARD, INC WINDZOR CONTINENTAL CORP WINIA MANDO WIPRO GE HEALTHCARE WIPRO TECHNOLOGIES WISTRON CORP. WM-DATA INTERGRATION AB WMS GAMING INC WMS INDUSTRIES INC WOJSKOWA ACADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOLFSON MICROELECTRONICS WONG SUPPLIES amp TRADING WOOD GROUP POWER SOLUTIONS WOODWARD WOOJIN INDUSTRIAL SYSTEMS CO. LTD WOONGJIN COWAY WOP INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA WORLD CLASS QUALITY PTY LTD WORLD FOCUS AIRLINES WORLD WIDE TECHNOLOGY, INC WORLDWIDE BOOK SERVICES WORLEYPARSONS SERVICES WP SUSPENSION WP SUSPENSION BV WRC ENGENHARIA E CONSULTORIA WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY WUXI DIESEL ENGINE WORKS, FAW WYLE LABORATORIES, INC. WYMAN GORDON XANTREX TECHNOLOGY INC XEROX CORPORATION XEROX LTD. XIAMEN AIRLINES XILINX, INC XIMAX AUTOMATION PVT LTD. XPONENT PHOTONICS INC X-RITE INC XSTRATA XTERA COMMUNICATIONS, INC XTRALIS (AUST) PTY LTD XYLIGO XYRATEX XYRATEX (MALAYSIA) SDN BHD YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO YANMAR CO LTD YASKAWA ELECTRIC AMERICA INC YAZAKI NORTH AMERICA INC YEH-CHIANG TECHNOLOGY CORP. YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY YORK A JOHNSON CONTROLS COMPANY YORK INTERNATIONAL CORPORATION YORKSHIRE WATER YOUNG amp FRANKLIN INC YOUNG TOUCHSTONE YUAN FENG INDUSTRIAL CO, LTD YUCHAI MACHINER COMPANY LIMITED YUKO FUJITA YURA CORPORATION ZADCO ZALDIVAR ZAMIL AIR CONDITIONERS ZARK SEMICONDUCTOR ZARLINK SEMICONDUCTOR ZEBCO ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION ZECAL CORP ZECCA UFFICIO SPA ZEEVO ZELLERGMELIN GMBH ZELLWEGER ANALYTICS INC ZENITH ELECTRONICS CORPORATION ZENON ENVIRONMENTAL ZF FRIEDRICHSHAFEN AG ZF SACHS ZF STEYR ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO LTD ZHUHAI POWER SPRING INC ZHUZHOU JINLAN MECHANIC AND ELECTRONIC COMPANY ZINTEC ZOBELE HOLDING S. P.A. ZODIAC GROUPE ZODIAC POOL CARE INC ZOLLER INC ZYGO CORP. UNIT STANDARD ASSESSOR CRITERIA Assessors should keep the following general principles in mind when designing and conducting assessments against this unit standard: Focus the assessment activities on gathering evidence in terms of the main outcome expressed in the title to ensure assessment is integrated rather than fragmented. Remember we want to declare the person competent in terms of the title. Where assessment at title level is unmanageable, then focus assessment around each specific outcome, or groups of specific outcomes. Make sure evidence is gathered across the entire range, wherever it applies. Assessment activities should be as close to the real performance as possible, and where simulations or role-plays are used, there should be supporting evidence to show the candidate is able to perform in the real situation. Do not focus the assessment activities on each assessment criterion. Rather make sure the assessment activities focus on outcomes and are sufficient to enable evidence to be gathered around all the assessment criteria. The assessment criteria provide the specifications against which assessment judgments should be made. In most cases, knowledge can be inferred from the quality of the performances, but in other cases, knowledge and understanding will have to be tested through questioning techniques. Where this is required, there will be assessment criteria to specify the standard required. The task of the assessor is to gather sufficient evidence, of the prescribed type and quality, as specified in this unit standard, that the candidate can achieve the outcomes again and again and again. This means assessors will have to judge how many repeat performances are required before they believe the performance is reproducible. All assessments should be conducted in line with the following well documented principles of assessment: appropriateness, fairness, manageability, integration into work or learning, validity, direct, authentic, sufficient, systematic, open and consistent. PROVIDERS CURRENTLY ACCREDITED TO OFFER THIS UNIT STANDARD: This information shows the current accreditations (i. e. those not past their accreditation end dates), and is the most complete record available to SAQA as of today. Some Primary or Delegated Quality Assurance Functionaries have a lag in their recording systems for provider accreditation, in turn leading to a lag in notifying SAQA of all the providers that they have accredited to offer qualifications and unit standards, as well as any extensions to accreditation end dates. The relevant Primary or Delegated Quality Assurance Functionary should be notified if a record appears to be missing from here. 2000 SIMUNYE SECURITY TRAINING ACADEMY 201307785107 South Africa (Pty) Ltd 2Inspire skills Training 4GROUND CONSOLIDATED SERVICES AR ENGINEERING MINING SUPPLIES PTY LTD AAH Skills and Development ABI: Devland, The Soft Drink Division Of SAB (Pty) Ltd ABI: Head Office, The Soft Drink Division of SAB (Pty) Ltd ABI: Midrand, The Soft Drink Division of SAB (Pty) Ltd ABI: Phoenix, The Soft Drink Division Of SAB (Pty) Ltd ABI: Pretoria, The Soft Drink Division Of SAB (Pty) Ltd Abongile Computer Co-operative Limited Aboutlearning Pty Ltd Academics Dynamics (Pty) Ltd Academy of Business and Computer Studies Academy of Guilds design in the making AccTech Systems (PTY)LTD ta ATS Ace Driving School Acol Computer Training PTY LTD Act of Grace 97 Added Advantage Academy (Durban) Addskills Computer Training ADT SECURITY SERVICES PTY LTD ADVANCED RISK SOLUTIONS 10000 (PTY) LTD ADVANCED TRAINING SOLUTIONS EAST LONDON ADVANCED TRAINING SOLUTIONS KING WILLIAMS TOWN Africa Corporate Training Institute a nd HR Consulting Africa Institute For Public Administration Africa International Training Facilities TA AITF (BREDELL) (TP) AFRICA SKILLS VILLAGE (George) African Dream Campus Agattu Trading 273 (Pty) Ltd AIM TRAINING ACADEMY Air Conditioning Refrigeration Academy TA ACRA (Edenvale) (TP) Algoa Bus Company All Connections cc All-in-one Driving Academy Alvern Cables (Pty) Ltd (GERMISTON) (TP) Amaqamu Project Management and Consulting Amitek Business College Anchor Yeast Baking School (Pty) Ltd Andebe Training and Skills Development Anderson College (Pty) Ltd ANGLO PLATINUM - ENGINEERING SKILLS TRAINING CENTRE ANGLOGOLD ASHANTI LTD (VR) Ankalite (Pty) Limited Arc-Tec Training Centre (PAARDEN EILAND) (TP) ARCELOR MITTAL SA ArcelorMittal South Africa Ltd (VANDERBIJLPARK) (TP) Areka Logistics Solution Arise Business Centre Artshub Institute (Pty) Ltd ASEZASECURITY AND PROJECTS Asiphokuhle Training and Research Institute Aspidus 209 TA 3D Solutions (UITENHAGE) (TP) Aspirations Communication T raining CC AUM IT Solutions Avuxeni Computer Academy Award Media (Pty) Ltd TA Award Training (PORT ELIZABETH) (TP) Awona Technologies cc Babina Tlou Trading and Projects cc BADEN TRAINING AND COMPUTING SERVICES Balemi Consulting Pty Ltd Bantsho Marketing Management Strategies BAPNYA SECURITY AND CLEANING SERVICES Barloworld South Africa (Pty) Ltd TA Barloworld-Equipment (ISANDO) (T Barloworld Transport Solutions Basfour 2730 (Pty) Ltd Bavuse Trading Enterprises cc Believers Care Society Belique Training Centre cc (ALBERTON) (TP) Bell Equipment Company SA (Pty) Ltd (ALTON) (TP) BELMET TRAINING CENTRE TA BELMET MARINE (PTY) LTD (Bellville)(TP) Best Information Solutions Beth Horner Associates Bevline Mechanical Projects (Pty) Ltd (PROSPECTON) (TP) Bhungane Skills Development Black Eagle Training (PIETERMARITZBURG) (TP) Blazing Moon Corporate Training (Pty) Ltd Blessed Assurance Worship Centre Blessing are Forever Training and Projects Blue Bridge Training and Consulting (Pty) Ltd Blue Disa Trading 568cc BMW SA (Pty) Ltd (ROSSLYN) (TP) Boikgantsho Consulting Events Bokamoso Competence (Pty) Ltd Bokgoni Training And Development Boksburg Correctional Services BOLAND COLLEGE (Paarl) Boland College Head Office Boland Public FET College - Worcester Campus Bonalesedi Computer Training Bontham Training Agricultural Consultants Bophelo Tota ICT Driving Academy (Pty) Ltd Boston Technology Campus (Pty) Ltd BPC HR Solutions (PRETORIA) (TP) BRAVEHEART BIO DOG ACADEMY Bravospace 139 cc TA Metro Skills Academy (PORT ELIZABETH) (TP) Bridgestone South Africa (Pty) Ltd - PE Plant (PORT ELIZABETH) (TP) Bright Idea Projects 2082 CC Broad Spectrum Training Div Broadband College of Technology BTC TRAINING AFRICA PTY LTD Buffalo City Public FET College - East London Campus BULL DOGS PROTECTION SERVICES AND TRAINING CENTRE CC Bumunhu Services Providers Cc Buna Construction And Projects Buzz-word Training College BW Khuzwayo Consulting CC Bytes People Solutions A Division of Altron TMT (P ty) Ltd C D M INDOOR RANGE Calandra Trading 523(PTY) Calicom Trading 215 (Pty) Ltd Cape Peninsula University of Technology Cape Town Society for the Blind Career Pathing Solutions (Pty) Ltd (KRUGERSDORP) (TP) Careers IT (Pty) Ltd CAVE SECURITY AND TRAINING cawood Trading (Pty) Ltd CB Willemse Training CEBC Construction Engineering Belting TA CEBC - Welding School (DUR Cedara College of Agriculture Centre For Economic Participation Centre for Logistics Excellence (Pty) Ltd Certified Workforce Trainers cc. CHAMDOR DRIVER TRAINING CC Change The World Trust CKP Development Agency cc Clean Heat Academy Coastal Kzn F. E.T. College - Umlazi Campus College for Machine Operators COLLEGE OF CAPE TOWN College of Cape Town (City Campus) COLLEGE OF CAPE TOWN (Pinelands Campus)(DTTC) College of Cape Town - City Campus College of Production Technology COLLIERY TRAINING COLLEGE COLLIERY TRAINING COLLEGE (Witbank)(TP) Columbus Stainless (Pty) Ltd (MIDDELBURG) (TP) Columbus Technologies Pty Ltd Come Again Printing Services cc Commerce and Computer College of South Africa COMMERCIAL INSTITUTE OF SECURITY TRAINING Community Education Computer Society Community Shakers Skills Development Competence computer and business management Competence Performance Consulting cc Compus training institution Computers 4 Kids Concor Projects (pty) Ltd Contra-Lit Pty Ltd CREATIVE FOUNDATION TRAINING Creative Thinking Trading 524 CTU Training Solutions CULLINAN DIAMOND MINE (PTY) LTD Customised Training Specialists Trust TA CTS (PINETOWN) (TP) CYBER MINDS (PTY) LIMITED Daily Training Cc Dawsons Training Academy (Pty) Ltd (DURBAN) (TP) DC Dynamic College of Commerce Further Training (Pty) Ltd DE BEERS GROUP SERVICES PTY LTD Dean Institute Of Learning (Pty) Ltd Dees Training (PTY) LTD Delight Computer Training DHW SECURITY AND TRAINING SERVICES Diamond Education College Cc Diepsloot Youth Projects DIONYSUS SKILLS DEVELOPMENT INITIATIVE (PTY) LTD Distell (Pty) Ltd. DITHIPE TRAINING DEVELOPMENT Ditlotlo Trading Enterprise Cc DJ Bosman Transport (Pty) Ltd DL Trading Enterprise DOUBLE OPTION TRADING 120 (PTY) LTD AND SECURITY TRAINING CENTRE DR BA Mthethwa College DVG Property (Pty)Ltd Dynamic Training Centre Dynamiq Staffing Solutions E E L PROTECTION SERVICES Eagle Computer Training Eagle High IT Training Eastcape Midlands Public FET College - Charles Good Year Campus Eastcape Midlands Public FET College - Uitenhage (High Street)Campus Eastcape Training Centre Eastern Cape Academy of Technology Ebotse Development and Training Centre EBS TRAINING ACADEMY (PTY) LTD (Witbank)(TP) Edutel Wholesale Retail Academy Egsibit Training and Development Ehlanzeni TVET College Ekasi IT Solutions CC EKHURHULENI SHOOTING AND TRAINING ACADEMY Ekukhanyeni Community Development Centre Ekurhuleni Computer College ELASON PRO-ACTIVE SECURITY (PTY) LTD Elchees Software Solutions Elsenburg Agricultural Training Institute Elukwatini Learning Technologies ENB Training Service Environmental Leadership Academy EOH Abantu (Pty) Ltd ESKOM ARNOT POWER STATION OPERATIONS TRAINING Etata Trading cc TA ETATA Training (ALTON) (TP) Exxaro Coal Pty Ltd Fakazani Management Services Falcon Business Institute (Pty) Ltd Far North Education Training Trust (FNETT) Far North Youth Development Initiative Far-Ahead Computer Training Centre Cc Felix Risk Training Consultants Fidelity Security Services FIDELITY SECURITY SERVICES PORT ELIZABETH Finsch Diamonds Mine FIRMSTONE CONSULTING AND SECURITY ACADEMY First Car Care (Pty) Ltd TA STi Autobody Repairers (GOODWOOD) (TP) FMCG Training Solutions CC Forek Institute of Technology (Pty) Ltd Four St ars Communication Franz Falke Textiles (Pty) Ltd Futurekids SA (Fochville) Gateway Academy and Training College (Pty) Ltd Gegana Computer Academy and Business Solutions cc Gemini Moon Trading 6 cc Gert Sibande College Gert Sibande Public FET College - Standerton Campus Giga Skills Training Gijima AST Holdings (Pty) Ltd TA Fundi Training Centre (BENONI) (TP) Gijima AST Holdings (Pty) Ltd TA Industrial Skills Development (Tlhah Gijima Holdings (Pty) Ltd Gijima Holdings (Pty) Ltd TA Industrial Skills Development - Middelb GINGIRIKANI SECURITY SERVICES CC Glencore Operation South Africa (Pty) Ltd Global Forest Products (pty) Ltd Global Jewellery Academy1 Global Maritime Legal Solutions (Pty) Ltd Globalwise Training Consulting (PTY) Ltd. Goitsebasadi Construction Project Goldee Trading Academy 176 Golden Arrow Bus Services Golden Step Campus (Pty) Ltd. GOLDFIELDS TVET COLLEGE Goodyear SA (Pty) Ltd (UITENHAGE) (TP) Great Height IT College Guest Resource Services (Pty) Ltd GUNDO SECURITY SU PPLY CC Hadassah Security Consultants Cc HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED HAZOEMA TRADING ENTREPRISE CC Hazyview Computer College He and She Driver Training Centre Heavenly Button Trading CC Hectic Productions cc Hibiscus Skills Training College (HILLCREST) (TP) Hlanganani ICT (Pty) Ltd HLONGWANE SECURITY CC TA HLONGWANE SECURITY CC HPS ACADEMY (PTY) LTD HV Consultants (Pty) Ltd (PORT ELIZABETH) (TP) I. C.E Computer College IFIHLILE TRAINING ACADEMY GAUTENG (PTY) LTD (Halfway House)(TP) Ikaheng HR Services (Pty) Ltd Ikhaya Fundisa Technical Academy iLearn Training PTY LTD IMFUNDISO SKILLS DEVELOPMENT (PTY) LTD Impact Plus Training Consultants IMPALA PLATINUM LIMITED - RUSTENBURG Imperial Technical Training Academy (GERMISTON) (TP) Imperial Technical Training Academy (WADEVILLE) (TP) IMVULA SKILLS DEVELOPMENT ACADEMY In Excess Trading 22 TA ATTI Polokwane In Touch Comm Develop Indlela Yempilo Consulting cc Indonsa Consulting and Training cc Indub Trading c. c. INDUB TRADING CC TA MARITIME SKILLS COLLEGE INDUSTRIES EDUCATION TRAINING INSTITUTE - PE TTC INDUSTRIES EDUCATION TRAINING INSTITUTE - PORT ELIZABETH Industries Education and Training Institute Industry Training Consulting cc (PRETORIA) (TP) Information Technology Resource Centre Inkwe Sekuriteit Bk InnerOut Training Solutions Innovative Shared Services Institute for Local Government and Housing Institute for Quality cc Institute of Health and Social Care Studies Insurance Institute Of South Afica Integrated Educational Technology Support Cc Intercept Consulting and Training Solutions Interocean School of Shipping INTSIKA SKILLS BENEFICIATION PROJECTS Invader Plant Specialists cc Invuya Institute of Learning IQRA Computer Institute of Excellence Isibani Business College IT College (Pty) Ltd iSolve Business Solutions (Pty) Ltd IT Certification Academy IT Schools Innovation (Pty) Ltd IT-HI-Q Training (PTY) Ltd ITHEMBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Ithemba Lentsha Skills Development Instit ute (Pty) Ltd ITO FOCUS PHOLE Iyanda Holdings(Pty) Ltd Izizwe Training Centre (Pty) Ltd TA Simtech Training (NORTHDENE) (TP) JESUA CONSULTANTS (Hartenbos) (WA) Jesua Consultants (Pty) Ltd (MOSSEL BAY) (TP) Johannesburg Institute of Engineering Technology Johannesburg Polytechnical (Pty) Ltd Jonda Learnership Academy Josmap Training Institute JSP Consultants CC Jucamo Shelf 4 CC. Kaelo Computer Training cc Kamanga Skills Projects Kanana Development Centre Karabo Ya Karabo Keewave Trading 403 (Pty) Ltd TA VH Consulting (DURBAN) (TP) Kempston Driving Academy Keybase Training Solutions Cc Kgopotso Computer Training Kgotla Trading Enterprise Kgotlelelang Computer Lab Centre KHANYISANI TRAINING ACADEMY CC KHOMBO SECURITY AND TRAINING CC Khula Nonke Training Development Khuphulanani Training Institute (Pty) Ltd Kitta Transport Training Academy KMK Training Services (PTY) Ltd Konani Pfunzo Comprehensive Learning Centre Kondi Computer Training Kuhle Projects Cc Kumani Computer College KUMBA IRON ORE (SISHEN) Kumba Sishen HRD Centre Kwahlwa Kwasa Multimedia Centre Kwamahlati Training Services cc KwaZulu Automotive Training Services cc (KZN) (DURBAN) (TP) KZN Computer Training Centre KZN SCHOOL OF WELDING TRAINING CENTRE CC (Durban)(TP) L AND L TRAINING Lanecol Investments (Pty) Ltd Leanco Business Services Training Centre CC Leap Skills Developmemt Institute (Pty) Lt d Learning Exchange Pty (Ltd) Legal Environment Safety Health Requirements cc Lephalale Core Skills Academy (Pty) Ltd Leps Training Consultants Leruo ke Matla Training and Enterprise Development Services Lesedi Security And Training Servic Es Lesedi Skills Academy (TP) Leseding Computer Systems (Pty) Ltd LGIT Smart Solutions Li Hills Training College (Pty) Ltd Limco Consulting and management (Pty) Ltd Limpopo Computer College Bk Limptech Computer Training Centre LMoss Trading cc Loja Trading cc Loxtion Server CC Lukhanyiso Research and Development Services CC ta TSD Business Solut Luleka Business Academy Lwazi Lwethu Training Centre and Trading Enterprise M-cot Corporate Training M3i Skills Development MA SECURITY TRAINING AND PRIVATE INVESTIGATION Magnifica (Pty) Ltd Magnitude College of education Mahlasedi Training Matters Makau Tours and Skills Development Makhophila Business Enterprise Maliwa Investment (Pty)Ltd Malope IT Solutions Mamelodi Digital Centre cc Mananthatshema Skills Dev. Centre MAPHETO BUSINESS ENTERPRISES MAREMATLOU TRADING CC MARGER TRAINING AND PROTERTIES (PTY) LTD Marrian Ridge Computer Centre (Pty) Ltd MAS SAFE SECURITY CC Mash Computer Training MASHAU SALPHINA ELECTRICAL CC MASIKHUTHALE SECURITY TRAINING COLLEGE AND GUARDING DIVISION Masiqhame Trading 81 cc TA Kims Welding School (AUSTERVILLE) (TP) Mason Call Centre Solutions CC Mass Computer Training And Printers Master Retailing (Pty) Ltd Masungulo Electronics and IT Solutions Matimba Rigging Training (SECUNDA) (TP) Matotomana Training Gen Trading McCarthy Academy Cape Town (BLACKHEATH) (TP) McCarthy Automotive Artisan Academy (MIDRAND) (TP) McCarthy Automotive Artisans Academy (PINETOWN) (TP) MCD Training Centre (Pty) Ltd (MEYERTON) (TP) MCD Training Centre (Pty) Ltd (VEREENIGING) (TP) MEGRO LEARNING LOWVELD Mentum Training College Mercedes Benz South Africa (Pty) Ltd (CENTURION) (TP) Mercedes Benz South Africa (Pty) Ltd (EAST LONDON) (TP) METSKILL (PTY) LTD Mgwezane Training and Events Mana gement CC. Mimoisa Business Solutions CC MINERAL MINING TRAINING INSTITUTE (PTY) LTD Mini Academy (Pty) Ltd Mita Computer College MJ Mafunisa Consulting (PTY) LTD MJM GUARDING AND CLEANING SERVICES MLG Consultants, Facilitators Trainers (Pty) Ltd MML Consulting CC. Mobile Agri Skills Development and Training NPC MODIKWA PLATINUM MINE Modise Computer College Mokk Consultants Cc Morwa Agri-development cc Mosadikago Trading Cc Mothiba Phatla Consulting Mourema Computer Training Centre Mpande Technologies cc Mphatlalatsane Learning Resources Mpisholo Training Solutions MSC Artisan Academy (Pty) Ltd TA Master Artisan Academy SA (EAST LOND MSC Education Holdings (Pty) Ltd ta MSC Business College MSTC Business College Mthetana Trading Construction TA Multi Skill Training Centre (DURBA Mthonyama Technologies cc MTL TRAINING AND PROJECTS MTO Forestry (Pty) Ltd MUTENDA SECURITY SERVICES CC Muzekhaya Community Development Centre Muzwali Education IT Solutions MZANSI SKILLS BASE CC (Selby)(TP) Nape Angwato Trading National Computer College Carletonville National Institute For The Deaf NCM Computer and Business Academy Ndabezitha Life Skills Training Institute Nebsol IT Solutions Nela Kahle 80 cc NEMJA SECURITY AND PROJECTS CC NET2G Technologies (Pty) Ltd t a EduCampus NetCampus (Pty) Ltd. New Arizona Communications Training New beginning staffing New Era Computer Training Centre (Hidobyte CC) New Life Computer College Ngubeni and IT Trading and Projects Ngubs Construction Project Nhlahle Development Agency Nicoflora Computers PC Engineering (Pty) Ltd Nissan SA (Pty) Ltd (ROSSLYN) (TP) Nkinane Training Institute and Consulting (Pty) Ltd Nkoka Training Cc NOLUTHANDO TRAINING INDUSTRIES (Green Point)(TP) NOMADUKU SECURITY SERVICES CC Nomasojabula Training Centre Northlink College - Bellville Campus Northlink College - Wingfield Campus Nowethu Learning Institute cc Nqoba Lift Consultants TA Nqoba Training (ORMONDE) (TP) Ntaba Ecological Services NTHUSENG TECHNICAL TRAINING CENTRE (East End)(TP) Ntsako Training Solution Ntunzela Trading Enterprise NU LAW FIREARMS COMPLIANCE On the Ball College Pty ltd OPEN TRADE TRAINING CENTRE (Springs)(TP) Operational Process Improvements (Pty) Ltd Orbis Security Solutions Pty Ltd Organisation Development International (Pty) Ltd (CENTURION) (TP) Organisational Development International (TP) Otis (Pty) Ltd (DURBAN) (TP) Otis (Pty) Ltd (MOWBRAY) (TP) OTIS (PTY) LTD (Wadeville)(TP) Overcomers Training College (Pty) Ltd Owl Business Training (Pty) Ltd P T Technology (Pty) Ltd P and R Development and Training (Pty) Ltd Pal Passenger Bus Services Passionate About People PCJ Skills Development Agency TA Smart Training Solutions (PORT ELIZA Perfect Graphic Art Design Phaahlana-Mahlako Technology Academy03 (Pty) Ltd PHATSIMA ENGINEERING TRAINING DEVELOPMENT CC (Potchefstroom)(TP) Phatsiphatsi Furniture CC Phephani Learnerships cc Phokophela Investment Holdings (Pty) Ltd Pillays Computer and Careers Planet Waves 237 (Pty) Ltd TA Occupational Learning Centre (OLC) (PRE Plastics Federation of South Africa (MAITLAND) (TP) Plastics Federation of South Africa (MIDRAND) (TP) Plastics Federation of South Africa (WESTMEAD) (TP) PMA Holdings (PTY ) LTD. Polyoak Business School (Pty) Ltd (DIEP RIVER) (TP) PRASA TA Metrorail Eastern Cape PRASA TA Metrorail Gauteng North PRASA TA Metrorail Gauteng South PRASA TA Metrorail KwaZulu Natal PRASA TA Metrorail Western Cape Primeserv Corporate Solutions (Pty) Ltd PRIMESERV CORPORATE SOLUTIONS (PTY) LTD TA PRIMESERV HR SOLUTIONS Prisma Training Solutions Production Management Institute Production Management Institute of Southern Africa (PMI) Production Management Institute of Southern Africa (PMI) - Durban Production Management Institute of Southern Africa (PMI) - Johannesburg PRODUCTION MANAGEMENT INSTITUTE SA PTY LTD (PORT ELIZABETH) Progressive College of Technology (Pty) Ltd Prophesy Training College (Pty) Ltd PROSPERITAS TRAINING COLLEGE TA VISION COLLEGE SA PROTEA COIN GROUP (ASSETS IN TRANSIT AND ARMED REACTION) Protech Business and Computer College Pty Ltd. Protech Training cc PROTOCOL K9 PTY LTD Q4 Training Solutions Qhakaza Management Services QTE Training Consulting cc TA QTE (GERMIS TON) (TP) Quantum Career Development (PTY) LTD QUEMIC SOUTH (PTY) LTD Quiver Security Services Cc Rainbow Nation Skills Development (Pty) Ltd. Rainbow Skills Development Centre RAM Transport (South Africa)(Pty)Ltd RAMAZWI SECURITY SERVICES CC Ramoeletsi Holdings and Communication Centre (Pty) Ltd Rankin Training Solutions cc (PINETOWN) (TP) Re-Ethical Environmental Re-Engineering KZN (PTY) LTD REBAGONI TRADING AND PROJECTS TA THE SOUTH AFRICAN SECURITY ACADEMY REGEN TECHNICAL INSTITUTE Regent Business School (Pty) Ltd ta Regent Business School Rehoboth Welding Assessment Training (JACBOS) (TP) Rema Tip Top SA (Pty) Ltd (BENONI) (TP) RICHARDS BAY COAL TEMINAL COMPANY LIMITED (Legacy) RICHARDS BAY MINERALS RICHTEK CAMPUS. UMFOLOZI COLLEGE Richtrau No 177 Pty Ltd ta Bokoni Platinum Mines (Lebowa Platinum Min RIGGING ACADEMY OF SA (PTY) LTD (Westmead)(TP) Rivoni Training N Communications RJM Educational Consulting PTY LTD ROMULA BUSINESS ENTERPRISES TA SIYAFUNDA SECURITY ACADEMY Ron and Becky Trading Rorisang Computer (Pty) Ltd Russ Projects TA Academy Workplace Development (AWD) (HARRIETDALE) (T Rustenburg Platinum Mines Ltd S S Training Construction (SPRINGS) (TP) SA Maritime School and Transport College SABHIBA Computer Training Safe and Eco Driving (Pty) Ltd SAHARA EDUCATION. TRAINING. DEVELOPMENT Sankin Computer Training CC Sanlam Life Insurance Ltd SASOL GLOBAL LEARNING SCANIA SOUTH AFRICA (PTY) LTD (Aeroton)(TP) Scaw Metals Group (Pty) Ltd TA Scaw Metals (DINWIDDIE) (TP) School of Shipping Seasons Find 550 cc TA Anthonys Welding Training Academy (MARBURG) ( SECOLO CONSULTING AND TRAINING SERVICES CC SECTOR EDUCATION AND SKILLS TAINING ORGANISATION(SESTO) Security and Property Services Cc Sed Gene ral Trading Enterprise Sedibeng Artisan Skills Training Centre (VEREENIGING) (TP) Seige Trading Solutions Sekhukhune FET College - Central Office SENZEKO EXECUTIVE RISK CC Service Corps TA Works Training School (ELANDSFONTEIN) (TP) Setlakala Business Development SG Coal (Pty) Ltd (TP) SHAFT SINKERS PTY LTD SHEMULA TRADING ENTERPRISE Shine The Way 281 cc TA Industrial Training Centre (NEW GERMANY) (TP) Shipping and Transport College ta STC-SA (Pty) Ltd Shukela Training Centre Silulo Ulutho Technologies Silver Solutions Training Academy Simlau Biztec Academy SINGISI FOREST PRODUCTS (PTY) Siphumelele Skills Solutions Sishen Iron Ore Company (Pty) Ltd SIT INVESTMENT HOLDINGS SITUATIONAL SECURITY TRAINING ACADEMY Sivile Housing Association RSA Siyabonga Multi - Purpose Centre Siyanqoba Seminars (PRETORIA) (Non Merseta TP) SIYAYA HYGIENE AND SKILLS INSTITUTE SIZANI PRIVATE INVESTIGATION AND TRACING UNIT CC Skills For Life Skills House (Pty) Ltd Skills Information Technology UP Skills To Furn ish International SMITHS MANUFACTURING (PTY) LTD (New Germany)(TP) SN Pool Transport SNAP SOLUTIONS NETWX PTY LTD Software Support And Training Sonke Training and Business Services South Africa Advanced Skills Institute (Pty) Ltd South African Institute of Learning (SAIL) South African Fire and Medical Academy ( SAFMA) South African Fire and Medical Academy (SAFMA) South African Reserve Bank Southern Ambition 653 CC Sovereign Skills Development Institute (Pty) Speccon (Pty) Ltd SPINA Consultancy cc Cape Town Springfield Training (Pty) Ltd SSS Sheet Metal Work cc TA Sheetech SA (DURBAN) (TP) St Anthonys Education Centre (BOKSBURG) (TP) St Austins College (Pty) Ltd Staff Management Services Star Light Consulting STAR PROFESSIONAL FIREARM TRAINING CENTRE CC Steele Bros Labour Hire TA Steele Bros Training Centre (ELDORADO PARK Striving Mind Trading Projects Striving Mind Trading 779 STUDIO 05 HOUSE OF FASHION Sturrock Robson (Pty) Ltd TA Technotrain (ISANDO) (TP) Subiaco Skills Training Success Christian Training Centre Suidwes Beleggings Eiendoms Beperk Swift Skills Academy (Pty) Ltd (Killarney Gardens) TP Swift Skills Academy (SASOLBURG) (TP) T Mabuya Associates (Pty) Ltd Tactical Reaction Services Cc Tactical Security Services cc Talent Factor (Pty) Ltd Taletso FET College - MafikengMmabatho Campus Targagenix Training Center (Pty) Ltd Tasa Training Services cc Technology Corporate Management (Pty) Ltd Terry Computer Services Tfutfukani Technology Training Centre THABO Training and Services Thahameso Training and Development Services Thalita Koume Directions (Pty) Ltd The Automobile Association of South Africa TA AA Training Academy (MO THE BUSINESS ZONE 607 CC The Crimson CO CC. The Fresh Foods Academy (Pty) Ltd THE FURNITURE TECHNOLOGY CENTRE - CAPE TOWN The Furniture Technology Centre - George The Institute of Bankers in south Africa THE NEW RECLAMATION GROUP (PTY) LTD (Prospecton) (TP) The Orbital ICT Centre Cc THE SAJ COMPETENCY TRAINING INSTITUTE CC THE SCHOOL OF ADVANCED LOCKSMITHING PTY LTD The Skills College for Development Training cc (PRETORIA) (TP) The Ulwazi Computer Training Center THOMA TRAINING CENTRE CC THORBURN SECURITY SOLUTIONS PTY LTD Thuto - Lore Academy Thwala Training Services (Pty) Ltd TIESPRO (Pty) Ltd Tipfuxeni Community Development Titan Trade Technologies (Pty) Ltd Tjantjello Training Solutions (PTY) Ltd Toli Computer School and Other Services Tompi Seleka Agricultural College Topoclass Trading Enterprise Torque Technical Computer Training (Pty) Ltd Toyota Academy Toyota SA Motors (Pty) Ltd (ISIPINGO) (TP) Toyota Academy Toyota SA Motors (Pty) Ltd (SANDTON) (TP) TPN Training and Recruitment cc Tradefirst 2035 cc Training Force (Pty) Ltd TRANSFORCE SECURITY SERVICES Transnet School of Pipelines TRIOTIC PROTECTION SERVICES CC TSHWANE Triple E Training Holdings (Pty) Ltd Tripple R Training Provider TSHEDZA PROTECTIVE SERVICES CC Tshedza Training Technologies (Pty) Ltd TSHIKALANGE SECURITY SERVICES AND TRAINING Tshiredo Training Academy Cc Tshwane South Public FET College - Odi Campus TSU PROTECTION SERVICES TSWELOPELO EDUCATIONAL SYSTEMS CC Turfloop Training Services Cc TVET SA (Pty) Ltd Twin Peak Technologies Ubucubu Home Industries UKHUSELO TRAINING ACADEMY AND SECURITY CC Umbuso Training Services Umfolozi FET College Umfolozi FET College - Central Office Umfolozi FET College - Mandeni Campus Umfolozi FET College - Richtek Campus for Vocational Education Umgungundlovu FET College - Plessislaer Campus Umjindi Jewellery Projects VEB CELE Associates (Pty) Ltd VERWEYS SELECTION AND TRAINING SERVICES VHUDIKI SECURITY AND GENERAL SUPPLIER Victory Ticket 580 cc VICTORY TICKETS 567 TA KHUSELA GUARDING DIVISION TRAINING V irtual Afrika Business Solutions cc VKB LANDBOU (PTY) LTD VPK BUSINESS VENTURE C. C Vukuzimele Development Consultants Vuthlari Marketing Consulting Western Cape Institute of Foundrymen (ATLANTIS) (TP) WESTVOLT ELECTRICAL SUPPLIERS Whispers ETD Consulting Wilbat Projects 148 (Pty) Ltd (ISIPINGO) (TP) Wildlife and Environment Society of South Africa Wine Training South Africa Winters Business Enterprise TA Winters Tradesman Technical Tuition (PRETORIA) (TP) Wise Training Centre Work Skills Resources WORKWISE CORPORATE TRAINING SOLUTIONS World Focus 382 cc TA Richards Bay Technical Training Assessment Centre (ZCBF) (RICHARDS BAY) (TP)